Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Gostyngiadau'r Dreth Gyngor - didyniadau i rai nad ydyn nhw’n ddibynyddion

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Os ydych chi ar incwm isel, efallai fod gennych hawl i rywfaint o gymorth er mwyn talu'ch treth gyngor. Dyma gynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor.

Os oes rhywun arall yn byw yn eich cartref, gellir gwneud didyniad i'ch gostyngiadau'r dreth gyngor (CTR) os yw'r person yn cael ei drin fel rhywun nad yw'n ddibynnydd. Gwneir didyniad ar y sail y dylai'r sawl nad yw'n ddibynnydd wneud cyfraniad tuag at eich treth gyngor sy'n cyfateb i swm y didyniad o leiaf.

Mae'r dudalen hon yn dweud wrthych chi pryd fydd y didyniad yn cael ei wneud.

Awgrymiadau gwych

Os oes rhywun nad yw'n ddibynnydd yn byw yn eich cartref bydd yr awdurdod lleol yn lleihau eich gostyngiad treth gyngor ar y sail y dylai'r unigolyn hwnnw gyfrannu at eich bil treth gyngor, sy'n cyfateb i swm y didyniad. Bydd yn defnyddio'r gyfradd ddidynnu uchaf oni bai bod tystiolaeth i ddangos y dylai cyfradd is fod yn gymwys. Dylech roi cymaint o dystiolaeth ag y gallwch chi o incwm gros y sawl nad yw'n ddibynnydd i'r awdurdod lleol.

Os oes rhywun arall yn byw yn eich cartref, gellir gwneud didyniad i'ch gostyngiadau'r dreth gyngor (CTR) os yw'r unigolyn hwnnw'n cael ei drin fel rhywun nad yw'n ddibynnydd. Gwneir didyniad ar y sail y dylai'r unigolyn hwnnw gyfrannu at eich treth gyngor sy'n cyfateb i swm y didyniad o leiaf.

Pobl nad ydyn nhw’n ddibynyddion

Nid yw'r canlynol yn cael eu trin fel rhai nad ydyn nhw’n ddibynyddion:

• eich partner, gan gynnwys amlbartneriaid

• plant dibynnol i chi neu eich partner

• plant maeth

• unrhyw un sy'n atebol ar y cyd am y dreth gyngor, er enghraifft, cyd-denant neu berchennog

• rhywun sy'n byw gyda chi i ofalu amdanoch chi neu'ch partner, ac sy'n cael ei gyflogi gan gorff gwirfoddol sy'n codi tâl arnoch chi am y gwasanaeth hwn

• pobl sy'n preswylio, yn is-denantiaid neu'n dal trwydded ar sail fasnachol.

Pryd y caiff didyniad ei wneud

Hyd yn oed os oes unigolyn nad yw'n ddibynnydd yn byw gyda chi, ni fydd didyniad yn cael ei wneud o'ch gostyngiad treth gyngor bob amser. Mae p'un ai gewch chi ddidyniad yn dibynnu ar y canlynol:

• Amgylchiadau'r ymgeisydd gostyngiad treth gyngor ac

• amgylchiadau'r sawl nad yw'n ddibynnydd.

Amgylchiadau'r ymgeisydd am ostyngiad treth gyngor

Os mai chi yw'r ymgeisydd, ni chaiff unrhyw ddidyniad ei wneud hyd yn oed os yw unigolyn nad yw'n ddibynnydd yn byw gyda chi:

• os ydych chi neu'ch partner yn ddall, neu'n cael eich trin fel pe bai'n ddall, neu

• os mai chi yw'r ymgeisydd am ostyngiad treth gyngor a'ch bod yn derbyn lwfans gweini, lwfans gweini cyson sy'n cael ei dalu gyda phensiwn anabledd diwydiannol neu ryfel, elfen ofal lwfans byw i'r anabl, elfen byw dyddiol y taliad annibyniaeth personol, neu daliad annibyniaeth y lluoedd arfog.

Os nad ydych chi'n derbyn budd-dal yn y paragraff blaenorol oherwydd bod y taliad wedi'i atal, er enghraifft oherwydd cyfnod yn yr ysbyty, cewch eich trin fel pe baech yn dal i'w dderbyn.

Cyn 1 Ebrill 2014, os ydych chi, neu eich partner, yn 65 oed neu'n hŷn a, naill ai bod rhywun nad yw'n ddibynnydd yn dod i fyw atoch, neu fod amgylchiadau rhywun nad yw'n ddibynnydd yn newid mewn ffordd a fyddai'n cynyddu'r didyniad sydd i'w wneud wrth gyfrifo'ch gostyngiad treth gyngor, rhaid i chi roi gwybod am y newid - ond ni fydd y didyniad yn cael ei gynyddu tan 26 wythnos wedi'r newid hwnnw. Os daw rhywun nad yw'n ddibynnydd i fyw atoch neu os bydd amgylchiadau cyfredol rhywun nad yw'n ddibynnydd yn newid ar/ar ôl 1 Ebrill 2014, rhaid i chi roi gwybod am y newid hwn a fydd yn effeithio ar eich gostyngiad treth gyngor o ddyddiad y newid.

