Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Sgamiau ariannol

This advice applies to Cymru

Mae sgamiau yn gynlluniau twyllodrus i'ch twyllo i roi'ch arian. Maen nhw'n medru cyrraedd trwy'r post, fel galwad ffôn, trwy neges testun neu e-bost neu efallai y bydd sgamiwr yn cnocio ar eich drws.

Mae sgamiau ariannol yn ffyrdd o gael gafael ar eich manylion banc er mwyn dwyn arian o'ch cyfrif. Mae rhai sgamiau ariannol yn eich perswadio i fuddsoddi mewn cynigion ffug sy'n ymwneud â chyfranddaliadau neu fuddsoddiadau eraill.

Mae'r dudalen hon yn eich helpu i adnabod rhai o'r sgamiau ariannol mwyaf cyffredin er mwyn i chi geisio osgoi cael eich dal allan.

Sgamiau ffi ymlaen llaw

Mae sgamiau ffi ymlaen llaw yn eich twyllo i dalu arian ymlaen llaw, gan addo y byddwch yn derbyn nwyddau, gwasanaethau neu arian yn nes ymlaen.  Ond nid ydych yn derbyn yr hyn y maen nhw wedi’i addo.

Dyma rai enghreifftiau:

  • cynnig ffioedd anferth i chi yn gyfnewid am 'helpu' rhywun i drosglwyddo arian allan o wlad sydd mewn trafferth
  • gofyn i chi dalu ffioedd ymlaen llaw am fenthyciadau neu gardiau credyd sydd byth yn eich cyrraedd
  • prynwr yn anfon siec am rywbeth yr ydych yn ei werthu, am fwy na'r pris a gytunwyd. Yna, gofynnir i chi ddychwelyd y gwahaniaeth mewn pris.  Nid yw'r siec yn clirio ac rydych yn colli'ch arian.

Gwe-rwydo

Rydych yn derbyn e-bost sy'n edrych fel ei fod yn dod o'ch banc neu gwmni cerdyn credyd yn gofyn am fanylion eich cyfrif.  Cynllunnir y sgamiau hyn i ddwyn eich arian neu'ch hunaniaeth bersonol.

Twyll hunaniaeth

Mae sgamiwr yn cael gafael ar eich manylion personol ac yn smalio mai chi ydyw, er mwyn cael eich arian, nwyddau neu wasanaethau heb yn wybod i chi a heb i chi gytuno.

Sgamiau trosglwyddo arian

Rydych yn derbyn e-bost, llythyr neu alwad ffôn yn gofyn i chi dderbyn taliad i'ch cyfrif banc.  Gofynnir i chi gymryd y taliad hwn allan mewn arian parod ac yna anfon yr arian dramor gan ddefnyddio'r gwasanaeth trosglwyddo arian neu ddull tebyg o drosglwyddo arian.  Yn ddychwelyd, maen nhw'n addo talu comisiwn i chi. Efallai na chewch chi fyth y comisiwn. Hyd yn oed os ydych yn derbyn taliad bach, fwy na thebyg mai troseddwyr sy'n eich defnyddio i 'lanhau' eu harian. Efallai eich bod yn troseddu'n ddifrifol - ac, ar yr un pryd, yn rhoi manylion eich cyfrif banc i droseddwyr.

Gwefannau ffug

Mae rhai gwefannau'n edrych fel gwefannau banciau neu safleoedd ocsiwn ar y we, ond, mewn gwirionedd, gwefannau ffug ydynt, wedi eu creu i ddwyn eich arian neu'ch hunaniaeth bersonol.

Mae gwefannau tocynnau twyllodrus yn smalio eu bod yn medru gwerthu tocynnau i chi ar gyfer digwyddiadau poblogaidd ond, ar ôl i chi dalu, nid yw'r tocynnau'n cyrraedd ac nid oes unrhyw un yn ateb eich negeseuon e-bost na'ch galwadau ffôn.

Mae yna wefannau sy'n copfo hefyd, ac yn edrych fel gwefannau brandiau adnabyddus ond yn gwerthu nwyddau ffug. Yn aml, mae'r rhain o ansawdd isel neu hyd yn oed yn beryglus.

Cyfleoedd i fuddsoddi

Efallai y bydd rhywun yn cysylltu â chi'n ddiwahoddiad, ac yn gofyn i chi brynu cyfranddaliadau mewn cwmni nad ydych wedi clywed amdano o'r blaen. Neu, efallai y cewch wahoddiad i fuddsoddi mewn gemau neu winoedd coeth a bod yna 'warant' y bydd y pris yn cynyddu'n sylweddol.

Yn aml, enw arall ar sgamiau cyfranddaliadau yw sgamiau ‘stafell boeler am eu bod nhw'n cael eu rhedeg o 'ystafelloedd boeler' ble mae sgamwyr yn ffonio buddsoddwyr yn ddiwahoddiad. Os ydych chi'n prynu'r cyfranddaliadau hyn, efallai y gwelwch chi, yn y pendraw, nad yw'r cwmnïau’n bodoli neu nad oes unrhyw werth i'r cyfranddaliadau. Ni ddylech brynu unrhyw gyfranddaliadau gan gwmnïau sydd heb gael eu hawdurdodi gan Awdurdod y Gwasanaethau Ariannol (yr FSA). Os ydych chi'n prynu cyfranddaliadau gan fasnachwr sydd heb ei awdurdodi, ni fydd hawl gennych i unrhyw iawndal os digwydd i bethau fynd o le.

Os ydych yn buddsoddi mewn rhywbeth fel gemau neu winoedd coeth, efallai y gwelwch chi, yn y pendraw, eich bod wedi prynu rhywbeth sydd wedi ei brisio'n rhy uchel ac yn anodd ei werthu ymlaen.

Camau nesaf

Er mwyn gweld os yw cwmni sy'n gwerthu cyfranddaliadau wedi ei awdurdodi gan yr FSA, rhowch glic ar www.fsa.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

A-Z of scams gan Action Fraud ar: www.actionfraud.org.uk

Bank safe online ar www.banksafeonline.org.uk

Financial Fraud Action UK ar: www.financialfraudaction.org.uk

I gael y diweddaraf ar sgamiau ariannol, gweler gwefan Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar: www.fca.org.uk

Dwyn hunaniaeth ar: www.identitytheft.org.uk

Did this advice help?
Why wasn't this advice helpful?
Did this advice help?

Thank you, your feedback has been submitted.