Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Sut i riportio sgam

This advice applies to Cymru

Mae sgamiau yn gynlluniau twyllodrus i'ch twyllo i roi'ch arian. Maen nhw'n medru cyrraedd yn y post, trwy alwad ffôn, neges testun neu e-bost, neu pan fydd rhywun yn dod i'ch cartref.

Mae'r profiad o gael eich dal gan sgam yn un gofidus iawn. Ond, mae'n bwysig ei riportio i geisio atal y sgamiwr rhag taro eto

Mae'r dudalen hon yn dweud wrthych beth fedrwch chi ei wneud os ydych wedi dioddef oherwydd sgam, ac i bwy fedrwch chi ei riportio.

Gair o gyngor

Ymwelydd o Ewrop

Os ydych yn ymwelydd o Ewrop ac yn credu i chi ddioddef sgam tra’ch bod chi yn y Deyrnas Unedig, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewropeaidd yn eich gwlad chi i’w riportio.

www.ukecc-services.net.

Os ydych chi wedi colli'ch arian neu mae rhywun wedi bygwth trais arnoch

Os ydych chi wedi colli arian oherwydd y sgam, dylech ei riportio i Action Fraud, y ganolfan genedlaethol ar gyfer riportio twyll.

Rydych yn medru riportio'r sgam trwy eu gwefan neu dros y ffôn. Fe fyddwch hefyd yn medru anfon negeseuon e-bost twyllodrus atynt.

Fe fydd angen i chi ddarparu cymaint o wybodaeth â phosib, er enghraifft unrhyw enwau neu wybodaeth arall ynghylch y sgamiwr, dyddiadau a manylion y colledion ariannol yr ydych wedi eu dioddef neu sut y cawsoch eich bygwth.

Os ydyn nhw wedi bygwth trais corfforol arnoch, ar stepen eich drws, fe fyddwch yn medru riportio hyn i'r heddlu.

Riportio sgamiau i Safonau Masnach

Os ydych chi'n riportio sgam i Safonau Masnach, rydych yn rhoi'r wybodaeth hanfodol iddynt y byddant yn medru ei defnyddio i helpu atal eraill rhag dioddef yr un sgam.

Mae rhai sgamiau yn droseddau o dan Reoliadau Diogelu'r Defnyddiwr rhag Masnachu Annheg 2008. Mae hyn yn golygu efallai y bydd Safonau Masnach yn medru dwyn achos cyfreithiol yn erbyn y sgamwyr.

Os ydych chi wedi cael eich twyllo i ffonio rhif ffôn cyfradd premiwm

Os ydych chi wedi cael eich twyllo i ffonio rhif ffôn cyfradd premiwm neu anfon neges destun at y math yma o rif ffôn, fe fyddwch yn medru cwyno i Phonepay Plus. Mae Phonepay Plus yn fudiad sy'n gyfrifol am blismona cwmnïau sy'n defnyddio rhifau ffôn cyfradd premiwm.  Mae'n medru dirwyo cwmnïau ac efallai y bydd yn medru eich helpu i gael ad-daliad.

Cael eich arian yn ôl

Ni fyddwch yn medru cael eich arian yn ôl bob tro os ydych chi wedi dioddef sgam, yn enwedig os ydych chi wedi rhoi'r arian.  Os ydych chi wedi talu am nwyddau neu wasanaethau gyda chredyd, mae gennych fwy o sicrwydd, ac os ydych wedi defnyddio cerdyn debyd, efallai y byddwch yn medru gofyn i'ch banc am yr hyn a elwir yn 'chargeback'.

Peidiwch ag anghofio, os ydych chi wedi prynu rhywbeth ar stepen y drws, dros y rhyngrwyd, dros y ffôn neu drwy'r post, efallai y bydd gennych saith niwrnod o gyfnod oeri a byddwch yn medru canslo’r contract yn ystod y cyfnod yma.

Mwy am gael eich arian yn ôl pan fyddwch chi wedi talu am nwyddau neu wasanaethau gyda chredyd

Mwy am eich hawl i ganslo pan fyddwch chi'n prynu ar stepen y drws

I ddarllen mwy am eich hawl i ganslo pan fyddwch chi'n prynu dros y ffôn, dros y rhyngrwyd neu drwy'r post, gweler Prynu dros y rhyngrwyd, drwy'r post neu dros y ffôn

Camau nesaf

I gysylltu ag Action Fraud, rhowch glic ar: www.actionfraud.org.uk, neu ffoniwch 0300 123 2040.

Riportio problem i Safonau Masnach
Riportio trosedd ar stepen eich drws
Riportio problem i Phonepay Plus
Riportio sgam i helpu rhywun sy'n agored i niwed
Os oes angen help pellach arnoch

Did this advice help?
Why wasn't this advice helpful?
Did this advice help?

Thank you, your feedback has been submitted.