Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Coronafirws - mynd allan a chyfarfod â phobl

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Mae Cymru gyfan mewn cyfnod clo 'lockdown' tan ddiwedd 8 Tachwedd 2020. Yn ystod y cyfnod cloi, bydd llefydd fel bariau, bwytai a rhai mathau o siopau ar gau.

Mae'n anghyfreithlon gadael eich cartref neu gwrdd â phobl heb reswm da.

Os ydych chi wedi ymuno â phobl eraill mewn cartref estynedig, ni fyddwch yn gallu cwrdd â nhw yn ystod y cyfnod clo. Mewn rhai achosion, gallwch ymuno ag 1 cartref arall mewn ‘cartref estynedig dros dro’.

Gwiriwch a allwch chi adael eich cartref

Dylech chi weithio o gartref os gallwch. Gallwch chi fynd i'r gwaith os nad yw'n rhesymol bosibl gweithio gartref - mae hyn yn cynnwys os ydych chi'n gweithio fel gwirfoddolwr.

Gallwch hefyd adael eich cartref am resymau gan gynnwys:

 • addysg neu ofal plant

 • cael pethau sylfaenol fel bwyd, meddygaeth a chyflenwadau anifeiliaid anwes - gallwch hefyd brynu pethau eraill yr un pryd

 • cael arian neu ychwanegu at fesurydd rhagdalu

 • cael neu roi cymorth meddygol

 • osgoi cael eich niweidio neu helpu rhywun mewn argyfwng

 • i wneud rhywbeth mae'r gyfraith yn dweud bod yn rhaid i chi - er enghraifft mynd i'r llys

Gallwch hefyd fynd y tu allan i fannau cyhoeddus mor aml ag y dymunwch ar gyfer ymarfer corff - er enghraifft cerdded neu feicio.

Fe ddylech chi ddechrau a gorffen ymarfer corff yn eich cartref - ni ddylech yrru i rywle arall i wneud ymarfer corff. Os oes gennych anabledd gallwch yrru i rywle i wneud ymarfer corff, ond dylech aros yn eich ardal leol.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am y rhesymau y gallwch adael eich cartref ar wefan llywodraeth Cymru

Cyfarfod â phobl

Rydych hefyd yn cael cyfarfod â phobl mewn rhai sefyllfaoedd. Mae'r llywodraeth yn argymell eich bod chi'n cadw o leiaf 2 fetr i ffwrdd oddi wrth bobl nad ydynt yn rhan o'ch cartref.

Os oes gennych blant o dan 18 oed a'ch bod wedi gwahanu oddi wrth eu rhiant arall, gallwch weld eich plant o dan y trefniadau presennol.

Gallwch chi gwrdd â rhywun:

 • i ofalu amdanynt, er enghraifft os oes angen help arnynt i gadw'n ddiogel, golchi neu fwyta

 • os ydyn nhw'n unig neu'n cael trafferth gyda'r rheolau cloi

 • mewn ysbyty neu gartref gofal - cyn belled ag y caniateir ymwelwyr

Gallwch fynd i briodas neu bartneriaeth sifil mewn swyddfa gofrestru neu addoldy. Gallwch fynd i angladd mewn amlosgfa neu addoldy. Ar hyn o bryd ni allwch fynd i dderbyniad yn dilyn y gwasanaeth. 

Gwiriwch beth sy'n digwydd os byddwch chi'n torri'r rheolau

Gall yr heddlu ddweud wrthych am fynd adref neu roi dirwy o £60 i chi. Bydd y ddirwy yn codi os byddwch chi'n torri'r rheolau eto.

Ymuno ag aelwyd arall

Efallai y gallwch ymuno ag 1 aelwydydd arall a’u trin fel rhan o’ch cartref - gelwir hyn yn bod mewn 'cartref estynedig dros dro’.

Dim ond mewn 1 cartref estynedig dros dro y gallwch chi fod ynddo ac ni allwch newid yr aelwyd yr ydych wedi ymuno â hi.

Gallwch ond wneud cartref estynedig dros dro os:

 • rydych chi'n byw heb unrhyw oedolion eraill

 • dim ond 1 oedolyn sydd ar yr aelwyd arall

Os oes gennych blant o dan 18 oed

Os ydych chi wedi gwahanu oddi wrth riant arall eich plant a bod eich plant yn gweld y ddau ohonoch chi, gallant fod yn rhan o 2 aelwydydd estynedig dros dro gwahanol.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.