Mwy am y newidiadau i ostyngiadau'r dreth gyngor dan eich amgylchiadau chi

Amgylchiadau'r sawl nad yw'n ddibynnydd

Ni chaiff unrhyw ddidyniad ei wneud os yw'r sawl nad yw'n ddibynnydd:

• wedi'i ddiystyru ar gyfer gostyngiadau treth gyngor

• yn 16 neu 17 oed

• yn fyfyriwr llawn amser

• yn derbyn lwfans hyfforddiant mewn cysylltiad â rhai darpariaethau hyfforddiant ieuenctid

• yn aros gyda chi dros dro ond sydd â chartref yn rhywle arall, er enghraifft, perthynas sy'n ymweld â chi

• yn derbyn cymhorthdal incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm (JSA), credyd pensiwn, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm (ESA) neu Gredyd Cynhwysol wedi'i gyfrifo ar y sail nad oes gan y person incwm

• yn yr ysbyty am 52 wythnos a mwy. Caiff cyfnodau ar wahân yn yr ysbyty eu hadio at ei gilydd a'u trin fel un cyfnod os bydd ysbeidiau o 28 diwrnod neu lai rhyngddyn nhw.

Caiff rhai pobl eu diystyru at ddibenion disgownt y dreth gyngor, ac os yw'r sawl nad yw'n ddibynnydd yn un o'r bobl hyn, ni wneir unrhyw ddidyniad.

Os ydych chi'n gyd-atebol am y dreth gyngor gyda rhywun heblaw eich partner, bydd unrhyw ddidyniad nad yw'n ddibynnydd yn cael ei rannu'n gyfartal rhyngoch.

Cyn 1 Ebrill 2014, os ydych chi, neu eich partner, yn 65 oed neu'n hŷn a, naill ai bod rhywun nad yw'n ddibynnydd yn dod i fyw atoch, neu fod amgylchiadau rhywun nad yw'n ddibynnydd yn newid mewn ffordd a fyddai'n cynyddu'r didyniad sydd i'w wneud wrth gyfrifo'ch gostyngiad treth gyngor, rhaid i chi roi gwybod am y newid - ond ni fydd y didyniad yn cael ei gynyddu tan 26 wythnos wedi'r newid hwnnw. Os daw rhywun nad yw'n ddibynnydd i fyw atoch neu os bydd amgylchiadau cyfredol rhywun nad yw'n ddibynnydd yn newid ar/ar ôl 1 Ebrill 2014, rhaid i chi roi gwybod am y newid hwn a fydd yn effeithio ar eich gostyngiad treth gyngor o ddyddiad y newid.

Mwy am bobl sy'n cael eu diystyru am ostyngiadau'r dreth gyngor

Faint fydd yn cael ei ddidynnu

Mae swm unrhyw ddidyniad ar gyfer person nad yw'n ddibynnydd yn dibynnu ar oriau gwaith ac incwm gros y sawl nad yw'n ddibynnydd a'i bartner.

Os oes gennych chi fwy nag un person nad yw'n ddibynnydd:

• os ydyn nhw’n gwpl neu mewn priodas amlbriod, yna dim ond un didyniad a wneir, ar y gyfradd uchaf sy'n gymwys i unrhyw un ohonyn nhw (mae rheolau arbennig ar gyfer pobl mewn priodas amlbriod sy'n derbyn Credyd Cynhwysol)

• os nad ydyn nhw’n gwpl neu mewn priodas amlbriod, bydd didyniadau yn cael eu gwneud ar gyfer pob unigolyn nad yw'n ddibynnydd.

Yr awdurdod lleol fydd yn cyflwyno'r gyfradd ddidynnu uchaf oni bai bod ganddo dystiolaeth i ddangos mai'r gyfradd isaf ddylai fod yn gymwys. Dylech roi cymaint o dystiolaeth ag y gallwch chi o incwm gros y sawl nad yw'n ddibynnydd i'r awdurdod lleol. Os oes gan yr awdurdod lleol rywfaint o wybodaeth am incwm y sawl nad yw'n ddibynnydd, ond nad oes ganddo’r holl wybodaeth angenrheidiol, ni ddylai ddiystyru’r wybodaeth sydd ganddo. Yn hytrach, rhaid iddo benderfynu beth yw incwm posib y sawl nad yw'n ddibynnydd, ar sail y dystiolaeth sydd ganddo, cyn gwneud didyniad ar y sail honno.

Mae swm y didyniad yn amrywio o rhwng £3.75 (£3.90 o fis Ebrill £2015) ac £11.30 (£11.75 o fis Ebrill £2015) yr wythnos, yn ôl amgylchiadau'r sawl nad yw'n ddibynnydd.

Y camau nesaf

Gostyngiadau'r dreth gyngor - y penderfyniad

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.