Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Coronafirws - mynd allan a chyfarfod â phobl

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Cyfnod Clo o'r 20 Rhagfyr 2020

Mae Cymru oll mewn cyfnod o gyfyngiadau symyd a elwir hefyd yn ‘lefel rhybydd 4’

Yn y cyfnog o gyfyngiadau symyd, mae'n anghyfreithlon gadael eich cartref neu gwrdd â phobl heb reswm da.

Gallwch edrych ar resymau y caniateir ichi adael eich cartref a chwrdd â phobl ar wefan llywodraeth Cymru

Mae fel arfer yn erbyn y gyfraith i:

 • cwrdd ag unrhyw un sydd ddim yn rhan o'ch aelwydydd yn eich/eu cartref neu ardd

 • cwrdd yn yr awyr agored neu mewn mannau cyhoeddus gyda rhywun nad ydych yn byw gyda.

 • gadael Cymru heb reswm da

Mae'r llywodraeth yn argymell eich bod yn cadw o leiaf 2 fetr i ffwrdd oddi wrth bobl nad ydynt yn aelodau o'ch cartref. Os oes gennych blant o dan 11 oed, nid oes angen iddynt gadw 2 fetr i ffwrdd oddi wrth bobl eraill.

Dylech ddarllen y canllawiau diweddaraf ar yr hyn y gallwch ac na allwch ei wneud ar wefan llywodraeth Cymru.

Gwiriwch beth sy'n digwydd os byddwch chi'n torri'r rheolau

Gall yr heddlu ddweud wrthych am fynd adref neu roi dirwy o £60 i chi. Bydd y ddirwy yn codi os byddwch chi'n torri'r rheolau eto.

Gwiriwch a oes eithriad i'r rheolau ynghylch cwrdd â phobl

Gallwch gwrdd â'r bobl rydych chi'n byw gyda, y tu mewn neu'r tu allan i'ch cartref.

Gallwch hefyd gwrdd â phobl o aelwyd arall os ydyn nhw'n rhan o'ch ‘swigen gefnogaeth’.

Mewn rhai sefyllfaoedd, gallwch gwrdd â phobl eraill yn y cartref neu ardd, neu gyfarfod yn rhywle arall. Mae'r sefyllfaoedd hyn yn cynnwys:

 • gweithio neu wirfoddoli - mae'r llywodraeth yn argymell eich bod chi'n gweithio o gartref os gallwch chi

 • addysgu neu ofalu am blant

 • cael neu roi cymorth meddygol - er enghraifft os ydych chi'n gofalu am rywun nad ydynt yn byw gyda chi

 • mynd i addoldy

 • helpu rhywun mewn argyfwng

 • mynd i wrandawiad llys neu dribiwnlys - ond gwiriwch a oes angen i chi ymuno â'r gwrandawiad yn bersonol

Ymweld â rhywun sy'n sâl neu sydd angen help

Gallwch gwrdd â rhywun:

 • i ofalu amdanynt, er enghraifft os oes angen help arnynt i gadw'n ddiogel, golchi neu fwyta

 • os ydynt yn cael trafferth gydag unigrwydd neu iechyd meddwl

 • mewn ysbyty neu gartref gofal - gwiriwch os ganiateir ymwelwyr yn gyntaf

Mynd i briodas neu angladd

Gallwch fynd i briodas, cofrestru partneriaeth sifil neu angladd ar yr amod eich bod wedi cael gwahoddiad.

Gallwch gael derbyniad priodas neu bartneriaeth sifil neu wylnos ar ôl angladd.

Gwiriwch a allwch chi adael Cymru

Gallwch barhau i adael Cymru am rai rhesymau, er enghraifft:

 • cael pethau sylfaenol fel bwyd, meddygaeth a chyflenwadau anifeiliaid - gallwch hefyd brynu pethau arall yr un pryd

 • weithio neu wirfoddoli

 • addysgu neu ofalu am blant

 • ofalu am rywun, er enghraifft os ydynt angen help i aros yn ddiogel, ymolchi neu fwyta

 • fynd i briodas, gwasanaeth partner sifil neu angladd

 • osgoi cael  eich niweidio neu helpu rhywun mewn argyfwng

 • i wneud rhywbeth mae’r gyfraith yn dweud bod yn rhaid i chi - er enghraifft mynd i’r llys.

 • symud tŷ - gan gynnwys gwneud trefniadau i symud tŷ. 

Ymuno ag aelwyd arall

Efallai y byddwch yn gallu ymuno â 1 aelwydydd eraill a'u trin fel rhan o'ch cartref - gelwir hyn yn 'Swigen Gefnogaeth'.

Gallwch ond wneud swigen gefnogaeth os yw'r holl oedolion yn cytuno ac nid ydych chi’n:

 • byw gyda neb arall dros 18 oed. 

 • dim ond 1 person dros 18 oed sy'n byw yn y cartref yr ydych am ymuno â

Os ydych mewn swigen gefnogaeth, gallwch gyfarfod â phobl o aelwyd arall yn y cartref neu yn yr awyr agored.

Dim ond mewn 1 swigen gefnogaeth y gallwch chi fod ynddo ac ni allwch newid yr aelwyd yr ydych wedi ymuno â hi.

Os ydych chi wedi gwahanu oddi wrth riant arall eich plant

Gall eich plant fod yn rhan o aelwyd  y ddau rhiant os ydynt:

 • o dan 18 oed

 • gweld chi a'r rhiant arall

Gallwch ddarllen canllawiau diweddaraf y llywodraeth ar yr hyn y gallwch ac na allwch ei wneud ar GOV.UK.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.