Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Defnyddio ein gwasanaeth Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled (DRO) - ein polisi preifatrwydd

Pan fyddwch yn cysylltu â ni, rydym yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch er mwyn nodi a ydych yn gymwys ar gyfer Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled (DRO), a gwneud cais am un ar eich rhan.

Rydym yn cael eich gwybodaeth:

 • drwy siarad â chi dros y ffôn neu wyneb yn wyneb

 • o gofnodion ar ein system rheoli achosion - os ydych wedi derbyn cyngor gennym o'r blaen

 • gan asiantaethau gwirio credyd - gyda'ch caniatâd

Os ydych yn ein ffonio, byddwn yn recordio'r sgwrs at ddibenion hyfforddi a monitro.

Mae gennym 'fuddiant dilys' i wneud hyn o dan gyfraith diogelu data. Mae hyn yn golygu bod modd i ni gyflawni ein nodau a'n hamcanion fel sefydliad. Byddwn yn gofyn am eich caniatâd bob amser cyn eich cynrychioli neu rannu eich gwybodaeth.

Byddwn yn gofyn am eich caniatâd bob amser cyn storio gwybodaeth am y canlynol:

 • cyflyrau iechyd

 • tarddiad ethnig

 • crefydd

 • aelodaeth o undeb llafur

 • cyfeiriadedd rhywiol

Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg. Dywedwch wrthym ba wybodaeth bersonol nad ydych am i ni ei storio a byddwn yn ei dileu.

Y wybodaeth rydym yn gofyn amdano

Rydym ond yn cofnodi gwybodaeth a fydd yn ein helpu i asesu eich cymhwysedd ar gyfer DRO a chwblhau eich cais am DRO. Mae hyn yn cynnwys eich enw, eich manylion cyswllt a gwybodaeth am eich sefyllfa ariannol fel dyledion, incwm a gwariant.

Gyda'ch caniatâd, byddwn yn cysylltu ag asiantaethau gwirio credyd ar eich rhan. Byddant yn rhoi copi o'ch adroddiad credyd i ni sy'n nodi eich dyledion a'ch credyd.

Mae'n bosibl y byddwn yn gofyn am wybodaeth ddemograffig fel eich rhywedd neu eich ethnigrwydd.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Y prif reswm y mae angen eich gwybodaeth arnom yw cwblhau eich cais am DRO. Rydym ond yn defnyddio eich gwybodaeth am resymau eraill os oes wir angen i ni wneud hynny - er enghraifft:

 • at ddibenion hyfforddiant ac ansawdd

 • i ymchwilio i gwynion

 • i gael adborth gennych am ein gwasanaethau

 • i'n helpu i wella ein gwasanaethau

Rydym yn defnyddio rhywfaint o wybodaeth i greu ystadegau ynglŷn â phwy sy'n derbyn cymorth gennym, a nodi'r problemau mwyaf cyffredin. Mae'r wybodaeth hon yn ddienw bob amser - nid oes modd eich adnabod. Rydym yn rhannu'r ystadegau hyn â'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol, ein cyllidwr.

Pan fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â sefydliadau eraill

Weithiau rydym yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â sefydliadau eraill - rydym ond yn gwneud hyn er mwyn eich helpu gyda'ch cais neu fonitro ansawdd ein gwasanaethau. Byddwn yn cael eich caniatâd cyn gwneud hyn.

Mae'n rhaid i sefydliadau rydym yn rhannu eich data â nhw ei storio a'i ddefnyddio yn unol â chyfraith diogelu data - ni allant ei drosglwyddo na'i werthu heb eich caniatâd.

 phwy rydym yn rhannu eich gwybodaeth

Rydym yn rhannu eich cais am DRO gyda derbynnydd swyddogol yn y Gwasanaeth Ansolfedd sy'n prosesu eich cais.

Gyda'ch caniatâd, mae'n bosibl y bydd angen i ni rannu eich manylion gyda'r canlynol:

 • credydwyr - i gael mwy o wybodaeth am eich dyledion

 • asiantaethau gwirio credyd - i gael copi o'ch adroddiad credyd

 • cyflogwyr neu swyddfeydd budd-daliadau - i gael manylion am eich incwm

 • ein partneriaid ymchwil dibynadwy, Optimisa, PWC Research a 2CV, i gael eich adborth ar ein gwasanaeth

 • Y Corff Cyfarwyddyd Ariannol Sengl (SFGB), ein cyllidwyr - er mwyn iddo wirio ansawdd ein cyngor

Y Corff Cyfarwyddyd Ariannol Sengl (SFGB) yw'r sefydliad a sefydlwyd yn sgil uno'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Pension Wise a'r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau. Yn flaenorol, gyda'ch caniatâd, rhannwyd rhai o'ch manylion gyda'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol (MAS) er mwyn iddo wirio ansawdd ein cyngor.

Ar ôl 1 Ionawr 2019, bydd MAS yn trosglwyddo manylion presennol i'r canlynol:

 • Llywodraeth Cymru os ydych yn byw yng Nghymru

 • Y Corff Cyfarwyddyd Ariannol Sengl - os ydych yn byw yn Lloegr

 • Yr Adran Cymunedau (DfC) os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon 

Er mwyn gwybod sut mae MAS yn defnyddio eich manylion, darllenwch ei bolisi preifatrwydd.

Storio eich gwybodaeth

Mae eich gwybodaeth yn cael ei storio'n ddiogel yn ein systemau mewnol. Mae'r holl gynghorwyr a staff sy'n cael mynediad at eich data wedi cael hyfforddiant diogelu data er mwyn sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael ei thrin yn sensitif ac yn ddiogel.

Bydd eich cynghorydd DRO yn cofnodi eich holl fanylion DRO yn ein system rheoli achosion diogel.

Rydym yn cadw eich gwybodaeth am 6 blynedd. Os yw eich achos wedi bod yn destun cwyn ddifrifol, hawliad yswiriant neu anghydfod arall, rydym yn cadw'r data am 16 mlynedd.

Cynhelir ein systemau rheoli achosion yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE), a lle bynnag y bo modd, yn y DU.

Cysylltu â ni ynglŷn â'ch gwybodaeth

Gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg i holi am y canlynol:

 • pa wybodaeth amdanoch sy'n cael ei storio gennym

 • os ydych am newid neu ddiweddaru eich manylion

 • os ydych am i ni ddileu eich manylion o'n cofnodion

Anfonwch neges atom: feedback@citizensadvice.org.uk.

Os ydych chi eisiau cwyno

Os nad ydych yn hapus â sut rydym wedi ymdrin â'ch data, gallwch gwyno.