Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Troseddau casineb

Os ydych wedi dioddef digwyddiad treisgar neu elyniaeth oherwydd pwy ydych chi, neu oherwydd yr hyn y mae pobl yn credu yr ydych chi, efallai eich bod wedi dioddef digwyddiad casineb neu drosedd casineb. Mae digwyddiadau casineb a throseddau casineb yn digwydd oherwydd rhagfarn neu elyniaeth tuag at anabledd, hil, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth drawsrywiol rhywun.

Yn llygaid y gyfraith, mae digwyddiadau casineb a throseddau casineb yn eithriadol o ddifrifol. Mae'r adran hon yn esbonio beth fedrwch chi ei wneud os ydych wedi dioddef digwyddiad neu drosedd casineb, neu'n 'nabod rhywun sydd wedi.

Beth yw digwyddiadau casineb a throseddau casineb?

Ystyr digwyddiadau casineb a throseddau casineb, gan gynnwys diffiniadau cyfreithiol a chamau fedrwch chi eu cymryd.

Sut i riportio digwyddiad casineb neu drosedd casineb

Sut fedrwch chi riportio digwyddiad casineb neu drosedd casineb yn uniongyrchol i'r heddlu, neu trwy gyfleuster riportio ar-lein neu fudiad lleol. Mae hefyd yn dweud pa wybodaeth i'w chynnwys yn eich adroddiad ac yn nodi ffynonellau cymorth.

Problemau wrth riportio digwyddiad casineb neu drosedd casineb

Beth fedrwch chi ei wneud os ydych yn teimlo nad yw'r heddlu'n rhoi ystyriaeth ddifrifol i chi pan fyddwch chi'n riportio digwyddiad casineb neu drosedd casineb, neu os yw'n ei drin fel ymddygiad gwrthgymdeithasol yn lle.

Troseddau casineb yn ymwneud ag anabledd

Esbonio ystyr digwyddiad casineb neu drosedd casineb sy'n ymwneud ag anabledd. Rhoddir sylw i drais neu elyniaeth am eich bod yn anabl, neu am fod rhywun yn credu eich bod yn anabl, neu oherwydd eich cysylltiad gyda pherson anabl.

Troseddau casineb hiliol a chrefyddol

Ystyr digwyddiadau neu droseddau casineb hiliol neu grefyddol. Gan gynnwys trais neu elyniaeth oherwydd eich hil neu'ch crefydd chi neu hil neu grefydd rhywun yr ydych yn gysylltiedig â nhw.

Troseddau casineb sy'n ymwneud â chyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth drawsrywiol

Ystyr digwyddiad casineb neu drosedd casineb sy'n ymwneud â chyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth drawsrywiol. Gan gynnwys trais neu elyniaeth oherwydd eich cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth drawsrywiol chi neu gyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth drawsrywiol rhywun yr ydych yn gysylltiedig â nhw.