Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Gwirfoddoli gyda’n Gwasanaeth Tystion

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Rydym ni’n chwilio am wirfoddolwyr cyfeillgar, aeddfed sy’n dangos empathi tuag at eraill. Mae angen i chi fod â sgiliau gwrando a chyfathrebu llafar da. Rydym ni hefyd yn chwilio am bobl sydd ddim yn feirniadol nac yn dangos tuedd gan gefnogi pawb, ac sydd â’r hyder i gefnogi pobl agored i niwed a phobl sydd ag anghenion penodol.

Pwy all wneud cais?

Mae gennym ni dros 3,000 o wirfoddolwyr wedi’u hyfforddi’n briodol sy’n dod o bob math o wahanol gefndiroedd. Maen nhw wrth law i helpu i wneud i dystion deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu parchu a bod ganddyn nhw’r gallu i roi eu tystiolaeth orau yn y llys. Fyddech chi’n gallu bod yn rhan o’n stori yn eich cymuned?

Am ymuno â’n tîm?

Mae gennym ni gyfleoedd yng Nghymru a Lloegr. Byddwch chi’n derbyn hyfforddiant llawn, cefnogaeth ac achrediad - a chroeso cynnes.
Gallwch chi wneud cais os ydych chi’n 18 oed neu’n hŷn. Hefyd, bydd angen i chi ymrwymo i:

  • o leiaf 12 mis (os ydych chi’n astudio gallwn drafod beth fydd yn digwydd yn ystod y gwyliau)
  • hyfforddiant
  • cliriad uwch gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Dyma lle mae ein cyfleoedd ar hyn o bryd g-sheet

Gwnewch gais nawr

Ynglŷn â’n rolau

Gwirfoddolwr yn y llys

Fel gwirfoddolwr yn y llys, byddwch chi’n cefnogi tystion a’u ffrindiau a’u teulu pan fyddan nhw’n dod i’r llys. Byddwch chi’n rhoi gwybodaeth ymarferol iddyn nhw am y broses, ynghyd â chefnogaeth emosiynol i helpu tystion i deimlo’n fwy hyderus wrth roi tystiolaeth.

Bydd eich angen yn ystod oriau arferol y llys (9am tan 5pm). Bwrwch olwg ar broffil rôl llawn gwirfoddolwr yn y llys g-doc am ragor o wybodaeth.

Gwirfoddolwr allgymorth

Fel gwirfoddolwr allgymorth, byddwch yn cefnogi tystion sy’n teimlo’n agored i niwed neu sy’n teimlo dan fygythiad drwy eu cyfarfod mewn lle diogel fel eu cartref, ysgol neu ganolfan gymunedol.

Bydd angen i chi fod ar gael ar adegau amrywiol – gall ymweliadau allgymorth ddigwydd fin nos tan 6.30pm neu ar fore Sadwrn tan 11:30am. Bwrwch olwg ar broffil rôl llawn gwirfoddolwr allgymorth g-doc i weld mwy neu beth am ddarllen ein blog am sut beth yw bod yn wirfoddolwr allgymorth.

Gwirfoddolwr prosiect

Mae gwirfoddolwyr prosiect yn cynnig cefnogaeth ar brosiectau penodol am gyfnod cyfyngedig. Cyfle gwirfoddoli tymor byr yw hwn ar gyfer pobl sy’n methu bodloni ein gofynion ymrwymiad llawn. Rydym ni’n cynnal nifer o brosiectau bach y flwyddyn, os oes gennych chi ddiddordeb cysylltwch â ws-volunteering@citizensadvice.org.uk a nodwch ymhle gallech chi wirfoddoli a phryd rydych chi ar gael.

Pam gwirfoddoli gyda ni?

“Dangos eich ochr orau drwy helpu rhywun drwy ddiwrnod anoddaf eu bywydau o bosib: mae’r profiad wir yn talu ar ei ganfed.”
Peter - Caernarfon

"Gwirfoddolais gyda’r Gwasanaeth Tystion ar adeg pan roeddwn i wedi hitio’r gwaelod go iawn. Cefais gefnogaeth wych ac anogaeth gan fy rheolwr ynghyd â gwirfoddolwyr eraill, ac rydw i wedi gwneud ffrindiau newydd ar yr un pryd. Rydw i wedi magu hyder ac wrth fy modd yn cyfarfod pobl newydd bob tro rydw i’n mynd i’r gwaith gan wybod mod i’n helpu rhywun drwy gyfnod anodd."
Anne – Llys y Goron Bournemouth

Os oes gennych chi fwy o gwestiynau am wirfoddoli, cysylltwch â: ws-volunteering@citizensadvice.org.uk

Neu dysgwch ragor am Wasanaeth Tystion Cyngor ar Bopeth.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.