Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Derbyn taliad Credyd Cynhwysol ymlaen llaw

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Gallwch ofyn am daliad o’r Credyd Cynhwysol ymlaen llaw i’ch helpu i fyw wrth i chi aros am eich taliad cyntaf. Gallwch hefyd ofyn am daliad ymlaen llaw os yw'ch amgylchiadau wedi newid a’ch bod yn disgwyl i’ch taliadau Credyd Cynhwysol gynyddu.

Heb unrhyw daliad Credyd Cynhwysol ymlaen llaw, ni fyddwch yn cael unrhyw arian am o leiaf 5 wythnos ar ôl i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Dylech ofyn am daliad ymlaen llaw os nad ydych chi’n meddwl y bydd gennych chi ddigon o arian i fyw rhwng gwneud cais a derbyn eich taliad cyntaf.

Benthyciad yw’r taliad cyntaf – bydd yn rhaid i chi ei dalu yn ôl, ond ni fydd yn rhaid i chi dalu llog.

Cael taliad ymlaen llaw

Gallwch ofyn am daliad ymlaen llaw drwy:

  • ofyn i’ch hyfforddwr gwaith yn eich cyfweliad Credyd Cynhwysol cyntaf
  • gwneud cais drwy'ch cyfrif ar-lein
  • ffonio llinell gymorth Credyd Cynhwysol

Llinell gymorth Credyd Cynhwysol (gwasanaeth llawn)
Ffôn: 0800 328 5644
Ffôn testun: 0800 328 1344
Ffôn (Cymraeg): 0800 012 1888
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Mae galwadau i’r rhif hwn am ddim. Gorau oll os gallwch chi ffonio o'r rhif i chi ei roi i'r Adran Gwaith a Phensiynau wrth agor eich cyfrif Credyd Cynhwysol. Bydd llai o aros a byddwch yn cael eich trosglwyddo i'r un person i chi siarad ag ef yn ystod eich galwadau blaenorol.

Gallwch fenthyg hyd at fis o’ch hawliad Credyd Cynhwysol. Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn dweud wrthych chi a allwch chi gael taliad ymlaen llaw - byddwch yn dod i wybod ar y diwrnod y gofynnwch amdano.

Ar ôl i’r Adran Gwaith a Phensiynau gytuno ar daliad ymlaen llaw, dylech gael yr arian mewn 3 diwrnod gwaith. Dywedwch wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau os ydych chi ei angen yn gynt na hyn – gallant eich talu ar yr un diwrnod os nad oes gennych chi unrhyw arian arall i fyw arno.

Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn talu’r taliad ymlaen llaw i’r un cyfrif banc â’r un rydych yn ei defnyddio ar gyfer eich hawliad Credyd Cynhwysol.

Os ydych chi’n benthyg taliad mis cyfan, gofalwch eich bod yn cadw rhywfaint wrth gefn i dalu’ch rhent. Mae rhent wedi’i gynnwys yn eich taliad Credyd Cynhwysol – nid yw’n cael ei dalu’n syth i’ch landlord fel arfer.

Os ydych chi eisoes wedi cael eich cyfweliad

Gallwch ffonio llinell gymorth Credyd Cynhwysol i ofyn am daliad ymlaen llaw neu wneud cais drwy'ch cyfrif ar-lein. Gallwch ofyn hyd at 1 mis namyn 3 diwrnod gwaith ar ôl i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Mae’n syniad da gofyn cyn gynted â phosibl. Ar ôl i chi hawlio Credyd Cynhwysol bydd yn cymryd o leiaf 5 wythnos i chi gael eich taliad cyntaf (mwy o dro i dro). Felly, bydd angen i chi feddwl faint o arian fydd ei angen arnoch tan eich taliad cyntaf.

Llinell gymorth Credyd Cynhwysol (gwasanaeth llawn)
Ffôn: 0800 328 5644
Ffôn testun: 0800 328 1344
Ffôn (Cymraeg): 0800 012 1888
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Mae galwadau i’r rhif hwn am ddim. Gorau oll os gallwch chi ffonio o'r rhif i chi ei roi i'r Adran Gwaith a Phensiynau wrth agor eich cyfrif Credyd Cynhwysol. Bydd llai o aros a byddwch yn cael eich trosglwyddo i'r un person i chi siarad ag ef yn ystod eich galwadau blaenorol.

Enghraifft

Mae Alice yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol ar ddydd Llun 1 Hydref 2018.

Byddai’n ddydd Iau 1 Tachwedd 2018 fis union ar ôl hyn.

Byddai’n ddydd Llun 29 Hydref 2018 dri diwrnod gwaith cyn hyn.

Felly, mae gan Alice tan ddydd Llun 29 Hydref 2018 i ofyn am daliad ymlaen llaw. Mae’n dal yn syniad da iddi ofyn cyn gynted â phosibl, er mwyn iddi gael ei harian yn gynt.

Ad-dalu’r taliad ymlaen llaw

Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cymryd ad-daliadau yn awtomatig o’ch Credyd Cynhwysol tan i chi dalu’r taliad ymlaen llaw yn ôl. Byddant yn dweud wrthych chi faint fydd yr ad-daliadau a faint y bydd yn ei gymryd i chi dalu’r taliad ymlaen llaw yn ôl.

Gallwch dreulio hyd at 12 mis yn talu’r taliad ymlaen llaw yn ôl. Ni ddylai’r Adran Gwaith a Phensiynau ofyn i chi ei dalu yn ôl yn gynt na hyn os nad ydych chi’n gallu ei fforddio – dywedwch wrth eich hyfforddwr gwaith os bydd yr ad-daliadau yn achosi caledi. Gallwch ofyn i’w dalu yn ôl yn gynt os ydych chi eisiau.

Os gwrthodir taliad ymlaen llaw i chi

Gallwch ofyn i’r Adran Gwaith a Phensiynau ystyried y penderfyniad eto os nad ydynt yn fodlon rhoi taliad ymlaen llaw i chi. Bydd yn helpu os gallwch roi tystiolaeth newydd neu ddangos bod eich amgylchiadau wedi newid ers eich cais cyntaf.

Os ydych chi’n cael anhawster cadw dau ben llinyn ynghyd, edrychwch i weld pa gymorth ychwanegol y gallwch chi ei gael.

Gallwch ddarllen mwy o gyngor am gael cymorth gyda'ch costau byw.

Os ydych chi mewn dyled neu ôl ddyledion rhent

Mae rhai camau y gallwch chi eu cymryd i'ch helpu i leihau eich dyled os ydych chi newydd wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Gallwch ddarllen ein cyngor ar ymdopi â dyled hefyd.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?
A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.