Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Gostyngiad yn eich Budd-dal Tai os yw'ch tŷ cymdeithasol yn rhy fawr

This advice applies to Cymru

Os ydych yn byw mewn tŷ sy'n eiddo i gymdeithas tai neu gyngor a'ch bod yn hawlio Budd-dal Tai i'ch helpu i dalu'ch rhent, efallai y bydd eich Budd-dal Tai yn gostwng. Fe allai hyn ddigwydd os teimlir bod eich cartref yn rhy fawr i chi. Enwau eraill ar hyn yw’r ‘dreth ystafelloedd gwely', y ‘tâl tanfeddiannu’, ‘meini prawf maint y sector cymdeithasol’ a ‘chael gwared ar y cymhorthdal ystafell sbâr’. Dechreuodd y toriadau hyn ym mis Ebrill 2013 ac mae'n bosib bod eich Budd-dal Tai wedi gostwng bryd hynny. Fodd bynnag, gallai'ch Budd-dal Tai gael ei ostwng unrhyw bryd am y rheswm hwn os byddwch chi'n symud i eiddo mwy o faint neu os yw nifer y bobl sy'n byw yn eich cartref yn newid a bod hynny'n golygu bod eich cartref yn cael ei ystyried yn rhy fawr i chi.

Gall y dudalen hon eich helpu i weld a fydd hyn yn effeithio arnoch chi.

Gair o gyngor

Gallwch ddefnyddio'n teclyn cyfrifo ystafelloedd gwely i'ch helpu i gyfrifo sawl ystafell wely fedrwch chi eu cael os ydych yn cael Budd-dal Tai, cyn iddyn nhw ddweud bod eich cartref yn rhy fawr.

Pryd allai hyn effeithio arnoch chi?

Ni fydd hyn yn effeithio arnoch os nad ydych chi neu'ch partner o oed gweithio mwyach. Dyma'r oed pan fedrwch chi gael Credyd Pensiwn. Ar gyfer menywod, mae hwn yr un fath ag oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Ar gyfer dynion, oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar gyfer menyw'r un oed â chi yw hwn. Nid oes gwahaniaeth a ydych chi'n cael Credyd Pensiwn mewn gwirionedd, neu a ydych chi'n dal i weithio. Mae'n ymwneud â'r trothwy oed gweithio ac a ydych chi dros y trothwy hwnnw ai peidio.

Pryd fydd eich cartref yn cael ei gyfri'n rhy fawr i chi?

Dan y rheolau newydd, os oes mwy o ystafelloedd gwely gennych nag sydd eu hangen arnoch yn ôl y llywodraeth, yna dywedir bod eich cartref yn rhy fawr i chi. Os yw hyn yn wir, efallai y byddwch yn colli peth o'ch Budd-dal Tai neu'r cyfan ohono.

Gan amlaf, eich landlord ddylai ddweud sawl ystafell wely sydd yn eich cartref. Fel arfer, fe fydd eich cytundeb tenantiaeth yn nodi hyn.

Fe fydd eich cartref yn rhy fawr i chi os oes mwy nag un ystafell wely gennych i bob un o'r bobl isod:

  • pob pâr sy'n oedolion
  • pawb arall sydd dros 16
  • plentyn anabl nad yw'n gallu rhannu ystafell wely gyda phlentyn arall oherwydd ei anabledd
  • dau blentyn o'r un rhyw dan 16
  • dau blentyn dan 10, waeth beth yw eu rhyw
  • unrhyw blentyn arall.
Er enghraifft, mae Mr a Mrs Bell yn byw mewn fflat sydd â dwy ystafell wely. Dan y rheolau newydd, bydd ganddynt un ystafell sbâr. Byddan nhw'n cael llai o Fudd-dal Tai o ganlyniad.

Bydd gennych chi hawl i ystafell wely ar gyfer plentyn anabl nad yw'n gallu  rhannu gyda phlentyn arall os yw'r plentyn anabl yn bodloni amodau penodol. Mae yna rai pobl sy’n cael cadw ystafell sbâr am resymau arbennig, er enghraifft, os ydych chi angen gofalwr dros nos nad yw'n byw gyda chi fel arfer, os ydych yn ofalwr maeth neu os oes plentyn gennych blentyn sy’n oedolyn yn y Lluoedd Arfog.

Nid oes gwahaniaeth a ydych chi'n credu bod angen eich ystafell sbâr arnoch ai peidio. Er enghraifft, efallai eich bod chi'n teimlo bod angen eich ystafell sbâr arnoch oherwydd:

  • eich bod chi a'ch partner angen cysgu ar wahân oherwydd cyflwr meddygol, neu
  • fod eich plant wedi symud allan ond eich bod chi'n cadw ystafell sbâr ar gyfer pan fyddan nhw'n dod i aros.

Fe fydd y rheolau newydd yn dal i fod yn berthnasol i chi.

Os oes rhywun yn byw gyda chi fel arfer ond eu bod oddi cartref am hyd at 13 wythnos am unrhyw reswm, ystyrir eu bod nhw dal i fod yn byw gyda chi am hyd at flwyddyn, ond dim ond os ydyn nhw'n bwriadu dychwelyd adref a'u bod oddi cartref am reswm a gydnabyddir yn y rheolau, er enghraifft, maen nhw yn yr ysbyty neu’n astudio neu’n hyfforddi i ffwrdd.

Beth sy'n digwydd os yw'ch cartref yn rhy fawr i chi?

Os dywedir bod eich cartref y rhy fawr i chi, fe fydd y rhent a ddefnyddir i gyfrifo’ch Budd-dal Tai (gan gynnwys unrhyw daliadau gwasanaeth sy’n gymwys) yn gostwng yn y ffyrdd canlynol:

  • 14% os oes un ystafell wely sbâr gennych
  • 25% os oes dwy ystafell wely sbâr, neu fwy, gennych.

Fe fydd hyn yn golygu eich bod yn cael llai o Fudd-dal Tai nag o'r blaen. Efallai y bydd rhai'n colli'r cyfan o'u Budd-dal Tai, yn enwedig os oeddent ond yn cael ychydig bach i ddechrau.

Mae yna newidiadau eraill i faint o Fudd-dal Tai y bydd pobl o oed gweithio yn medru ei gael o fis Ebrill 2013, oherwydd fe fydd trothwy ar gyfanswm y budd-daliadau fedrwch chi eu cael.

Camau nesaf

Did this advice help?
Why wasn't this advice helpful?
Did this advice help?

Thank you, your feedback has been submitted.