Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Beth yw Credyd Cynhwysol

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Mae’r Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno’n raddol ledled y DU. Bydd yn disodli’r canlynol:

 • Budd-dal Tai
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n gysylltiedig ag incwm (ESA)
 • Lwfans Ceisio Gwaith (JSA)
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Treth Gwaith
 • Cymhorthdal Incwm

Mae a ddylech chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol yn hytrach nag un o’r budd-daliadau hyn yn dibynnu ar ble rydych chi’n byw a’ch amgylchiadau - edrychwch i weld a ydych chi'n gymwys am Gredyd Cynhwysol.

Mae’r Credyd Cynhwysol yn gweithio’n wahanol i fudd-daliadau eraill – felly os ydych chi’n symud o fudd-dal arall mae’n bwysig eich bod yn gwybod y gwahaniaethau.

Y gwahaniaethau mwyaf yw:

 • gallwch gael Credyd Cynhwysol os ydych chi’n ddi-waith ond hefyd os ydych chi’n gweithio
 • fel arfer byddwch yn cael un taliad bob mis, yn hytrach na bob wythnos neu bob pythefnos
 • yn hytrach na chael budd-dal tai ar wahân, fel arfer bydd eich rhent yn cael ei dalu yn syth i chi fel rhan o’ch taliad Credyd Cynhwysol misol

Sut mae Credyd Cynhwysol yn gweithio

Fel arfer, byddwch yn cael un taliad misol i dalu’ch costau byw. Os ydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol fel cwpwl, byddwch chi a’ch partner yn cael un taliad rhwng y 2 ohonoch chi. Mae’r taliad yn cynnwys ‘lwfans safonol’ a thaliadau ychwanegol a allai fod yn gymwys i chi yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Efallai y gallwch gael taliadau ychwanegol os ydych chi’n:

 • gofalu am un plentyn neu fwy
 • gweithio a thalu am ofal plant
 • angen cymorth gyda chostau tai
 • anabl neu fod gennych chi gyflwr iechyd
 • gofalu am berson anabl neu fod gennych chi blentyn anabl

Edrychwch i weld faint allwch chi ei gael ar GOV.UK.

Os ydych chi’n cael cymorth gyda rhent

Os yw’ch taliad Credyd Cynhwysol yn cynnwys cymorth gyda rhent, fel arfer byddwch angen talu’ch landlord bob mis o’ch taliad Credyd Cynhwysol, hyd yn oed os ydych chi’n byw mewn llety cymdeithasol. Gallwch ofyn i'r Adran Gwaith a Phensiynau dalu'ch rhent yn syth i'ch landlord os ydych chi mewn dyled, fod gennych chi rôl-ddyledion rhent neu’n cael trafferth gydag arian.

Os ydych chi’n gweithio

Gallwch weithio a derbyn Credyd Cynhwysol o hyd - bydd eich Credyd Cynhwysol yn gostwng yn raddol wrth i chi ennill mwy. Bydd eich Credyd Cynhwysol yn mynd i fyny os yw’ch swydd yn dod i ben neu os ydych chi’n ennill llai.

Os ydych chi'n hunangyflogedig, gallai'ch taliad gael ei effeithio hefyd gan faint mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn disgwyl i chi ei ennill bob mis - enw'r swm disgwyledig hwn yw'ch 'llawr lleiafswm incwm'. Dysgwch sut mae'r llawr lleiafswm incwm yn gweithio a gweld os yw'n berthnasol i chi.

Hawlio budd-daliadau eraill os ydych chi’n cael Credyd Cynhwysol

Dylech wneud cais am Ostyngiad Treth Gyngor – os ydych chi’n ei gael, ni fydd yn gostwng swm y Credyd Cynhwysol y byddwch chi’n ei gael.

Gallwch hefyd hawlio budd-daliadau eraill os oes gennych chi ddigon o gyfraniadau yswiriant gwladol. Er enghraifft:

Os ydych chi’n cael y naill fudd-dal neu’r llall, bydd eich Credyd Cynhwysol yn cael ei ostwng, ond efallai y bydd yn dal yn werth ei hawlio.

