Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Gostyngiad ar dreth (heb gynnwys pobl hunan-gyflogedig)

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Ynglyn â’r wybodaeth hon

Mae’r ddogfen hon yn ymdrin â gostyngiadau yn y dreth. Ond, nid yw’n sôn am ostyngiadau yn y dreth ar dreuliau sy’n gysylltiedig â gwaith neu ostyngiadau yn y dreth ar gyfer pobl hunan gyflogedig.

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r prif fathau o ostyngiadau yn y dreth y gallwch chi eu hawlio fel gweithiwr cyflogedig, gweler gwefan Cyllid a Thollau EM yn: www.hmrc.gov.uk.

Am fwy o wybodaeth ynglyn â gostyngiadau yn y deth ar gyfer pobl hunangyflogedig, gweler gwefan Cyllid a Thollau EM yn: www.hmrc.gov.uk.

Beth yw gostyngiadau yn y dreth

Fel trethdalwr, os ydych chi’n gwario arian ar rai treuliau, gellir didynnu’r swm yr ydych yn ei wario o’ch cyfanswm incwm ac felly fe fyddwch yn talu llai o dreth. Fe allwch chi hawlio gostyngiadau yn y dreth yn ychwanegol at unrhyw lwfansau treth personol y mae gennych hawl iddynt. Fe ellir eu hôl-ddyddio am hyd at bedair blynedd yn y rhan fwyaf o achosion.

Gostyngiad yn y dreth ar daliadau pensiwn

Fe allwch chi gael gostyngiad yn y dreth ar gyfraniadau pensiwn yr ydych yn eu talu i bensiwn cwmni (galwedigaethol), pensiwn personol neu bensiwn budd-ddeiliad, cyhyd â bod HMRC wedi cymeradwyo’r cynllun pensiwn.

Pan fyddwch chi’n ymddeol, fe allwch chi ddewis cymryd rhan o’ch pensiwn fel cyfandaliad di-dreth.

Am fwy o wybodaeth ynglyn â gostyngiadau yn y dreth ar daliadau pensiwn, gweler gwefan Directgov yn: www.direct.gov.uk.

Gostyngiad yn y dreth ar incwm o rentu eiddo

Os ydych chi’n berchen-breswylydd neu’n denant ac yn rhentu ystafelloedd wedi’u dodrefnu yn eich ty, fe allwch ddewis derbyn swm penodol o incwm yn ddi-dreth. Gelwir hyn yn gynllun Rhentu Ystafell. Fe allwch chi gael mwy o wybodaeth ynglyn â chynllun Rhentu Ystafell ar wefan Directgov yn: www.direct.gov.uk.

Os nad yw’r cynllun Rhentu Ystafell yn berthnasol i chi, fe allwch chi hawlio gostyngiad yn y dreth o hyd, ond o dan system wahanol. Fe allwch chi hawlio treuliau am gynnal a chadw eiddo sy’n cael ei osod fel gostyngiad yn erbyn treth.

Fe allwch chi gael mwy o wybodaeth am hyn ar wefan Directgov yn: www.direct.gov.uk.

Gostyngiad yn y dreth ar yswiriant bywyd

Fe gewch chi ostyngiad yn y dreth ar yswiriant bywyd dim ond os brynoch chi’r yswiriant ar neu 13 Mawrth 1984 neu cyn y dyddiad yma. Fe gewch chi’r gostyngiad yn y ffynhonnell trwy dalu taliad premiwm net i’r cwmni yswiriant.

Gostyngiad yn y dreth ar daliadau i bobl eraill

Efallai y gallwch chi gael gostyngiadau yn y dreth ar daliadau i bobl eraill, er enghraifft, rhai taliadau cynhaliaeth a thaliadau i elusennau.

Fe allwch chi gael mwy o wybodaeth ynglyn â gostyngiadau yn y dreth ar gyfer taliadau cynhaliaeth ar wefan HMRC yn: www.hmrc.gov.uk.

Fe allwch chi gael mwy o wybodaeth ynglyn â rhoi arian i elusen ar wefan Directgov yn: www.direct.gov.uk.

Yng Ngogledd Iwerddon fe allwch chi gael mwy o wybodaeth ynglyn â rhoi arian i elusen ar wefan NIDirect yn: www.nidirect.gov.uk.

Hawlio gostyngiadau yn y dreth

Mae’n rhaid i chi hawlio rhai gostyngiadau trwy ysgrifennu at eich swyddfa dreth, er bod y mwyafrif yn awtomatig. Nid oes rhaid i chi gymryd camau i hawlio gostyngiadau awtomatig yn y dreth.

Am fwy o wybodaeth ynglyn â hawlio gostyngiadau yn y dreth, gweler gwefan Cyllid a Thollau EM yn: www.hmrc.gov.uk.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.