Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Symud i’r Credyd Cynhwysol o fudd-daliadau eraill

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Bydd y Credyd Cynhwysol yn cymryd lle’r canlynol:

  • Budd-dal Tai
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n gysylltiedig ag incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith
  • Credyd Treth Plant
  • Credyd Treth Gwaith
  • Cymhorthdal Incwm

Gelwir y rhain yn ‘fudd-daliadau etifeddol’. Os ydych chi’n ystyried hawlio un o’r budd-daliadau hyn am y tro cyntaf, efallai y bydd angen i chi wneud cais am y Credyd Cynhwysol yn lle hynny. Mae’n dibynnu ble rydych chi’n byw – cadarnhewch eich bod yn gymwys am y Credyd Cynhwysol. Gallwch hefyd weld pryd mae'r Credyd Cynhwysol yn dod i'ch ardal chi ar GOV.UK.

Os ydych chi eisoes yn cael unrhyw fudd-daliadau etifeddol, does dim angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol fel arfer tan i’r Adran Gwaith a Phensiynau gysylltu â chi. Y bwriad yw bod hyn yn digwydd o 2019.

Os ydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol, byddwch yn stopio cael y budd-daliadau etifeddol. Bydd y rhan fwyaf yn dod i ben ar unwaith, ond byddwch yn dal i gael Budd-dal Tai am 2 wythnos ar ôl i chi hawlio’r Credyd Cynhwysol. Dyma ragor o wybodaeth am sut mae’r Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu.

Fel arfer, ni allwch fynd yn ôl i hawlio budd-daliadau etifeddol unwaith y bydd gennych chi hawl i Gredyd Cynhwysol, oni bai eich bod chi eisoes yn byw neu’n symud i god post mewn ardal lle mae’r gwasanaeth ar waith. Gallwch gael cymorth gan eich Cyngor ar Bopeth lleol os yw hyn yn gymwys i chi.

Newidiadau sy’n golygu y bydd angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol

Os yw’ch amgylchiadau yn newid, mae angen i chi ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau er mwyn i chi gael y budd-dal cywir.

Os ydych chi’n byw mewn ardal lle mae gwasanaeth llawn, gall rhai newidiadau i’ch amgylchiadau olygu bod yn rhaid i chi hawlio Credyd Cynhwysol yn hytrach na’ch budd-daliadau presennol. Bydd angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol pe bai newid yn golygu bod yn rhaid i chi wneud cais newydd am eich budd-daliadau presennol.

Er enghraifft, efallai eich bod yn hawlio Budd-dal Tai ond yna’n symud i awdurdod lleol gwahanol mewn ardal lle mae’r gwasanaeth ar waith yn llawn. Fel arfer, byddai hyn yn golygu bod yn rhaid i chi wneud cais newydd am Fudd-dal Tai. Gan ei fod yn gais newydd, bydd angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol yn ei le.

Os ydych chi yn y sefyllfa hon, efallai y bydd yn rhaid i chi hawlio Credyd Cynhwysol. Cysylltwch â’ch Cyngor ar Bopeth lleol agosaf am gymorth os yw hyn yn gymwys i chi.

Fel arfer, bydd bwlch rhwng eich budd-daliadau etifeddol yn dod i ben a’ch taliad Credyd Cynhwysol cyntaf. Bydd y bwlch yn para tua 5 wythnos fel arfer and gallai gymryd mwy o amser. Efallai y byddwch hefyd yn cael llai o arian ar y Credyd Cynhwysol nag ar fudd-daliadau etifeddol. Os ydych chi’n cael trafferth gydag arian, gallwch gael taliad Credyd Cynhwysol ymlaen llaw - math o fenthyciad yw hwn.

Os oes gennych chi 3 phlentyn neu fwy

Dylech allu aros ar fudd-daliadau etifeddol os ydych chi’n gyfrifol am 3 phlentyn neu fwy.

Os ydych chi’n symud i mewn gyda phartner sy’n cael Credyd Cynhwysol

Bydd eich budd-daliadau etifeddol yn dod i ben os ydych chi’n rhoi’r gorau i fyw gyda phartner sydd eisoes yn cael Credyd Cynhwysol.

Ni fydd yn rhaid i chi wneud cais newydd os ydych chi’n symud i mewn gyda’ch partner a’u bod eisoes yn derbyn Credyd Cynhwysol. Bydd dal angen i’ch partner ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau eich bod wedi symud i mewn gyda’ch gilydd er mwyn iddynt gael y swm iawn o Gredyd Cynhwysol.

Dylech gysylltu â llinell gymorth Credyd Cynhwysol i roi gwybod am y newid yn eich amgylchiadau.

Llinell gymorth Credyd Cynhwysol (gwasanaeth llawn)
Ffôn: 0800 328 5644
Ffôn testun: 0800 328 1344
Ffôn (Cymraeg): 0800 012 1888
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Mae galwadau i’r rhifau hyn am ddim. Y peth gorau yw ffonio o'r rhif ffôn i chi ei roi i'r Adran Gwaith a Phensiynau wrth greu'ch cyfrif Credyd Cynhwysol. Bydd llai o aros a byddwch yn cael eich trosglwyddo i'r un person i chi siarad ag e yn ystod galwadau blaenorol. 

Os ydych chi’n gwahanu oddi wrth eich partner a’ch bod eich 2 ar fudd-daliadau etifeddol

Gallwch aros ar fudd-daliadau etifeddol os yw'ch enw ar y llythyr dyfarnu budd-dal. Os yw enw’ch cynbartner ar y llythyr dyfarnu budd-dal, bydd angen i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Os oes un ohonoch chi mewn oedran Credyd Pensiwn

Gallwch gael Credyd Pensiwn ar yr un adeg â’ch Credyd Cynhwysol. Os ydych chi’n rhan o gwpl a bod eich partner mewn oedran Credyd Pensiwn, gallwch ddewis a ydych chi am hawlio Credyd Cynhwysol neu Gredyd Pensiwn. Mae’n debyg y byddwch ar eich ennill yn hawlio Credyd Pensiwn. Gallwch weld beth yw oedran Credyd Pensiwn ar GOV.UK.

Camau nesaf

Gallwch ddarllen mwy am sut mae’r Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu yn wahanol i fudd-daliadau etifeddol a sut gallai hyn effeithio arnoch chi.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.