Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Gostyngiadau’r Dreth Gyngor – yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Os ydych chi ar incwm isel, efallai bod gennych chi hawl i gymorth tuag at dalu eich treth gyngor.

O 1 Ebrill 2013, cafodd Budd-dal y Dreth Gyngor ei ddiddymu. Erbyn hyn, mae Awdurdodau Lleol yng Nghymru yn gyfrifol am gynnal eu cynlluniau lleol eu hunain. Yr enw ar y rhain yw cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor. Fe’u gelwir yn Gymorth y Dreth Gyngor weithiau hefyd.

Darllenwch y dudalen hon er mwyn deall rhai ffeithiau pwysig am Ostyngiadau’r Dreth Gyngor a’r ffordd y gall effeithio arnoch chi.

Nid yw Budd-dal y Dreth Gyngor ar gael ers mis Ebrill 2013, ond mae gan bob awdurdod lleol yng Nghymru gynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (GDG) a all eich helpu i dalu’r dreth gyngor os ydych chi ar incwm isel. Os oes gennych chi hawl i GDG, mae eich bil treth gyngor yn cael ei ostwng.

Yn Lloegr, mae yna wahaniaethau mawr rhwng y cynlluniau GDG mewn gwahanol awdurdodau lleol, ond yng Nghymru, mân iawn yw’r gwahaniaethau.

Yn gyntaf, gwiriwch a ydych chi’n gymwys am ddisgownt oddi ar eich bil neu ostyngiad o ganlyniad i addasiadau a wnaed oherwydd bod unigolyn anabl yn byw yn y tŷ.

Doedd dim angen i bobl a oedd ar fudd-dal y Dreth Gyngor ar 31 Mawrth 2013 yr oedd eu hamgylchiadau heb newid, hawlio Gostyngiad y Dreth Gyngor (GDG) oherwydd dylai eu hawliad presennol am fudd-dal y Dreth Gyngor fod wedi ei drin fel hawliad am GDG.

Os ydych chi’n rhoi gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol mewn cysylltiad â’ch cais am GDG, neu’n methu â rhoi gwybod am newid mewn amgylchiadau wedi i chi gael gostyngiad wedi’i ddyfarnu, gallai hynny fod yn achos o dwyll ar eich rhan. Hyd yn oed os nad ydych chi’n twyllo, gallwch chi achosi gordaliad y bydd yn rhaid ei ad-dalu ac efallai bydd yn rhaid i chi dalu cosb. Nid budd-dal yw GDG fel y cyfryw, ond mae’r rheolau ynghylch GDG a thwyll yn debyg i reolau twyll budd-daliadau.

Mathau eraill o gymorth gan eich awdurdod lleol

Yng Nghymru, yn 2013/14, fe wnaeth Llywodraeth Cymru ariannu cymorth ychwanegol gan awdurdodau lleol ar gyfer pensiynwyr. Ni fydd y cyllid hwn yn parhau ond mae gan awdurdodau lleol bwerau disgresiwn i barhau i ddarparu cymorth ychwanegol ar gyfer pensiynwyr, a phobl eraill, os ydyn nhw’n dymuno gwneud hynny.

Gallwch chi ofyn i’ch awdurdod lleol wneud gostyngiad yn ôl disgresiwn i’r bil. Dylech chi egluro eich amgylchiadau pan fyddwch chi’n gofyn iddyn nhw ystyried eich cais. Os nad ydych chi’n hapus gyda’u penderfyniad am eich cais, gallwch chi gwyno neu apelio.

Gall eich canolfan Cyngor ar Bopeth leol eich helpu i wneud cais am ostyngiad yn ôl disgresiwn. I chwilio am fanylion eich canolfan Cyngor ar Bopeth agosaf, yn cynnwys y rhai sy’n gallu rhoi cyngor i chi drwy e-bost, cliciwch ar canolfan Cyngor ar Bopeth agosaf.

Camau nesaf

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

  • Am ragor o wybodaeth ynghylch pwy sy’n gorfod talu’r dreth gyngor a faint sy’n rhaid i chi ei dalu gweler Y Dreth Gyngor.
A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.