Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Problemau gyda chardiau credyd

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Gwybodaeth ar broblemau gyda chardiau credyd

Mae’r wybodaeth hon yn dweud wrthych am rai o’r problemau sy’n medru codi gyda chardiau credyd a’r hyn fedrwch chi ei wneud. Mae’n cynnwys gwybodaeth ar y diogelwch ychwanegol yr ydych yn ei gael pan fyddwch chi’n defnyddio cerdyn credyd i brynu pethau, yn ogystal â chyngor i’ch helpu i osgoi twyll gyda chardiau credyd a help os nad ydych yn medru cadw i fyny gyda’ch taliadau.

Effaith cardiau credyd ar eich credyd-raddio

Mae ceisio am ormod o gardiau, neu newid eich cardiau’n rheolaidd, yn medru cael effaith ar eich credyd-raddio. Bob tro fyddwch chi’n gwneud cais mae’n cael ei gofnodi ar eich ffeil credyd ac os yw’r cais yn cael ei wrthod fe fydd hefyd yn dangos ar y ffeil. Pan fydd darparwyr newydd yn gwirio’ch ffeil credyd, mae’n medru edrych fel bod llawer o gardiau gennych yn barod neu nad oes unrhyw un arall eisiau benthyg i chi.

Os ydych yn colli taliadau (diffygdalu) neu’n talu’n hwyr yn rheolaidd, efallai y bydd hyn yn dangos ar eich ffeil gredyd hefyd. Mae hanes gwael o dalu yn medru effeithio ar eich gallu i gael credyd yn y dyfodol.

Am fwy o wybodaeth ynghylch eich credyd-raddio, gweler Credyd yn cael ei wrthod yn Credyd.

Am fwy o wybodaeth ynghylch yr hyn ddylech chi ei wneud os ydych yn ei chael yn anodd talu’r hyn sy’n ddyledus gennych ar gerdyn credyd neu fath arall o fenthyg, yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon gweler Help gyda dyled. Yn yr Alban, gweler Help gyda dyled.

Diogelwch ychwanegol pan fyddwch chi’n prynu ar eich cerdyn credyd

Os ydych yn talu am nwyddau neu wasanaethau gyda’ch cerdyn credyd ac mae pethau’n mynd o le, efallai y byddwch yn medru hawlio yn erbyn cwmni’r cerdyn credyd yn lle’r cwmni a werthodd y nwyddau neu’r gwasanaethau i chi. Er enghraifft, efallai eich bod wedi prynu peiriant golchi sy’n ddiffygiol neu nid yw’ch cysylltiad rhyngrwyd yn gweithio’n iawn.

Er mwyn i chi fedru hawlio, rhaid i eitem sengl gostio mwy na £100 a dim mwy na £30,000, er nid oes rhaid i chi fod wedi rhoi’r gost gyfan ar eich cerdyn.

Mae hyn yn medru bod yn ddefnyddiol os yw’r masnachwr neu’r cwmni cyflenwi wedi mynd i’r wal neu nid oes unrhyw arian ganddo i’ch digolledu chi

Dylech ddiweddaru darparwr eich cerdyn credyd os ydych yn cael trafferthion gyda’r cwmni cyflenwi ynghylch nwyddau neu wasanaethau diffygiol.

Os nad yw cwmni’r cerdyn credyd yn derbyn cyfrifoldeb, fe fyddwch yn medru cwyno i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Am fwy o wybodaeth ynghylch Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol, gweler Sut i ddefnyddio ombwdsmon.

Os ydych yn cael trafferth gyda nwyddau neu wasanaethau diffygiol a brynwyd ar eich cerdyn credyd, fe fyddwch yn medru cael help gan gynghorydd profiadol, er enghraifft, mewn canolfan Cyngor ar Bopeth. I chwilio am fanylion eich CAB agosaf, gan gynnwys y rheiny sy’n medru rhoi cyngor drwy’r e-bost, cliciwch ar CAB agosaf.

Twyll a chardiau credyd

Mae twyll yn broblem mawr gyda chardiau credyd. Eich cyfrifoldeb chi yw diogelu eich cerdyn a’i ddefnyddio’n ddiogel. Os ydych yn credu bod manylion eich cerdyn credyd wedi cael eu copïo neu eu dwyn, dywedwch wrth y cwmni sydd wedi darparu eich cerdyn credyd ar unwaith.

Dilynwch y rheolau sylfaenol hyn i’ch helpu i ostwng y risg:

