Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Contractau cyflog rhwng aseiniadau

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Beth yw contractau cyflog rhwng aseiniadau?

Efallai y gofynnir i chi lofnodi contract cyflog rhwng aseiniadau gyda’ch asiantaeth. Mae hyn yn golygu eich bod yn cael eich cyflogi gan yr asiantaeth a bod eich hawliau ychydig yn wahanol i hawliau gweithwyr asiantaeth eraill.

Os ydych chi ar gontract cyflog rhwng aseiniadau, fe fydd yr asiantaeth yn eich talu os bydd eich swydd yn dod i ben a bod yn rhaid i chi aros cyn dechrau un newydd. Mae hefyd yn golygu na fydd hawl gennych i’r un cyflog â chyflogedigion eraill yn y man ble maen nhw’n eich anfon i weithio, hyd yn oed pan fyddwch chi wedi gweithio am fwy na 12 wythnos yn yr un rôl i’r un cyflogwr.

Rhaid i gontract cyflog rhwng aseiniadau ddweud:

  • bod gennych gontract cyflogaeth gyda’r asiantaeth. Mae hyn yn golygu eich bod yn gyflogedig gan yr asiantaeth
  • nad ydych wedi eich cyflogi ar gytundeb cyfnod sefydlog
  • isafswm y cyfraddau cyflog y byddwch yn eu derbyn
  • ble bydd disgwyl i chi weithio ac a oes disgwyl i chi deithio
  • yr oriau y disgwylir i chi eu gweithio yn ystod unrhyw waith y cewch eich anfon iddo
  • uchafswm yr oriau y disgwylir i chi eu gweithio mewn swydd
  • isafswm yr oriau y mae’r asiantaeth yn gwarantu eich talu tra’ch bod chi mewn swydd. Rhaid bod hyn yn un awr, o leiaf
  • y math o waith y disgwylir i chi ei wneud

Rhaid i chi gael eich talu gan yr asiantaeth rhwng aseiniadau. Rhaid bod hyn naill ai’n 50 y cant o’r cyflog a gawsoch yn eich gwaith diwethaf neu gyfradd yr isafswm cyflog cenedlaethol am yr oriau yr oeddech wedi eu gweithio yn eich gwaith diwethaf, pa un bynnag sydd fwyaf.


Rhaid i’r asiantaeth hefyd geisio dod o hyd i swyddi addas ar eich cyfer, a’u cynnig i chi, pan na fyddwch chi’n gweithio. Nid yw’r asiantaeth yn medru diweddu eich contract hyd nes y bu pedair wythnos, o leiaf, rhwng swyddi, pan nad oeddech yn gweithio ond yn cael eich talu gan yr asiantaeth.

Mae contractau cyflog rhwng aseiniadau yn berthnasol i gyflog yn unig.Os ydych yn dechrau ar swydd dros dro, unwaith y byddwch wedi cwblhau 12 wythnos yn yr un swydd, fe fydd gennych yr holl hawliau cyflogaeth eraill, gan gynnwys gwyliau ac oriau gwaith. Fe fydd hawl gennych hefyd i ddefnyddio cyfleusterau a chael gwybodaeth ynghylch swyddi gwag parhaol gyda’ch cyflogwr, o ddiwrnod cyntaf y swydd.

Camau nesaf

Mae problemau’n medru codi gyda chontractau cyflog rhwng aseiniadau. Os gofynnir i chi lofnodi contract o’r fath, dylech sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r hyn y mae’n ei olygu.

Problemau gyda chontractau cyflog rhwng aseiniadau

Mwy o wybodaeth am weithwyr asiantaeth

Am fwy o wybodaeth am eich hawliau cyflogaeth sylfaenol, gweler Gweithwyr asiantaeth

Erbyn hyn, mae gan weithwyr asiantaeth fwy o hawliau. I ddarllen mwy am yr hawliau hyn, gweler Hawliau ychwanegol i weithwyr asiantaeth

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau www.bis.gov.uk .

Gweithwyr y TUC www.tuc.org.uk/agency.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.