Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Citizens Advice Cymru - Wales policy research

Citizens Advice regularly publishes policy research on issues affecting clients of our service. We use this evidence to campaign for changes in policies and services.

This policy research is from Citizens Advice Cymru on issues particularly relating to Wales.

Help when I need it / Cymorth Hawdd Ei Gael

13 February 2019

How people with mental health problems interact with local authorities across Wales / Y ffordd mae pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn ymwneud ag awdurdodau lleol ledled Cymru

Fit for human habitation? / Ffit i bobl fyw?

26 January 2017

We asked PRS tenants in Wales about their rented home, getting repair work done and what they would like to see in new ‘fitness for human habitation’ standards. Gofynasom i denantiaid PRS yng Nghymru am eu cartref ar rent, cael gwaith atgyweirio wedi’i wneud a'r hyn yr hoffent ei weld o’r safonau 'addasrwydd i bobl fyw ynddo' newydd.

National Strategy on Violence Against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence

01 August 2016

Citizens Advice Cymru responded to the Welsh Government’s consultation on the national Strategy on Violence Against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence. Ymatebodd Cyngor ar Bopeth Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Strategaeth genedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.