Cymorth gyda gwahaniaethu yn y gweithle

Mae'r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru. Gweler cyngor ar gyfer Gweler cyngor ar gyfer Lloegr, Gweler cyngor ar gyfer Gogledd Iwerddon, Gweler cyngor ar gyfer Yr Alban

Os nad ydych yn siŵr a yw’ch problem yn achos o wahaniaethu, neu os oes angen cymorth arnoch i weithredu, mae yna sefydliadau all eich helpu.

Cyn cysylltu â sefydliad i gael cymorth, mae’n syniad da gwneud y canlynol:

  • ysgrifennu beth sydd wedi digwydd er mwyn eich helpu i’w ddisgrifio

  • casglu dogfennau yn ymwneud â’r broblem, er enghraifft eich contract neu bolisi’ch cwmni ar gyfer ymdrin â phroblemau yn y gweithle

  • unrhyw negeseuon e-bost neu lythyron a fydd yn eich helpu i egluro beth ddigwyddodd, er enghraifft llythyr gan eich rheolwr

Os ydych yn aelod o undeb llafur

Dylech gysylltu â’ch cynrychiolydd lleol neu edrych ar wefan eich undeb llafur i gael manylion cyswllt. Bydd yr undeb yn eich helpu i benderfynu beth i’w wneud, ac mae’n bosibl y bydd y cynrychiolydd yn gallu mynychu cyfarfodydd gyda’ch cyflogwr er mwyn eich cefnogi.

Cysylltu â Cyngor ar Bopeth

Cysylltwch â'ch Cyngor ar Bopeth lleol - gallant helpu gyda'ch problem gwahaniaethu ac unrhyw broblemau eraill sydd gennych. Er enghraifft, os cawsoch eich diswyddo'n annheg gallwch gael cyngor am broblemau arian a allai fod gennych os nad ydych yn gweithio.

Chwilio am gymorth cyfreithiol di-dâl

Gallech gael cymorth cyfreithiol di-dâl fel rhan o’ch yswiriant cartref, neu drwy gymorth cyfreithiol neu ganolfan y gyfraith. Edrychwch i weld sut mae cael cymorth cyfreithiol di-dâl.

Cysylltu ag Acas

Os na allwch gael cymorth gan Cyngor ar Bopeth neu os na allwch gael cymorth cyfreithiol di-dâl, cysylltwch ag Acas. Sefydliad diduedd yw hwn sy’n ceisio helpu pobl i ddatrys problemau yn y gweithle. Gall y sefydliad hwn eich helpu os nad gwahaniaethu yw’ch unig broblem, er enghraifft os ydych yn dioddef gwahaniaethu ac yn cael eich talu'n hwyr hefyd.

Llinell gymorth Acas

Ffôn: 0300 123 1100

Trosglwyddydd testun: 18001 0300 123 1100

Cost arferol galwadau ffôn yw 40c y funud os ydych yn defnyddio ffôn symudol a hyd at 10c y funud os ydych yn defnyddio llinell tir. Dylai’r alwad fod yn ddi-dâl o ffôn symudol os oes gennych gontract sy’n cynnwys galwadau i linellau tir – holwch eich cyflenwr os nad ydych yn siŵr.

Os nad ydych yn gyfforddus yn siarad Saesneg, gallwch nodi’ch dewis iaith wrth ffonio.

Cysylltu â llinell gymorth EASS

Hefyd, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS) os oes gennych broblem yn ymwneud â gwahaniaethu – gall y gwasanaeth hwn eich helpu i ganfod ffordd ymlaen, ond nid yw’n gallu rhoi cyngor cyfreithiol.

Llinell gymorth EASS

Ffôn: 0808 800 0082

Trosglwyddydd testun: 0808 800 0084

Dydd Llun – Dydd Gwener, 9am tan 7pm

Dydd Sadwrn, 10am tan 2pm

Ni chodir tâl am ffonio’r rhifau hyn.

Hefyd, gallwch gysylltu â llinell gymorth EASS trwy gwblhau ffurflen ar-lein, neu siarad ar-lein â chynghorydd. Trowch at dudalen gyswllt EASS i gael y manylion cyswllt.

Os yw’n well gennych ysgrifennu llythyr, dyma’r cyfeiriad:

Rhadbost

Llinell gymorth EASS

FPN6521

Peidiwch ag anfon unrhyw ddogfennau gyda’ch llythyr – bydd EASS yn gofyn am unrhyw wybodaeth sydd ei hangen wrth ymateb.

Gallwch ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL) i gysylltu ag EASS - edrychwch i weld sut mae defnyddio'r gwasanaeth BSL.

Os ydych yn gynghorydd

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn darparu Cymorth Cynghorydd EHRC, sy’n llinell gymorth ar gyfer cynghorwyr a chyfreithwyr.

Gweld sut mae cysylltu â Chymorth Cynghorydd EHRC.

Help us improve our website

Take 3 minutes to tell us if you found what you needed on our website. Your feedback will help us give millions of people the information they need.

Adolygwyd y dudalen ar 28 Ionawr 2019