Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Polisi preifatrwydd

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth bersonol

Rydym yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi i helpu i ddatrys eich problemau, gwella ein gwasanaethau a mynd i'r afael â materion ehangach mewn cymdeithas sy'n effeithio ar fywydau pobl.

Rydyn ni bob amser yn gadael i chi benderfynu beth rydych chi'n gyffyrddus yn ei ddweud wrthym, egluro pam mae angen eich gwybodaeth arnom a'i chadw'n gyfrinachol. Pan fyddwn yn cadw rhywbeth rydych chi'n ei ddweud wrthym, rydyn ni:

• dim ond pan fydd gennym reswm da y gellir ei gyrchu

• dim ond rhannu'r hyn sy'n angenrheidiol ac yn berthnasol

• peidiwch â'i werthu i sefydliadau masnachol

Sut y byddwch chi'n defnyddio fy nata?

Yn gyntaf oll, bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio i roi cyngor i chi. Rydym hefyd yn defnyddio gwybodaeth mewn ffordd nad yw'n eich adnabod chi'n uniongyrchol i ddeall sut mae gwahanol broblemau'n effeithio ar gymdeithas ac i weithredu i fynd i'r afael â'r problemau hyn. Gan fod hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ymchwil, mae'n cael ei gadw ar wahân i'ch cofnod achos.

Pan fyddwch wedi rhoi eich caniatâd a'ch manylion cyswllt i ni, gallwn ni, neu mewn rhai achosion partner ymchwil dibynadwy, gysylltu â chi i ofyn i chi am adborth ar y gwasanaeth a gawsoch a'ch profiad cyffredinol o Gyngor ar Bopeth.

Oes rhaid i mi roi fy nghaniatâd i chi ddefnyddio gwybodaeth amdanaf i?

Gallwch chi benderfynu yn union pa wybodaeth rydych chi'n hapus i'w dweud wrthym. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth oherwydd mae gennym ‘fuddiant cyfreithlon’ i wneud hynny at y diben o roi cyngor i chi a chynnal ymchwil.

Pan ofynnwn am ragor o wybodaeth breifat amdanoch chi, fel unrhyw gyflyrau iechyd neu ethnigrwydd, bydd angen i ni gael eich caniatâd. Mae hyn oherwydd bod y wybodaeth hon yn cael ei thrin mewn ffordd arbennig gan y gyfraith. Gallwch chi bob amser dynnu'r caniatâd hwn yn ôl a gofyn i ni ddileu'r hyn a ddywedasoch wrthym.

Darperir rhai o'n gwasanaethau arbenigol, fel ein gwasanaeth Cyngor Arian, ar sail eich caniatâd. Byddwn yn gofyn am eich caniatâd i ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol gyda'r gwasanaethau hyn.

Ble byddwch chi'n storio fy data?

Bydd cofnod eich achos yn cael ei storio'n ddiogel mewn system rheoli achosion electronig a ddefnyddir ar y cyd gan yr holl wasanaeth Cyngor ar Bopeth. Rydym i gyd yn gyfrifol am ei gadw'n ddiogel.

Fel rhan o ddatrys eich problem, efallai y byddwn hefyd yn gwneud nodiadau ysgrifenedig, yn lawrlwytho copïau o'ch achos neu'n anfon e-byst sy'n cynnwys eich gwybodaeth. Byddwn yn sicrhau bod unrhyw wybodaeth yn cael ei storio'n ddiogel a'i defnyddio dim ond pan fydd rheswm da gan staff a gwirfoddolwyr y gwasanaeth Cyngor ar Bopeth.

Am faint ydych chi'n cadw cofnodion?

Rydym yn cadw cofnodion am 6 blynedd. Efallai y byddwn yn cadw cofnodion am 16 mlynedd os gallai'r cyngor a roddir arwain at ganlyniadau difrifol pe na bai'n cael ei storio am gyfnod hirach.

Pam allech chi rannu fy ngwybodaeth?

Gyda phwy fyddwch chi'n ei rannu? Yn gyffredinol, ni fyddwn yn rhannu gwybodaeth heb eich caniatâd, oni bai bod gofyn i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith neu mewn rhai sefyllfaoedd cyfyngedig iawn, fel eich amddiffyn chi neu rywun arall rhag niwed difrifol.

Os yw gwasanaeth penodol yn cynnwys rhannu eich gwybodaeth heb ganiatâd, byddwn bob amser yn rhoi gwybod i chi ymlaen llaw nad yw'n gyfrinachol.

Beth os oes gen i gwestiwn ynglŷn â sut mae fy ngwybodaeth wedi'i defnyddio?

Gallwch gysylltu â ni a gofyn i ni:

• pa wybodaeth rydyn ni wedi'i storio amdanoch chi a chael copi i'w chadw

• newid neu ddiweddaru eich gwybodaeth

• dileu eich gwybodaeth o'n cofnodion neu dynnu'ch caniatâd yn ôl

• rhoi'r gorau i ddefnyddio'ch gwybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â sut mae'ch gwybodaeth yn cael ei chasglu neu ei defnyddio, gallwch gysylltu â ni yn:

Cyngor Dinasyddion Torfaen
45 Sgwâr Gwent
Cwmbran
Torfaen
NP44 1PL

Ffôn: 01633 876121

E-bost: derbyniad@citizensadvicetorfaen.org.uk

Gallwch ddarllen gwybodaeth fanylach am sut mae rhai o'n gwasanaethau'n defnyddio gwybodaeth ar wefan Cyngor ar Bopeth.

Os nad ydych yn hapus â sut yr ydym wedi defnyddio'ch gwybodaeth, gallwch gysylltu â ni.

Gallwch hefyd gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth i godi pryder ynghylch sut rydym wedi defnyddio'ch gwybodaeth.

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Ffôn: 0303 123 1113

ico.org.uk