Gwneud cais am y Lwfans Ceisio Gwaith 'newydd'

Bydd angen i chi wirio eich bod yn byw mewn ardal gwasanaeth byw neu ardal gwasanaeth llawn ar gyfer Credyd Cynhwysol cyn i chi wneud cais am y Lwfan Ceisio Gwaith.

Os ydych chi mewn ardal gwasanaeth byw

Bydd angen i chi wneud cais am y Lwfans Ceisio Gwaith dros y ffôn os yw'ch cod post mewn ardal gwasanaeth byw - ffoniwch y llinell gymorth Credyd Cynhwysol i hawlio:

Llinell gymorth Credyd Cynhwysol (gwasanaeth byw)

Ffôn: 0800 328 9344
Ffôn testun: 0800 328 1344
Ffôn (gwasanaeth Cymraeg): 0800 328 1744
Llun i Gwener, 9am tan 4pm

Ni fyddwch yn talu am alwadau i'r rhifau hyn.

Os ydych chi mewn ardal gwasanaeth llawn

Gallwch wneud cais am ddim ar-lein ar GOV.UK. Tynnwch lun neu sgrinlun o'r neges sy'n dweud bod eich hawliad wedi cael ei anfon - efallai y byddwch chi ei angen maes o law i brofi pryd i chi ei hawlio gyntaf.

Os na allwch chi wneud cais ar-lein, ffoniwch y Ganolfan Byd Gwaith:

Llinellau hawlio'r Ganolfan Byd Gwaith

Rhadffôn: 0800 055 6688 (Llun i Gwener o 8.00am tan 6.00pm)
Ffôn testun: 0800 023 4888
Gwasanaeth testun NGT (os nad ydych chi'n gallu clywed na siarad ar y ffôn): 18001 yna 0800 055 6688
Llinell Gymraeg: 0800 012 1888
Llun i Gwener, 8am tan 6pm

Ni fyddwch yn talu am alwadau o ffonau symudol a llinellau tir.

Gwneud cais am y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth 'newydd'

Bydd sut mae gwneud cais am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw. Bydd angen i chi wirio a ydych chi'n byw mewn ardal gwasanaeth byw neu ardal gwasanaeth llawn ar gyfer Credyd Cynhwysol.

Os ydych chi mewn ardal gwasanaeth byw

Ffoniwch y llinell gymorth Credyd Cynhwysol i hawlio:

Llinell gymorth Credyd Cynhwysol (gwasanaeth byw)
Ffôn: 0800 328 9344
Ffôn testun: 0800 328 1344
Ffôn (gwasanaeth Cymraeg): 0800 328 1744
Llun i Gwener, 9am tan 4pm

Ni fyddwch yn talu am alwadau i'r rhifau hyn.

Os ydych chi mewn ardal gwasanaeth llawn

Ffoniwch y llinell gymorth Credyd Cynhwysol i hawlio:

Llinell gymorth Credyd Cynhwysol (gwasanaeth llawn)
Ffôn: 0800 328 5644
Ffôn testun: 0800 328 1344
Ffôn (gwasanaeth Cymraeg): 0800 012 1888
Llun i Gwener, 8am tan 6pm

Ni fyddwch yn talu am alwadau i'r rhifau hyn. Gorau oll os gallwch chi ffonio o'r rhif i chi ei roi i'r Adran Gwaith a Phensiynau pan i chi greu'ch cyfrif Credyd Cynhwysol. Bydd llai o aros a byddwch yn cael eich trosglwyddo i'r un person a wnaeth ymdrin â'r galwadau blaenorol.

Pan fyddwch yn ffonio, dewiswch opsiwn 2, yna opsiwn 6.

Y peth gorau i chi ei wneud yw cysylltu â'ch canolfan Cyngor ar Bopeth agosaf a siarad â chynghorydd. Gallant eich helpu i weld a yw'n werth i chi hawlio budd-daliadau eraill yr un pryd â Chredyd Cynhwysol.

Camau nesaf

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.