Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Wales: Cost of living briefing July 2022 | Cymru: Papur briffio costau byw Gorffennaf 2022

21 July 2022

Cymru: Papur briffio costau byw [ 0.57 mb]

Gyda rhagolygon newydd gan ddadansoddwr diwydiant Cornwall Insight yn rhagweld cap pris o £3,244 o fis Hydref (£106 y mis yn fwy na’r cap prisiau presennol), rydym yn gwybod nad yw aelwydydd eto’n wynebu diwedd yr argyfwng hwn.1 Dengys ein harolwg newydd fod aelwydydd yn agored i gynnydd pellach eleni a'u bod eisoes yn ei chael hi'n anodd cadw i fyny â chostau cynyddol.2 Er y croesewir cefnogaeth gan lywodraethau Cymru a’r DU, mae ffigurau newydd yn awgrymu bod llawer o aelwydydd yn dal yn debygol o’i chael hi’n anodd bodloni eu hanghenion sylfaenol yn y misoedd nesaf.

Mae ymchwil newydd yn dangos:

  • Mae 8% o bobl yng Nghymru neu fwy na 100,000 o aelwydyddeisoes yn byw ar gyllideb negyddol.

  • Mae 17% o bobl yng Nghymru yn poeni na fyddant yn gallu talu eu biliau ynni yn ystod y 3 mis nesaf.

  • Mae 33% o bobl yng Nghymru yn rhagweld y bydd angen torri i lawr neu roi'r gorau i wario ar fand eang yn y 6 mis nesaf.

Wales: Cost of living briefing [ 0.56 mb]

With new forecasts from industry analyst Cornwall Insight predicting a price cap of £3,244 from October (£106 a month more than the current price cap), we know that households are yet to face the sharpest end of this crisis.1 Our new polling shows that households are vulnerable to further increases this year and are already struggling to keep up with rising costs.2 Whilst support from both the Welsh and UK government is welcome, new figures suggest that many households are still likely to struggle to meet their basic needs in the months ahead. 

New research shows:

  • 8% of people in Walesor more than 100,000 households are already living on a negative budget. 

  • 17% of people in Wales worry they won’t keep up with their energy bills over the next 3 months.

  • 33% of people in Wales anticipate needing to cut down or stop spending on broadband in the next 6 months.