Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Hawliau ychwanegol i weithwyr asiantaeth

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Beth yw’ch hawliau ychwanegol?

Yn dilyn newidiadau i’r gyfraith, efallai bod gennych hawliau ychwanegol erbyn hyn pan fyddwch chi’n gweithio mewn swydd dros dro, sef:

 • o’r diwrnod cyntaf mewn swydd dros dro, cewch ddefnyddio cyfleusterau’r gweithle, er enghraifft y ffreutur a’r creche neu’r feithrinfa
 • yr wybodaeth gywir ynglyn â chyfleusterau’r gweithle a swyddi gwag yn y man ble’r ydych chi’n gweithio
 • ar ôl 12 wythnos yn yr un swydd, mae gennych yr hawl i’r un amodau gwaith a chyflog sylfaenol â chyflogedigion parhaol, onid ydych yn gweithio o dan gontract cyflog rhwng aseiniadau
 • os ydych yn feichiog, ar ôl cwblhau 12 wythnos yn yr un swydd, cewch gymryd amser i ffwrdd â chyflog ar gyfer apwyntiadau cyn-geni.

Gyda chontract cyflog rhwng aseiniadau, rydych yn cael eich cyflogi gan yr asiantaeth. Mae’n eich talu os oes bwlch rhwng diwedd un swydd a dechrau swydd newydd. I benderfynu os oes gennych gontract cyflog rhwng aseiniadau, ac i ddarganfod beth ddylech chi fod yn wyliadwrus yn ei gylch os ydyn nhw’n gofyn i chi lofnodi contract o’r fath, gweler Contractau cyflog rhwng aseiniadau.

Pryd mae’r cyfnod cymhwyso o 12 wythnos yn dechrau

Fe ddechreuodd y cyfnod sy’n cyfrif tuag at y 12 wythnos ar 1 Hydref 2011. Os ydych wedi dechrau gweithio mewn swydd i gyflogwr cyn 1 Hydref 2011, ni fydd unrhyw amser yr ydych wedi ei dreulio yn y swydd cyn y dyddiad hwn yn cyfrif tuag at y cyfnod cymhwyso o 12 wythnos.

Beth sy’n cyfrif fel amodau gwaith sylfaenol a chyflog sylfaenol

Wedi i chi gwblhau cyfnod cymhwyso o 12 wythnos yn yr un swydd gyda’r un cyflogwr, fe fydd gennych yr hawl i’r un amodau a thelerau cyflogaeth sylfaenol â petaech wedi cael eich cyflogi’n uniongyrchol gan y cyflogwr. Dylai’r amodau hyn fod wedi eu nodi mewn contract a dylent gynnwys pethau fel yr oriau yr ydych yn eu gweithio, faint o wyliau yr ydych yn medru eu cymryd a faint o arian a delir i chi.

Os ydych ar gontract cyflog rhwng aseiniadau, ni fydd gennych hawl i’r un cyflog sylfaenol, hyd yn oed os ydych wedi gweithio am 12 wythnos yn yr un swydd gyda’r un cyflogwr. Ond, fe fydd hawl gennych i’r un amodau a thelerau eraill sydd gan gyflogedigion yn eu contract.

Efallai y bydd yr amodau a’r telerau sydd wedi eu nodi mewn contract yn fwy hael na’r amodau a thelerau lleiaf sydd gennych yn gyfreithiol. Er enghraifft, os yw’r cyflogedigion yn eich lle gwaith yn medru cymryd 30 diwrnod o wyliau’r flwyddyn, fe fyddwch chi hefyd yn cael 30 diwrnod unwaith fyddwch chi wedi gweithio yn yr un swydd am 12 wythnos, yn lle’r 28 diwrnod sylfaenol sydd gennych yn gyfreithiol.

Dyma’r pethau sy’n cyfrif fel amodau a thelerau sylfaenol:

 • cyflog sylfaenol. Dyma’r cyflog y buasech wedi ei gael petaech wedi cael eich recriwtio’n uniongyrchol. Mae hefyd yn medru cynnwys goramser, lwfansau ar gyfer gwaith shifft neu weithio oriau anghymdeithasol, cyflog gwyliau cytundebol, bonws neu daliadau comisiwn, talebau cinio neu ofal plant
 • faint o oriau’r wythnos yr ydych yn eu gweithio
 • faint o oriau o waith nos yr ydych yn eu gweithio
 • sawl diwrnod yr wythnos y cewch eu cymryd i ffwrdd
 • pa mor hir yw’ch seibiannau egwyl yn ystod eich diwrnod gwaith
 • faint o wyliau blynyddol y cewch eu cymryd
 • amser i ffwrdd o’r gwaith gyda chyflog ar gyfer apwyntiadau cyn-geni.

Camau nesaf

Os ydych chi’n credu y gallai fod hawliau ychwanegol gennych, ond nid yw’ch cyflogwr wedi eu rhoi i chi, mae help ar gael gan gynghorydd profiadol. I ddod o hyd i fanylion eich canolfan Cyngor ar Bopeth leol, gan gynnwys y rheiny sy’n cynnig cyngor trwy’r e-bost, rhowch glic ar Cyngor ar Bopeth.

Mwy o wybodaeth am eich hawliau

I ddarganfod mwy am eich hawliau cyflogaeth, gweler:

Gweithwyr asiantaeth – yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Contractau cyflog rhwng aseiniadau

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

Mae yna ganllawiau defnyddiol ar wefan yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau yn www.bis.gov.uk ac ar wefan y TUC yn www.tuc.org.uk/agencyworkers.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.