Herio penderfyniad Credyd Pensiwn - ailystyriaeth orfodol

Mae'r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru. Gweler cyngor ar gyfer Gweler cyngor ar gyfer Lloegr, Gweler cyngor ar gyfer Gogledd Iwerddon, Gweler cyngor ar gyfer Yr Alban

Dylech ofyn i’r Gwasanaeth Pensiwn ailedrych ar eich cais os credwch fod penderfyniad am eich Credyd Pensiwn yn anghywir.

Gallwch hefyd ofyn i’r Gwasanaeth Pensiwn newid penderfyniad am gymorth ar gyfer llog morgais (SMI). Benthyciad yw SMI i helpu i dalu’r llog ar eich morgais os ydych yn cael Credyd Pensiwn.

Mae gofyn iddynt newid eu penderfyniad yn cael eu galw’n ‘ailystyriaeth gorfodol’. Mae’n rhad ac am ddim i’w wneud ac nid oes angen cyfreithiwr nac unrhyw gymorth cyfreithiol arall arnoch.

Pryd y dylech ofyn am ailystyriaeth orfodol

Rydych chi’n debygol o newid y penderfyniad o’ch plaid, er enghraifft:

  • gwrthodwyd Credyd Pensiwn neu SMI i chi ond bod gennych dystiolaeth bod gennych hawl iddo

  • gwrthodwyd Credyd Pensiwn neu SMI i chi ond rydych yn meddwl bod y Gwasanaeth Pensiwn wedi gwneud camgymeriad

  • mae’r Gwasanaeth Pensiwn yn meddwl eich bod wedi cael gordaliad ond mae gennych dystiolaeth i ddangos eich bod yn cael y swm cywir

Os gwrthodwyd Credyd Pensiwn i chi neu os ydych wedi cael llai na’r hyn y credwch y dylech fod wedi’i dderbyn, gwnewch yn siŵr bod gennych hawl iddo  yn gyntaf. Ni fydd yn werth gofyn am ailystyriaeth orfodol os yw’n amlwg nad oes gennych hawl.

Bydd angen i chi ofyn am ailystyriaeth orfodol o fewn 1 mis i ddyddiad y penderfyniad. Fe welwch y dyddiad ar frig eich llythyr penderfyniad. Bydd angen rheswm da dros golli'r dyddiad cau - er enghraifft, oherwydd eich bod wedi treulio peth amser yn yr ysbyty.

Weithiau nid yw’r rhesymau pam y gwrthodwyd Credyd Pensiwn i chi yn glir. Gallwch ofyn am ‘ddatganiad ysgrifenedig o resymau’ pan fyddwch yn anfon eich ailystyriaeth orfodol.

Gwnewch yn siŵr bod gennych dystiolaeth

Os yw penderfyniad ar eich Credyd Pensiwn yn anghywir oherwydd bod y Gwasanaeth Pensiwn wedi gwneud camgymeriad ynglŷn â’ch amgylchiadau personol, dylech anfon tystiolaeth atynt i ddangos pam eu bod yn anghywir. Gall hyn fod yn:

  • cyfriflenni banc neu bensiwn preifat i helpu i brofi eich incwm

  • tocynnau teithio sy’n dangos nad oeddech chi i ffwrdd o’r wlad am fwy na 4 wythnos

  • slipiau cyflog sy'n dangos eich bod chi'n gweithio yn y wlad hon - os oes angen i chi ddangos bod gennych chi hawl i breswylio

Efallai eich bod yn meddwl bod y Gwasanaeth Pensiwn wedi camddeall y gyfraith. Bydd angen i chi ddweud wrthynt pam eu bod yn anghywir.

Ysgrifennwch i'r Gwasanaeth Pensiwn

Mae’n well defnyddio llythyr fel arfer i ofyn am ailystyriaeth orfodol. Mae yna opsiynau eraill os ydych chi'n agos at y dyddiad cau o 1 mis neu ar ôl hynny.

Ysgrifennu llythyr at y Gwasanaeth Pensiwn

Anfonwch eich llythyr i'r cyfeiriad sydd ar y llythyr penderfyniad. Mae'n syniad da cael prawf postio rhag ofn y byddwch ei angen yn nes ymlaen.

Os na allwch ddod o hyd i’ch llythyr penderfyniad gallwch ddod o hyd i gyfeiriad eich Canolfan Bensiwn agosaf ar GOV.UK.

