Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Cyfraddau treth incwm

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i Loegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon

Defnyddio’r wybodaeth hon

Mae’r tablau yn y wybodaeth hon yn dangos cyfraddau canrannol y dreth incwm sy’n cael eu gosod ar incwm trethadwy yn y flwyddyn gyfredol a’r chwe blynedd diwethaf.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â sut i gyfrifo eich treth, gweler Treth Incwm.

Nid yw eich incwm trethadwy yr un fath â’ch cyfanswm incwm. Y rheswm am hyn yw bod caniatâd i bob trethdalwr i gael rhywfaint o incwm sy’n rhydd o dreth ( a elwir yn lwfans personol). Gall rhai pobol hefyd gael lwfansau eraill a gostyngiadau treth. Efallai y bydd gennych hefyd rhywfaint o incwm sy’n anrhethadwy.

Wrth ddefnyddio’r ffigurau yn y colofnau incwm trethadwy yn y tablau ar y dudalen hon, cofiwch eu bod yn cyfeirio at eich incwm trethadwy ac nid eich cyfanswm incwm.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag incwm sy’n anrhethadwy, gweler Incwm trethadwy ac anrhethadwy, am fanylion ynglŷn â gostyngaidau treth, gweler Gostyngiadau treth, ac am fanylion ynglŷn â lwfansau, gweler Lwfansau a symiau treth incwm.

Mae blwyddyn dreth yn mynd o 6 Ebrill un flwyddyn tan 5 Ebrill yn y flwyddyn ganlynol.

Gall y cyfraddau canrannol neu fandiau incwm trethadwy newid ar gyfer pob blwyddyn dreth.

Treth Incwm: bandiau a chyfraddau trethadwy 2013/2014

Incwm trethadwyCyfradd treth
0 - £2,79010 y cant (cyfradd cychwynnol i gynilion yn unig)
0 - £32,01020 y cant (cyfradd sylfaenol)
£32,011 - £150,00040 y cant (cyfradd uwch)
Dros £150,00045 y cant (cyfradd ychwanegol)

Cyfradd sylfaenol

Mae treth yn daladwy ar gyfradd sylfaenol o 20 y cant ar incwm trethadwy i fyny hyd at £32,010.

Cyfradd uwch

Os oes gennych fwy na £32,010 ond llai na £150,000 o incwm trethadwy, bydd yn rhaid i chi dalu cyfradd uwch o 40 y cant o dreth ar yr incwm sydd yn uwch na £32,010 ac yn is na £150,000.

Cyfradd ychwanegol

Os oes gennych fwy na £150,000 bydd yn rhaid i chi dalu cyfradd ychwanegol o 45 y cant o dreth ar y swm sydd yn uwch na’r lefel hwn.

Cyfrifo’r dreth sy’n daladwy

Er mwyn darganfod sut i gyfrifo faint o dreth sy’n daladwy, gweler Treth Incwm.

Y dreth gychwynnol ar gyfer cynilion

Sylwer, os ydych chi ar incwm isel, bydd peth neu’r cyfan o’r incwm o’ch cynilion yn drethadwy ar 10 y cant. Gelwir hyn yn gyfradd cychwynnol ar gyfer cynilion. Mae incwm isel yn golygu bod eich incwm yn is na’ch lwfans personol + £2,790 ar gyfer y flwyddyn dreth 2013/2014 (a £2,710 ar gyfer y flwyddyn dreth 2012/2013).

Nid yw’r gyfradd gychwynnol ar gyfer cynilion yn berthnasol os yw’ch incwm trethadwy (ar ôl i’r lwfansau gael eu tynnu i ffwrdd) yn fwy na £2,790 ar gyfer y flwyddyn dreth 2013/2014 (£2,710 ar gyfer y flwyddyn dreth 2012/2013).

Fe allwch ddarganfod mwy o wybodaeth ynglŷn â sut mae incwm cynilion yn cael ei drethu ar wefan Ffurflenni Treth Grŵp Incwm isel yn: www.litrg.org.uk.

Treth Incwm- bandiau a chyfraddau ar gyfer blynyddoedd blaenorol

Blwyddyn dreth 2012/13

Incwm trethadwyCyfradd treth
0 - £2,71010 y cant (cyfradd cychwynnol i gynilion yn unig)
0 - £34,37020 y cant (cyfradd sylfaenol)
£34,371 - £150,00040 y cant (cyfradd uwch)
Dros £150,00050 y cant (cyfradd ychwanegol)

Blwyddyn dreth 2010/2011

Incwm trethadwyCyfradd treth
0 - £2,44010 y cant (cyfradd cychwynnol i gynilion yn unig – link to heading Cyfradd cychwynnol i gynilion)
0 - £37,40020 y cant (cyfradd sylfaenol)
£37,401 - £150,00040 y cant (cyfradd uwch)
Dros £150,00050 y cant (cyfradd ychwanegol)

Tax year 2009/2010

Incwm trethadwyCyfradd treth
0 - £2,44010 y cant (cyfradd cychwynnol i gynilion – link to heading Cyfradd cychwynnol i gynilion)
0 - £37,40020 y cant (cyfradd sylfaenol)
Dros £37,40040 y cant (cyfradd uwch)

Blwyddyn dreth 2008/2009

Incwm trethadwyCyfradd treth
0 - £2,320 10 y cant (cyfradd cychwynnol i gynilion)
0 - £34,80020 y cant (cyfradd sylfaenol)
Dros £34,80040 y cant (cyfradd uwch)

O 6 Ebrill 2008, diddymwyd y gyfradd gychwynnol o 10 y cant ar gyfer incwm sy ddim yn gysylltiedig â chynilion.

Blwyddyn dreth 2007/2008

Incwm trethadwyCyfradd treth
0 - £2,23010 y cant
£2,231 - £34,60022 y cant
Dros £34,60040 y cant

Difidendau

Os ydych chi’n derbyn incwm o gyfranddaliadau cwmni o’r DU neu ddosraniadau o ymddiriedolaethau buddsoddi-trwy-unedau (ond nid llog), caiff hwn ei drethu ar gyfraddau gwahanol i incwm arall. Fe allwch ddarganfod mwy o wybodaeth ynglŷn â hyn ar wefan GOV.UK ar https://www.gov.uk/tax-on-dividends.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.