Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Gostyngiad y Dreth Gyngor – eich cyfanswm perthnasol

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Er mwyn cyfrifo a oes gennych chi hawl i Ostyngiad y Dreth Gyngor (GDG) a faint y mae gennych chi hawl iddo, efallai bod angen i’ch awdurdod lleol gyfrifo eich cyfanswm perthnasol. Dyma gyfanswm y mae’r Llywodraeth yn dweud y mae angen i chi fyw arno.

Gair i gall

Os ydych chi’n credu y gall fod yna gamgymeriad yn y ffordd y mae eich cyfanswm perthnasol wedi’i gyfrifo dylech chi ymgynghori â chynghorydd profiadol, er enghraifft, mewn canolfan Cyngor ar Bopeth.

I chwilio am fanylion eich canolfan Cyngor ar Bopeth agosaf, yn cynnwys y rhai sy’n gallu rhoi cyngor drwy e-bost, cliciwch ar canolfan Cyngor ar Bopeth agosaf.

I gyfrifo eich Gostyngiad y Dreth Gyngor (GDG) gall fod angen i’r awdurdod lleol gymharu eich incwm wythnosol â chyfanswm wythnosol penodedig y mae’r llywodraeth yn ystyried yw’r cyfanswm sydd ei angen arnoch i fyw arno. Y term am hyn yw cyfanswm perthnasol. Mae eich GDG yn seiliedig ar y gwahaniaeth rhwng eich incwm a’ch cyfanswm perthnasol.

Os nad oes gennych chi neu eich partner ddyfarniad Credyd Cynhwysol, mae eich cyfanswm perthnasol yn cynnwys:

 • lwfans personol ar gyfer holl aelodau perthnasol y teulu;
 • unrhyw bremiwm;
 • os ydych chi’n bodloni’r amodau, naill ai’r elfen weithgarwch sy’n gysylltiedig â gwaith neu’r elfen cymorth;
 • unrhyw ychwanegiad trosiannol y mae gennych chi hawl iddo wedi i’r Adran Gwaith a Phensiynau drosi eich budd-dal analluogrwydd neu eich lwfans anabledd difrifol yn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.

Os dyfernir Credyd Cynhwysol i chi neu’ch partner, eich cyfanswm perthnasol yw’r uchafswm ar gyfer Credyd Cynhwysol.

 • Mwy ynghylch eich uchafswm ar gyfer Credyd Cynhwysol

Eich lwfans personol

Bydd eich lwfans personol yn dibynnu ar y canlynol:

 • ydych chi’n cael eich ystyried yn bensiynwr ar gyfer GDG
 • ydych chi’n sengl, neu’n rhan o gwpl
 • oes gennych chi blant dibynnol.

Bydd person ifanc rhwng 16 a 19 oed yn parhau i gael ei ystyried yn blentyn dibynnol os ydych chi’n parhau i allu hawlio budd-dal plant ar ei gyfer.

Premiymau

Mae premiwm yn swm ychwanegol y gellir ei gynnwys wrth gyfrifo eich GDG.

Mae yna chwe phremiwm a gellir cynnwys mwy nag un wrth gyfrifo. Mae’n bwysig sicrhau bod yr holl bremiymau sy’n berthnasol i chi yn cael eu cynnwys.

Gall eich cyfrifiad gynnwys y premiymau canlynol

 • premiwm teulu
 • premiwm plentyn anabl
 • premiwm gofalwr
 • premiwm anabledd
 • premiwm anabledd uwch
 • premiwm anabledd difrifol.

Gall eich cyfrifiad gynnwys naill ai

 • cyfradd rhiant unigol y premiwm teulu, neu
 • bremiwm anabledd.

Os oes gennych chi hawl i gyfradd rhiant unigol y premiwm teulu a’r premiwm anabledd, byddwch chi’n derbyn y premiwm anabledd oherwydd ei fod yn uwch. Fodd bynnag, byddwch chi’n derbyn cyfradd arferol y premiwm teulu hefyd.

Elfen gweithgarwch sy’n gysylltiedig â gwaith neu’r elfen cymorth

Gallwch gael ychwanegiad yn y cyfrifiad GDG er mwyn adlewyrchu’r ffordd y mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi asesu eich gallu ar gyfer gweithgarwch sy’n gysylltiedig â gwaith. Gallwch gael naill ai’r elfen gweithgarwch sy’n gysylltiedig â gwaith neu’r elfen cymorth.

Ychwanegiad trosiannol

Os yw eich budd-dal analluogrwydd neu eich lwfans anabledd difrifol yn cael ei droi’n Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, efallai bydd eich hawl i GDG yn llai oherwydd nad ydych yn gymwys efallai ar gyfer premiwm anabledd. Gellir ychwanegu ychwanegiad trosiannol i’ch cyfanswm perthnasol fel nad yw eich GDG yn cael ei ostwng.

Os ydych chi’n credu y gall fod yna gamgymeriad yn y ffordd y mae eich cyfanswm perthnasol wedi’i gyfrifo, dylech chi ymgynghori â chynghorydd profiadol, er enghraifft, mewn canolfan Cyngor ar Bopeth.

 • I chwilio am fanylion eich canolfan Cyngor ar Bopeth agosaf, yn cynnwys y rhai sy’n gallu eich cynghori drwy e-bost, cliciwch ar canolfan CAB agosaf.

Camau Nesaf

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.