Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Gwneud cais am swydd neu gais i fod yn wirfoddolwr y Gwasanaeth Tystion - ein polisi preifatrwydd

Mae'r dudalen hon ond yn berthnasol i bobl sy'n gwneud cais i weithio i'r canlynol:

  • Y Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth Cenedlaethol - nid yw hyn yn cynnwys y rhwydwaith Cyngor ar Bopeth lleol

  • Gwasanaeth Tystion Cyngor ar Bopeth

Os ydych yn gwneud cais i weithio neu wirfoddoli mewn Cyngor ar Bopeth lleol, bydd ganddo ei bolisi ei hun yn ymwneud â sut mae'n casglu, yn defnyddio ac yn storio eich gwybodaeth. Cysylltwch â'ch Cyngor ar Bopeth lleol a gofynnwch am gael gweld ei bolisi - neu edrychwch ar ei wefan.

Pan fyddwch yn gwneud cais, rydym yn casglu eich gwybodaeth bersonol drwy eich ffurflen gais, cyfweliad neu eirdaon er mwyn gallu prosesu eich cais.

Os ydych wedi ymgeisio am swydd yn gweithio i Cyngor ar Bopeth yn genedlaethol, rydym yn casglu eich manylion drwy system recriwtio ar-lein trydydd parti a elwir yn Engage ATS.

Os cynigir swydd i chi, gallem ofyn i chi gwblhau ffurflen y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd fel rhan o wiriadau cefndir gorfodol os yw hynny'n berthnasol. Mae ffurflen y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn gofyn am rywfaint o wybodaeth bersonol fel rhan o'r broses gwirio cefndir. Mae Cyngor ar Bopeth a'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn storio ac yn prosesu'r ffurflenni hyn mewn ffordd ddiogel a chyfrinachol. Gallwch ddarllen mwy am wiriadau a phrosesau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar wefan GOV.UK.

Nid ydym yn rhannu eich gwybodaeth ag unrhyw sefydliad allanol ac eithrio'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd - mae'r wybodaeth yn cael ei rhannu yn fewnol yn unig er mwyn adolygu eich cais.

Y wybodaeth rydym yn gofyn amdano

Rydym ond yn gofyn am wybodaeth sy'n berthnasol i'r swydd rydych yn gwneud cais amdani. Byddwn yn casglu manylion personol fel eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost, hanes swyddi a phrofiad blaenorol, cymwysterau, ac unrhyw anghenion cymorth sydd gennych.

Hefyd, byddwn yn gofyn am wybodaeth am amrywiaeth fel eich rhywedd, ethnigrwydd a chyfeiriadedd rhywiol. Nid oes rhaid i chi ddarparu'r wybodaeth hon i ni - os ydych yn dewis gwneud, mae'r wybodaeth yn ddienw bob amser. 

Mae'n bosibl y byddwn yn casglu gwybodaeth arall gan ddibynnu ar a ydych wedi gwneud cais am swydd fel aelod o staff neu wirfoddolwr.

Rydych wedi gwneud cais am swydd fel aelod o staff

Os ydym yn cynnig swydd i chi, byddwn yn gofyn am y canlynol:

  • geirda ar gyfer eich gwaith blaenorol a'ch gwaith presennol

  • prawf o'ch hawl i weithio yn y DU, fel pasbort neu fisa dilys ar gyfer y DU

  • eich rhif yswiriant gwladol a chopi o'ch P45

  • eich manylion banc, er mwyn gallu eich tal

Ar adegau prin, mae'n bosibl y byddwn yn cysylltu â'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd er mwyn gwirio'r cofnodion troseddol os oes angen gwneud hynny ar gyfer y swydd. Ar ôl i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd gwblhau'ch gwiriad ac anfon eich tystysgrif atoch, byddem yn disgwyl i chi rannu'r wybodaeth hon â ni fel rhan o'r broses gwirio cefndir.

Byddai'r wybodaeth hon yn cynnwys eich enw, eich dyddiad geni, eich lleoliad geni, eich rhywedd, y swydd rydych wedi gwneud cais amdani ac unrhyw wybodaeth arall a ddatgelwyd yn eich gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Rydych wedi gwneud cais i fod yn wirfoddolwr y Gwasanaeth Tystion

Os ydym yn cynnig swydd wirfoddoli i chi, byddwn yn gofyn i'ch canolwyr am eich gwaith a'ch profiad blaenorol a phresennol.

Mae'n bosibl y byddwn yn gofyn i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd am wiriad cofnod troseddol, os yw hynny'n berthnasol. Ar ôl i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd gwblhau'ch gwiriad ac anfon eich tystysgrif atoch, byddem yn disgwyl i chi rannu'r wybodaeth hon â ni fel rhan o'r broses gwirio cefndir.

Byddai'r wybodaeth hon yn cynnwys eich enw, eich dyddiad geni, eich lleoliad geni, eich rhywedd, y swydd rydych wedi gwneud cais amdani ac unrhyw wybodaeth arall a ddatgelwyd yn eich gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a gawn gennych i benderfynu a oes gennych y sgiliau cywir ar gyfer y swydd ai peidio.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth ddemograffig i sicrhau ein bod yn cyflogi gweithlu amrywiol a bod gennym wirfoddolwyr amrywiol.

Mae staff sy'n cael mynediad i'ch gwybodaeth wedi cael hyfforddiant diogelu data er mwyn sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael ei thrin yn sensitif ac yn ddiogel.

Storio eich gwybodaeth

Rydym yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel yn ein systemau mewnol.

Os ydych yn gwneud cais ar-lein am swydd fel aelod o staff Cyngor ar Bopeth, bydd eich gwybodaeth yn cael ei storio'n ddiogel ar system trydydd parti a elwir yn Engage ATS.

Cysylltu â ni ynglŷn â'ch gwybodaeth

Gallwch gysylltu â ni ar unrhyw adeg i holi am y canlynol:

  • pa wybodaeth amdanoch sy'n cael ei storio gennym

  • os ydych am newid neu ddiweddaru eich manylion

  • os ydych am i ni ddileu eich manylion o'n cofnodion

Ar gyfer rolau staff yn Cyngor ar Bopeth, anfonwch neges atom ar: HRevolution@citizensadvice.org.uk.

Ar gyfer rolau gwirfoddol y Gwasanaeth Tystion, cysylltwch â ni ar: ws-volunteering@citizensadvice.org.uk.

Os ydych chi eisiau cwyno

Os nad ydych yn hapus â sut rydym wedi ymdrin â'ch data, gallwch wneud cwyn ar ein gwefan.