  • Peidiwch â gadael i unrhyw un arall wybod beth yw eich rhif adnabod personol (PIN). Eich rhif adnabod person yw’r rhif diogelwch yr ydych yn ei gael gyda’ch cerdyn credyd. Gofynnir i chi ddefnyddio’ch rhif adnabod personol pan fyddwch chi’n prynu rhywbeth gyda’ch cerdyn neu’n tynnu arian o beiriant arian. Os ydych yn credu bod rhywun yn gwybod eich rhif adnabod personol, dywedwch wrth ddarparwr y cerdyn ar unwaith. Os nad ydych yn gwneud hyn, ac mae rhywun arall yn ei ddefnyddio, efallai y bydd yn rhaid i chi ad-dalu’r arian sy’n ddyledus.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn medru gweld eich cerdyn. Pan fyddwch chi’n talu am bethau mewn siopau, bwytai neu yn unrhyw le arall, dylech fod yn medru gweld beth sy’n digwydd gyda’ch cerdyn ar bob adeg. Os fydd rhywun yn mynd â’ch cerdyn i ffwrdd oddi wrthych mae yna bosibilrwydd iddo gael ei sgimio. Mae hyn yn golygu copïo’r wybodaeth sydd yn y stribed fagnetig ar gefn eich cerdyn er mwyn ei hailddefnyddio’n anghyfreithlon. Os ydych yn credu bod hyn wedi digwydd, cysylltwch â darparwr eich cerdyn ar unwaith.
  • Gwiriwch eich cyfriflen bob mis. Gwnewch yn siŵr fod yr holl wariant sydd wedi’i gofnodi yn gywir, a siaradwch â darparwr eich cerdyn am unrhyw wariant nad ydych yn ei adnabod.
  • Malwch y derbynebau yr ydych yn eu cael wrth dalu am rhywbeth. Mae’r derbynebau yr ydych yn eu cael wrth brynu rhywbeth yn dangos rhai manylion am eich cerdyn. Cofiwch eu malu os fedrwch chi, neu eu rhwygo’n ddarnau bach, i sicrhau na fydd unrhyw un yn medru dwyn eich manylion.
  • Defnyddiwch wefannau diogel wrth brynu pethau ar-lein. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud taliadau dros y rhyngrwyd i wefan ddiogel. Chwiliwch am lun clo bach wrth ymyl cyfeiriad y wefan ar frig y dudalen ar y rhyngrwyd
  • Defnyddiwch gynllun gwirio ar-lein. I gael sicrwydd ychwanegol, efallai y bydd darparwr eich cerdyn yn awgrymu eich bod yn defnyddio cynllun gwirio ar-lein, naill ai wedi ei wirio gan Visa neu MasterCard SecureCode. Rydych yn dewis cyfrinair ychwanegol ac yn ei ddefnyddio wrth siopa ar-lein. Yna, mae darparwr eich cerdyn yn gwirio’ch cyfrinair cyn cwblhau eich taliad. Mae yna fwy ynghylch cynlluniau gwirio ar-lein ar wefan Shop Safe Online www.shopsafeonline.org.uk.
  • Riportiwch gardiau sydd wedi eu colli neu eu dwyn ar unwaith. Fe fydd y rhif cyswllt ar gyfer riportio cardiau sydd wedi eu colli neu eu dwyn ar gyfriflen ddiwethaf eich cerdyn credyd neu ar wefan eich darparwr. Os oes yswiriant diogelu cardiau gennych dylech gysylltu â’r cwmni yswiriant hefyd.

Cwyno am ddarparwr eich cerdyn credyd

Os nad ydych yn hapus gyda’r gwasanaeth a gynigir gan ddarparwr eich cerdyn credyd, fe fyddwch yn medru cwyno. Cwynwch i gwmni’r cerdyn credyd yn gyntaf i roi cyfle iddo i unioni’r cam. Os nad ydych yn hapus o hyd, fe fyddwch yn medru cwyno ymhellach i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Am fwy o wybodaeth ynghylch Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol, gweler Sut i ddefnyddio ombwdsmon.

Ei chael yn anodd gwneud taliadau

Os ydych yn ei chael yn anodd talu bil eich cerdyn credyd, cysylltwch â darparwr eich cerdyn credyd i drafod eich problem cyn gynted â phosib. Efallai y byddan nhw’n cytuno i adael i chi dalu llai am ychydig o amser. Gofynnwch os ydyn nhw’n fodlon rhewi’r llog fel nad yw’r ddyled yn cynyddu. Nid yw’n syniad da codi eich terfyn credyd ar hyn o bryd, oherwydd mae’n debygol o’ch cael chi i fwy o ddyled.

Am fwy o wybodaeth ynghylch datrys eich dyledion, yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, gweler Help gyda dyled. Yn yr Alban, gweler Help gyda dyled.

Os oes dyledion eraill gennych neu os yw’ch amgylchiadau wedi newid ac nid ydych yn medru talu oherwydd hynny, fe fydd cynghorydd mewn canolfan Cyngor ar Bopeth yn medru eich helpu i sortio’ch problemau. Efallai y byddwch yn medru hawlio budd-daliadau neu gael help arall. I chwilio am fanylion eich CAB agosaf, gan gynnwys y rhai sy’n medru rhoi cyngor drwy’r e-bost, cliciwch ar CAB agosaf.

Help a gwybodaeth bellach

Ar Adviceguide

Am fwy o wybodaeth ynghylch sut i ddelio gyda chardiau credyd, gweler Cardiau credyd.

Efallai y bydd yr wybodaeth ganlynol ar Adviceguide hefyd yn ddefnyddiol:

Y Gwasanaeth Cyngor Am Arian

Mae’r Gwasanaeth Cyngor Am Arian yn wasanaeth annibynnol, rhad ac am ddim. Ar ei wefan (www.moneyadviceservice.org.uk) mae yna lawer o wybodaeth ddefnyddiol ynghylch benthyg arian a rheoli eich arian.

Rhowch glic ar eu gwefan am fwy o wybodaeth ynghylch:

Asiantaethau cyfeirio credyd

Callcredit

www.callcredit.co.uk

Equifax

www.equifax.co.uk

Experian

www.experian.co.uk

Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol

www.financial-ombudsman.org.uk

Shop Safe Online

www.shopsafeonline.org.uk.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.