Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Problemau gyda chontractau cyflog rhwng aseiniadau

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Diben contractau cyflog rhwng aseiniadau yw eich diogelu chi os oes bwlch rhwng swyddi dros dro. Dylai’r asiantaeth barhau i’ch talu chi os oes rhaid i chi aros cyn dechrau swydd arall.

Ond, mae yna rai problemau y gallech eu hwynebu gyda chontractau cyflog rhwng aseiniadau.

Oes rhaid i chi lofnodi contract cyflog rhwng aseiniadau?

Ni ellir eich gorfodi i lofnodi contract cyflog rhwng aseiniadau, ond os na wnewch chi hynny efallai na chynigir gwaith i chi gyda’r cyflogwr hwnnw.

Mae eich oriau gwaith go iawn yn wahanol i’r rheiny a nodwyd yn eich contract cyflog rhwng aseiniadau

Fe allai hyn olygu nad yw’r contract yn cwrdd ag amodau contract cyflog rhwng aseiniadau.

Os yw’ch oriau gwaith yn wahanol, efallai nad oes contract cyflog rhwng aseiniadau gennych ac efallai bod hawl gennych i’r un cyflog sylfaenol â chyflogedigion parhaol ar ôl 12 wythnos yn yr un swydd gyda’r un cyflogwr.

Os nad ydych yn siwr pa fath o gontract sydd gennych, efallai eich bod angen help arbenigwr ar gyflogaeth yn eich canolfan Cyngor ar Bopeth leol.

Mae asiantaeth yn dyfeisio swyddi i geisio osgoi eich talu rhwng aseiniadau

Os ydych yn gorffen un swydd ac nid ydych yn gweithio am fwy nag wythnos, rhaid i’r asiantaeth eich talu. Er mwyn osgoi hyn, efallai y bydd asiantaeth yn dyfeisio swyddi fel ei bod yn edrych fel nad oes bwlch o wythnos neu fwy rhwng eich cyfnodau gwaith.

Os yw hyn yn digwydd, fe allech ddadlau nad oes swydd ar gael i chi mewn gwirionedd, oherwydd nid ydych yn gweithio i gyflogwr. Mae hyn yn golygu y dylai’r asiantaeth eich talu o dan y contract cyflog rhwng aseiniadau.

Os yw’r asiantaeth yn gwrthod derbyn hyn, efallai y byddwch yn medru dwyn achos gerbron tribiwnlys cyflogaeth.

Mae’r asiantaeth yn gofyn i chi ddod i mewn am awr er mwyn osgoi eich talu rhwng aseiniadau

Mae contractau cyflog rhwng aseiniadau yn dweud bod yn rhaid i chi wneud o leiaf un awr o waith yr wythnos.  Os ydych yn gwneud hyn, nid oes rhaid i’r asiantaeth eich talu rhwng swyddi.

Os ydych chi wedi gorffen un swydd ac nid oes un arall y gallech ei dechrau ar unwaith, efallai y bydd yr asiantaeth yn ceisio gofyn i chi ddod i mewn i’r asiantaeth am awr, i osgoi eich talu.

Ni ddylai wneud hyn. Os nad ydych wedi cael swydd go iawn ac mae’r asiantaeth yn gwrthod eich talu, efallai y byddwch yn medru dwyn achos gerbron tribiwnlys cyflogaeth.

Camau nesaf

Os ydych chi’n credu bod yr asiantaeth neu’r cyflogwr wedi bod yn dyfeisio swyddi i osgoi eich talu chi rhwng aseiniadau, fe fyddwch yn medru codi achwyniad. Mae hyn yn golygu eich bod yn ysgrifennu llythyr at yr asiantaeth i gwyno eich bod yn credu ei bod yn dyfeisio swyddi i osgoi eich talu. Efallai y bydd hyn yn ddigon i berswadio’r asiantaeth i beidio â gwneud hyn ac i ddechrau eich talu rhwng swyddi.

Os na fydd codi achwyniad yn datrys y broblem, efallai y byddwch yn medru dwyn achos gerbron tribiwnlys cyflogaeth. Rhaid i chi wneud hyn o fewn cyfnod penodol o amser. Mae hyn yn dri mis namyn diwrnod i’r dyddiad cyntaf y digwyddodd yr hyn yr ydych yn cwyno yn ei gylch.

Mae tribiwnlys yn medru gorchymyn i’r asiantaeth, neu’ch cyflogwr, neu’r ddau, i dalu iawndal i chi.  Nid oes uchafswm dyfarniad ond rhaid talu isafswm o bythefnos o gyflog i chi, onid yw’r tribiwnlys yn dod i’r casgliad eich bod wedi ymddwyn yn afresymol.

Mae help arbenigol ar gael i godi achwyniad neu ddwyn achos gerbron tribiwnlys cyflogaeth yn eich canolfan Cyngor ar Bopeth leol.

Mwy o wybodaeth am gontractau cyflog rhwng aseiniadau

Contractau cyflog rhwng aseiniadau

Gweithwyr asiantaeth – yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Hawliau ychwanegol i weithwyr asiantaeth.

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

Yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau www.bis.gov.uk .

TUC www.tuc.org.uk/agencyworkers.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.