Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Gostyngiadau’r Dreth Gyngor – ydych chi’n gymwys

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

I gael Gostyngiad yn y Dreth Gyngor, mae’n rhaid i chi fodloni’r amodau cymhwysedd. Mae’r dudalen hon yn rhoi manylion yr amodau hynny

Ydych chi’n byw yn yr eiddo

Dim ond os ydych chi’n breswyliwr, neu’n cael eich trin fel eich bod yn breswyliwr, yn yr eiddo y gallwch chi fod yn gymwys am Ostyngiad y Dreth Gyngor.

Rhaid mai’r eiddo hwn yw eich unig breswylfa neu eich prif breswylfa, ac mae’n rhaid i chi fod yn atebol i dalu bil y dreth gyngor.

Os ydych chi’n ddeiliad mwy nag un eiddo, er enghraifft oherwydd bod gennych chi deulu mawr, mae’n bosibl y byddwch chi’n atebol am dalu’r dreth gyngor ar y ddau eiddo.

Oedran

Os ydych chi dan 18 oed, dydych chi ddim yn gorfod talu’r dreth gyngor ac felly allwch chi ddim bod yn gymwys am Ostyngiadau’r Dreth Gyngor.

Rheolau preswyliaeth

I fod yn gymwys am Ostyngiadau’r Dreth Gyngor, fel arfer mae’n rhaid i chi:

 • Fod â’r hawl i breswylio,
 • peidio â bod yn destun rheolaeth ymfudo,
 • bodloni’r prawf preswylio fel arfer neu fod wedi’ch eithrio ohono (sy’n gallu bod yn berthnasol i ddinasyddion Prydeinig).

Bydd gennych chi’r hawl i breswylio at ddibenion Gostyngiadau’r Dreth Gyngor os ydych chi’n weithiwr, neu’n unigolyn hunangyflogedig, neu’n aelod o deulu unigolyn o’r fath.

Rydych chi’n gymwys hefyd:

 • os oes gennych chi statws ffoadur
 • os oes gennych chi ddiogelwch dyngarol
 • os oes gennych chi ganiatâd yn ôl disgresiwn i aros, a ganiatawyd y tu allan i’r rheolau mewnfudo
 • os ydych chi’n was y Goron neu’n aelod o’r lluoedd arfog ac yn gwasanaethu dramor.

O 1 Ebrill 2014, byddwch chi’n gymwys hefyd:

 • os oes gennych chi ganiatâd i aros dan y consesiwn Trais Domestig Diymgeledd
 • os oes gennych chi ganiatâd i aros dan Reoliadau Pobl Wedi’u Dadleoli (Diogelu Dros Dro) 2005
 • os ydych chi’n wladolyn mewn gwlad sydd wedi cadarnhau’r Siarter Cymdeithasol Ewropeaidd (ESC), neu’r Confensiwn Ewropeaidd ar Gymorth Cymdeithasol a Meddygol (ECSMA), ac rydych chi’n bresennol yn gyfreithlon yn y DU ac yn preswylio’n fel arfer yn yr Ardal Deithio Gyffredin
 • os ydych chi ar Lwfans Ceisio Gwaith seiliedig ar incwm (ond gweler y paragraff nesaf), Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth seiliedig ar incwm.

O fis Ebrill 2015, ni fydd gwladolion yr Ardal Economaidd Ewropeaidd sy’n derbyn lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar incwm yn gymwys mwyach am GDG oni bai bod ganddyn nhw’r hawl i breswylio ar wahân i fel unigolyn sy’n ceisio gwaith neu fel aelod o deulu unigolyn sy’n ceisio gwaith. Fodd bynnag, mae pobl a oedd â hawl i GDG a lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar incwm ar 31 Mawrth 2015 yn parhau i fod â hawl i GDG tan nad oes ganddyn nhw hawl mwyach i lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar incwm neu tan fyddan nhw’n gwneud hawliad newydd am GDG, pa un bynnag yw’r cynharaf.

Oes gennych chi ormod o gyfalaf?

Os oes gennych chi ormod o gyfalaf, ni fydd gennych chi hawl i GDG. Mae cyfalaf yn golygu pethau fel cynilion a rhai mathau o eiddo. Os ydych chi’n rhan o gwpl neu mewn priodas amlbriod, mae cyfalaf y ddau, neu bob un, ohonoch yn cael ei ystyried.

Mae yna reolau arbennig os ydych chi mewn priodas amlbriod ac mae yna ddyfarniad Credyd Cynhwysol.

Os yw eich cyfalaf dros £16,000 nid oes gennych chi hawl i GDG oni bai eich bod yn cael cyfran credyd gwarant y credyd pensiwn.

Myfyrwyr

Os ydych chi’n fyfyriwr, mae rheolau arbennig yn berthnasol i chi

Camau nesaf

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.