Yn eich llythyr, eglurwch pam rydych chi'n anghytuno â'u penderfyniad a rhowch ffeithiau ac enghreifftiau i gefnogi'ch rhesymau. Os yw eich llythyr penderfyniad gan y Gwasanaeth Pensiwn yn cynnwys y rhesymau dros eu penderfyniad, gwnewch yn glir yn eich llythyr pa rai yr ydych yn anghytuno â nhw a pham.

Ychwanegwch eich rhif ffôn, e-bost neu gyfeiriad at eich llythyr fel bod y Gwasanaeth Pensiwn yn gallu cysylltu â chi os oes ganddynt unrhyw gwestiynau. Eglurwch os cewch drafferth cyrraedd y ffôn.

Gallwch gael help gan eich Canolfan Cyngor ar Bopeth lleol  i ysgrifennu eich llythyr. Ceisiwch gysylltu ar unwaith oherwydd mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi aros am apwyntiad.

Os yw'r dyddiad cau o 1 mis yn agos neu wedi mynd heibio

Os yw ychydig ddyddiau tan y terfyn amser o 1 mis neu os yw wedi pasio'n ddiweddar, ffoniwch y Gwasanaeth Pensiwn a gofynnwch am yr ailystyriaeth orfodol dros y ffôn.

Mae’n syniad da cadw cofnod o’r hyn a drafodwyd rhag ofn y bydd angen ichi gyfeirio ato’n nes ymlaen. Gwnewch nodyn o'r dyddiad a'r amser, enw'r person y siaradoch chi ag ef a'r hyn y gwnaethoch ei ddweud wrthynt.

Llinell gymorth y Gwasanaeth Pensiwn

Ffôn: 0800 731 0469

Ffôn testun: 0800 169 0133

Relay UK - os na allwch glywed neu siarad ar y ffôn, gallwch deipio'r hyn yr hoffech ei ddweud: 18001 yna 0800 731 0469

Gallwch ddefnyddio Relay UK gydag ap neu ffôn testun. Nid oes tâl ychwanegol i'w ddefnyddio. Dysgwch sut i ddefnyddio Relay UK ar wefan Relay UK.

Fideo Relay - os ydych yn defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Gallwch ddarganfod sut i ddefnyddio fideo Relay ar YouTube.

Dydd Llun i ddydd Gwener, 9.30am i 3.30pm

Mae galwadau am ddim o ffonau symudol a llinellau tir.

Beth sy'n digwydd ar ôl i chi apelio

Mae’n bosibl y bydd y Gwasanaeth Pensiwn yn ffonio os oes angen rhagor o wybodaeth arnynt neu os ydynt am egluro rhywbeth. Os ydych wedi dweud wrthynt o’r blaen na allwch ddefnyddio’r ffôn, dylent ysgrifennu atoch.

Os nad oes angen rhagor o wybodaeth arnynt, byddant yn ysgrifennu atoch i ddweud a ydynt wedi newid eu penderfyniad. Gelwir y llythyr y maent yn ei anfon atoch yn Hysbysiad o Ailystyriaeth Orfodol.

Byddwch yn cael taliad ôl-ddyddiedig os ydynt wedi newid eu penderfyniad gwreiddiol ac wedi dweud wrthych fod gennych hawl i Gredyd Pensiwn neu SMI. Caiff ei ôl-ddyddio i'r dyddiad y gwnaethoch yr hawliad gwreiddiol.

Gallwch apelio i dribiwnlys annibynnol os nad ydynt wedi newid eu penderfyniad a’ch bod yn dal i feddwl eu bod yn anghywir. Bydd eich llythyr penderfyniad yn cynnwys gwybodaeth am sut i apelio. Bydd gennych 1 mis o ddyddiad eich llythyr penderfyniad i wneud hyn.

Help ychwanegol tra byddwch yn herio penderfyniad

Efallai y byddwch yn gallu cael help gyda’ch costau byw tra byddwch yn aros am eich ailystyriaeth orfodol – er enghraifft i helpu i dalu am gostau bwyd neu ysgol.

Gallwch gael help gan eich Canolfan Cyngor ar Bopeth lleol. Ceisiwch gysylltu ar unwaith oherwydd mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi aros am apwyntiad.

Help us improve our website

Take 3 minutes to tell us if you found what you needed on our website. Your feedback will help us give millions of people the information they need.

Adolygwyd y dudalen ar 10 Rhagfyr 2018