Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Gostyngiadau'r Dreth Gyngor - beth sydd angen i chi ei wybod

This advice applies to Cymru

Os ydych chi ar incwm isel, mae'n bosibl y gallech gael help i dalu'ch treth gyngor.

O 1 Ebrill 2013, mae'r Budd-dal Treth Gyngor yn dod i ben. Mae awdurdodau lleol yng Nghymru bellach yn gyfrifol am gynnal eu cynlluniau lleol eu hunain. Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor yw'r rhain. Enw arall arnynt yw Cymorth gyda'r Dreth Gyngor.

Darllenwch y dudalen hon i gael ffeithiau allweddol am Ostyngiadau'r Dreth Gyngor a sut gallen nhw effeithio arnoch chi.

Ni fydd Budd-dal y Dreth Gyngor ar gael o fis Ebrill 2013, ond mae gan bob awdurdod lleol yng Nghymru gynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor sy'n gallu'ch helpu i dalu'ch treth gyngor os ydych chi ar incwm isel. Os oes gennych chi hawl i ostyngiad, bydd eich bil treth gyngor yn llai.

Yn Lloegr, mae gwahaniaethau mawr rhwng cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor gwahanol awdurdodau lleol, ond dim ond gwahaniaethau bach iawn sydd yng Nghymru.

Yn gyntaf, gwiriwch i weld a allwch chi gael disgownt ar eich bil neu ostyngiad oherwydd addasiadau a wnaed am fod rhywun anabl yn byw yn y tŷ.

Nid oedd angen i bobl a oedd yn cael budd-dal y dreth gyngor ar 31 Mawrth 2013, a bod eu hamgylchiadau heb newid, wneud cais am Ostyngiad y Dreth Gyngor oherwydd dylai eu cais am fudd-dal y dreth gyngor fod wedi cael ei drin fel cais am y gostyngiad.

Os byddwch chi'n rhoi gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol mewn perthynas â'ch cais am ostyngiad, neu os na fyddwch chi'n rhoi gwybod am newid yn eich amgylchiadau ar ôl i chi gael gostyngiad, mae'n bosibl y byddwch chi'n cyflawni twyll. Hyd yn oed os nad ydych chi'n twyllo, gallwch achosi gordaliad. Bydd rhaid ad-dalu'r gordaliad hwnnw ac mae'n bosibl y bydd rhaid i chi dalu cosb. Nid budd-dal yw Gostyngiad y Dreth Gyngor mewn gwirionedd, ond mae'r rheolau ar ei gyfer a thwyll yr un fath â'r rheolau ar gyfer twyll budd-daliadau.

Cymorth arall gan eich awdurdod lleol

Yng Nghymru, yn 2013/14 ariannodd Llywodraeth Cymru gymorth ychwanegol gan awdurdodau lleol ar gyfer pensiynwyr. Bydd y cyllid hwn yn dod i ben ond mae gan awdurdodau lleol bwerau i ddewis parhau i roi cymorth ychwanegol i bensiynwyr, a phobl eraill, os ydyn nhw'n dymuno.

Gallwch ofyn i'ch awdurdod lleol wneud gostyngiad dewisol ar y bil. Dylech nodi'ch amgylchiadau wrth ofyn iddo ystyried eich cais. Os na fyddwch yn fodlon â'i benderfyniad am eich cais, gallwch gwyno neu apelio.

Gall eich Canolfan Cyngor ar Bopeth eich helpu i wneud cais am ostyngiad dewisol. I chwilio am fanylion eich CAB agosaf, yn cynnwys rhai sy'n gallu rhoi cyngor ar e-bost, cliciwch ar CAB agosaf.

Camau nesaf

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

  • I gael rhagor o wybodaeth am bwy sy'n gorfod talu'r dreth gyngor a faint mae'n rhaid i chi ei dalu ewch i Y Dreth Gyngor
Did this advice help?
Why wasn't this advice helpful?
Did this advice help?

Thank you, your feedback has been submitted.