Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Straeon rhyfeddol am wirfoddolwyr

"Pam wyf fi’n gweithio yn y ganolfan CAB yng Nghymru? Oherwydd y gallaf ddysgu sgiliau newydd a dysgu drwy wrando a gwylio hyd yn oed os nad wyf yn uniongyrchol gysylltiedig. Rwy’n hoff o fod yn rhan o weithle da lle na chewch ddim o’r "lladd ar” a welwch yn aml mewn rhai gweithleoedd. Felly, rwy’n dysgu pethau newydd ac mae hefyd yn rhoi her i mi."

"Roeddwn i wedi bod eisiau gwneud rhywbeth fel hyn ers tro, felly pan gefais fwy o amser ar fy nwylo, fe wnes i wirfoddoli. Mae’n fwy o her ar y meddwl nac y credais y byddai, ac mae hynny’n wych i mi!"

"Rwyf newydd raddio o’r brifysgol ond nid oedd gen i ddigon o brofiad gwaith yn fy maes, felly roedd arnaf angen swydd i gryfhau fy CV, a chyflwynodd fy ewythr fi i’r ganolfan CAB. Euthum i’r gweithdy ac roeddwn i’n hoff iawn o’r ffordd y mae’r rheolwyr yn ymddwyn gyda’r gwirfoddolwyr. Hefyd, roedd yn gyfle da i mi weithio mewn man lle gallaf gael fy hyfforddi. Rwyf wedi bod yn gweithio yma er Medi 2009."

"Rwyf wedi cael blynyddoedd lawer o brofiad o ddelio ag ymholiadau cwsmeriaid ar y ffôn. Mae’n brofiad gwahanol iawn cymryd galwadau ar ran Llinell Gyngor Cymru. Cyn y gofynnir i chi ateb galwadau, cewch eich hyfforddi ar sut i wneud hynny a chewch gefnogaeth goruchwyliwr bob amser. Ni roddir pwysau arnoch i ateb gormod o alwadau ac felly gallwch sicrhau eich bod yn rhoi’ch holl sylw i’r cleient gan gwblhau nodiadau’r achos yn llawn. Mae’n wir bosib cael boddhad o’r gwaith a wnewch oherwydd eich bod yn teimlo eich bod wedi helpu rhywun i ddod o hyd i ffordd ymlaen gyda’u problemau.!

"Mae’n gyfle da i mi wneud ffrindiau a gwella fy iaith (Saesneg). Hefyd, rhoddodd i mi safle cymdeithasol mewn cymdeithas ac felly rwy’n falch bod gennyf gyfrifoldeb. At hynny, gallaf wella fyd sgiliau cyfrifiadurol fel Excel a Word."

"Pan welais fod rôl y cydgysylltydd polisi cymdeithasol yn wag ar y pryd yn y Ganolfan, achubais ar y cyfle i’w llenwi. I mi, mae’n ymddangos fel y swydd berffaith, nid yn unig rwyf i’n cael gwneud ymchwil, rhywbeth yr wyf wrth fy modd yn ei wneud, ond caf hefyd gyfle i ymgyrchu dros gyfiawnder cymdeithasol a newid gwirioneddol, nid yn unig i un person ond i lawer na fyddwn byth yn cyfarfod â nhw. Rwyf newydd ddechrau fy PhD ac rwyf wedi sylweddoli mai’r diwrnod yr af i’r Ganolfan yw’r un rwy’n edrych ymlaen ato fwyaf. Mae fy sgiliau ymchwilio, fy sgiliau pobl a’m sgiliau cyfathrebu wedi gwella ers dechrau gweithio yn y Ganolfan ac mae cyfarfod â phobl mor amrywiol ac anhunanol wedi ehangu fy marn am gymdeithas y dydd sydd ohoni. "

"Penderfynais fod yn wirfoddolwr er mwyn cael profiad gwaith a chyfarfod pobl newydd oherwydd newydd symud i Gaerdydd wyf fi. Mae’r profiad yn y Ganolfan CAB yn ardderchog. Rwy’n cyfarfod cynifer o bobl ac mae gennyf lawer o ffrindiau da. Mae’r amgylchedd lle’r wyf yn gweithio’n dda ac mae fy ngoruchwyliwr bob amser yn fy annog i wella mwy a mwy ac mae fy Saesneg hefyd yn gwella. Mae’r wybodaeth sydd gennyf yn awr am yr holl feysydd y mae canolfannau CAB yn gweithio gyda nhw wedi fy helpu i ddeall sut y mae bywyd yn y DU ac roedd yn ddefnyddiol dros ben i mi pan fu’n rhaid i mi wneud fy mhrawf ar gyfer “Bywyd yn y DU."