Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Os ydych yn cyflwyno rhodd i'n gwasanaeth - ein polisi preifatrwydd

Os ydych yn cyflwyno rhodd i ni, mae angen i ni gasglu rhywfaint o'ch gwybodaeth bersonol. Byddwn yn casglu, yn defnyddio ac yn storio eich data mewn ffordd gyfrifol, gan sicrhau bod eich data'n cael ei ddiogelu.

Mae'r polisi hwn yn berthnasol i'r rhwydwaith o swyddfeydd Cyngor ar Bopeth lleol a cenedlaethol. Gallai'r polisi newid o bryd i'w gilydd, ond byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fydd hynny'n digwydd. 

Y wybodaeth rydym yn gofyn amdano

Mae'r wybodaeth bersonol sy'n cael ei chasglu gennym yn dibynnu ar yr hyn y mae angen i ni ei wneud â hi.

Bydd angen i ni gasglu gwybodaeth benodol i brosesu eich rhodd. Hefyd, mae'n bosibl y bydd angen i ni gasglu mathau o wybodaeth eraill os ydych yn gofyn i ni wneud rhywbeth arall - er enghraifft, os ydych am i ni ychwanegu eich enw at un o'n rhestrau postio er mwyn eich hysbysu am ein gweithgareddau codi arian yn y dyfodol neu ein gwaith.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni gasglu, storio a defnyddio'r mathau canlynol o wybodaeth bersonol:

 • data i'ch adnabod, fel eich enw, eich enw defnyddiwr neu eich dyddiad geni - er enghraifft, os ydych yn cyflwyno rhodd neu'n cofrestru ar gyfer digwyddiad

 • eich manylion cyswllt, megis cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post a rhif ffôn - er enghraifft, os ydych yn cofrestru i dderbyn gwybodaeth gennym

 • data ariannol, fel eich manylion banc neu gerdyn - pan fyddwch yn cyflwyno rhodd (nid ydym yn cadw gwybodaeth am gardiau banc) 

 • delweddau, ffotograffau neu fideo - er enghraifft, os ydych yn rhoi caniatâd i ni gofnodi a rhannu eich profiad unigol at ddibenion hyrwyddo

 • data marchnata, fel eich dewisiadau ar gyfer sut rydym yn cyfathrebu â chi

 • eich rheswm dros gyflwyno rhodd a'ch diddordebau penodol yn ymwneud â gwaith Cyngor ar Bopeth - mae hyn yn golygu ein bod yn gallu anfon gwybodaeth berthnasol atoch

 • cofnodion o'ch hanes, gan gynnwys data trafodion, manylion eich rhodd, gohebiaeth a digwyddiadau rydych wedi'u mynychu.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Byddwn ond yn defnyddio eich data am y rheswm y cafodd ei gasglu. Er enghraifft, er mwyn:

 • prosesu gwybodaeth yn fewnol

 • prosesu taliad

 • penderfynu sut rydym yn parhau i gyfathrebu â chi a'r hyn rydym yn ei anfon 

 • adolygu ein gwasanaethau a sut rydym yn gweithredu

Y seiliau cyfreithlon a ddefnyddir gennym i brosesu eich data personol yw:

 • cytundebol - os ydym yn ymrwymo i gontract gyda chi, byddwn yn prosesu gwybodaeth i weinyddu'r contract

 • rhwymedigaethau cyfreithiol - weithiau byddwn yn trosglwyddo gwybodaeth bersonol i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol. Er enghraifft, darparu gwybodaeth am dreth a chymorth rhodd i CThEM yn y DU

 • buddiant dilys - mae ein buddiannau dilys yn ein galluogi i gyflawni ein hamcanion elusennol. Mae hyn yn cynnwys llywodraethu a rheoli gweithredol, cyhoeddusrwydd a chreu incwm, gweinyddu a rheoli ariannol 

 • caniatâd - rydym yn dibynnu ar ganiatâd fel sail gyfreithiol i brosesu eich gwybodaeth pan fyddwn yn anfon gwybodaeth farchnata atoch yn ymwneud â chodi arian, ymgyrchu neu ddigwyddiadau. Mae gennych hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg drwy e-bostio preferences@citizensadvice.org.uk neu glicio ar y ddolen datdanysgrifio mewn unrhyw negeseuon e-bost a gewch gennym.

Rhannu eich gwybodaeth

Mae'n bosibl y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth heb eich caniatâd os yw'n ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith, er enghraifft: 

 • i gynorthwyo ymholiadau'r heddlu 

 • mewn ymateb i orchmynion llys 

 • i atal twyll 

 • i sicrhau eich diogelwch neu ddiogelwch pobl eraill

Hefyd, mae'n bosibl y bydd angen i ni rannu eich gwybodaeth bersonol gyda chyflenwyr sy'n darparu cynnyrch neu wasanaethau sy'n ein helpu i wneud ein gwaith - er enghraifft, sefydliadau sy'n ein helpu i reoli rhoddion. 

Rydym yn sicrhau bod y cyflenwyr rydym yn gweithio gyda nhw yn cydymffurfio â chyfraith diogelu data. Byddwn yn rheoli'r berthynas â hwy a'u rhwymedigaethau drwy gytundeb prosesu data sy'n rhwymo mewn cyfraith.

Byddant ond yn defnyddio eich gwybodaeth i wneud y gwaith rydym wedi gofyn iddynt ei wneud a dim ond os yw'r wybodaeth yn berthnasol i'r gwaith y maent yn ei wneud. Ni allant roi, gwerthu na rhentu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw un arall am unrhyw reswm.  

Hefyd, mae'n bosibl y byddwn yn rhannu eich data oddi mewn i'n rhwydwaith Cyngor ar Bopeth lleol. Er enghraifft, mae'n bosibl y bydd Cyngor ar Bopeth lleol yn agos at eich cartref neu'ch gweithle, neu efallai eich bod wedi cyflwyno rhodd i'r ganolfan o'r blaen.

Storio eich gwybodaeth

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am 6 blynedd. Os ydych yn dweud wrthym nad ydych am i ni gysylltu â chi, bydd angen i ni gadw eich gwybodaeth am resymau ariannol o hyd.  

Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau diogelwch, uniondeb a chyfrinachedd eich data. Byddwn yn sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael ei thrin yn sensitif ac yn ddiogel.

Cysylltu â ni ynglŷn â'ch gwybodaeth

Gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg i holi am y canlynol:

 • pa wybodaeth amdanoch sy'n cael ei storio gennym

 • os ydych am newid neu ddiweddaru eich manylion

 • os ydych am i ni ddileu eich manylion o'n cofnodion

Anfonwch neges atom: preferences@citizensadvice.org.uk

Os ydych chi eisiau cwyno

Os nad ydych yn hapus â sut rydym wedi ymdrin â'ch data, gallwch wneud cwyn ar ein gwefan.