Gwiriwch a yw newid yn effeithio ar eich Lwfans Ceisio Gwaith

Mae'r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru. Gweler cyngor ar gyfer Gweler cyngor ar gyfer Lloegr, Gweler cyngor ar gyfer Gogledd Iwerddon, Gweler cyngor ar gyfer Yr Alban

Bydd angen i chi roi gwybod i’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn ysgrifenedig am rai newidiadau i’ch gwaith, arian neu fywyd teuluol. Gelwir hyn yn ‘newid mewn amgylchiadau’.

Rhaid rhoi gwybod am y rhan fwyaf o newidiadau yn ysgrifenedig o fewn 1 mis - ond dylech roi gwybod amdanynt cyn gynted ag y byddwch yn gwybod am y newid, os gallwch.

Gallai’r newid gynyddu eich taliad ac efallai y byddwch yn colli arian ychwanegol os byddwch yn dweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau yn hwyr.

Dylech ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau o hyd os ydych yn meddwl y gallai newid leihau eich Lwfans Ceisio Gwaith - ni fyddwch yn arbed arian drwy roi gwybod amdano’n ddiweddarach. Os byddwch yn dweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau yn hwyr gallech gael gormod o dâl a bydd yn rhaid i chi dalu eich budd-daliadau yn ôl i’r Adran Gwaith a Phensiynau. Gelwir hyn yn ordaliad - gwiriwch sut mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn delio â gordaliadau.

Dylech hefyd ddweud wrth eich anogwr gwaith am unrhyw newidiadau sy'n eich atal rhag cadw at eich cytundeb ceisio gwaith. Dywedwch wrthyn nhw hyd yn oed os yw’n newid bach, er enghraifft os yw newidiadau i’ch gofal plant yn golygu bod gennych chi 3 awr yn llai'r wythnos i chwilio am swyddi.

Os dywedwyd wrthych am hawlio Credyd Cynhwysol erbyn dyddiad penodol

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn atal budd-daliadau rhai pobl ac yn dweud wrthynt am hawlio Credyd Cynhwysol yn lle hynny.

Os cewch lythyr yn dweud wrthych am hawlio Credyd Cynhwysol erbyn dyddiad cau penodol, mae hwn yn ‘hysbysiad mudo’. Dylech hawlio Credyd Cynhwysol erbyn y dyddiad cau yn yr hysbysiad mudo. Bydd eich hen fudd-daliadau yn dod i ben ar ôl y dyddiad cau.

Efallai y byddwch yn colli rhywfaint o arian os gwnewch gais ar ôl y dyddiad cau.

Gwiriwch beth ddylech chi ei wneud os cewch chi hysbysiad mudo.

Newidiadau y mae'n rhaid i chi eu hadrodd yn ysgrifenedig

Mae’n rhaid i chi roi gwybod am yr holl newidiadau hyn yn ysgrifenedig i’r Adran Gwaith a Phensiynau, hyd yn oed os ydych eisoes wedi dweud wrth eich anogwr gwaith.

Mae'n rhaid i chi hefyd ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau hyd yn oed os yw adran arall o'r llywodraeth yn gwybod yn barod. Er enghraifft, os byddwch yn dweud wrth Gyllid a Thollau EM (HMRC) am newid, mae angen i chi ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau o hyd.

Os ydych chi wedi defnyddio’r gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith i roi gwybod am farwolaeth rhywun sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, nid oes angen i chi ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau. Bydd Dywedwch Wrthym Unwaith yn rhoi gwybod iddynt.

Newidiadau gwaith

Rhaid i chi ysgrifennu i ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau os ydych chi neu’ch partner:

 • yn dechrau gweithio (hyd yn oed os nad yw’n cael ei dalu)

 • yn cynyddu eich oriau gwaith - dywedwch wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau os ydych chi’n gweithio 16 awr yr wythnos neu fwy nawr, neu os yw’ch partner yn gweithio 24 awr yr wythnos neu fwy

 • yn stopio gweithio

 • yn dechrau ennill mwy o arian

 • dechrau ennill llai o arian

Dylech ddweud wrthynt hyd yn oed os mai dim ond un taliad ydyw, neu os na fydd yr un swm yn rheolaidd. Eglurwch faint o arian rydych chi'n meddwl bydd y cyfanswm ac am ba hyd. Os nad ydych chi’n gwybod yr union swm, cyfrifwch beth rydych chi’n meddwl y gallai fod a dywedwch wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau mai amcangyfrif ydyw.

Os ydych yn dechrau swydd newydd, dylech gynnwys yn eich llythyr:

 • enw a chyfeiriad eich cyflogwr

 • pryd ddechreuodd y swydd

 • faint o oriau rydych chi'n eu gweithio bob wythnos

 • faint o arian rydych yn ei ennill - cyn treth a didyniadau eraill

 • os yw arian yn cael ei ddidynnu ar gyfer pensiwn - dywedwch wrthynt faint ydyw, os gallwch

Newidiadau yn eich arian, cynilion a budd-daliadau

Rhaid i chi ysgrifennu at yr Adran Gwaith a Phensiynau ynghylch newidiadau penodol i’ch arian neu unrhyw fudd-daliadau eraill a gewch.

Dywedwch wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau os ydych chi neu’ch partner:

 • hawlio unrhyw fudd-daliadau newydd (hyd yn oed os nad ydynt yn cael eu talu eto)

 • yn peidio â chael budd-dal - er enghraifft credydau treth plant

 • yn cael taliad untro – er enghraifft os byddwch yn etifeddu rhywfaint o arian neu’n cael iawndal

Newidiadau i'ch cynilion

Os ydych yn cael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm a bod gennych gynilion rhwng £6,000 a £16,000, dywedwch wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau os byddant yn mynd i fyny neu i lawr. Mae hyn yn cynnwys unrhyw gynilion sydd gan eich partner.

Newidiadau yn ymwneud â'ch cartref a'ch teulu

Rhaid i chi ysgrifennu a dweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau os ydych:

 • dechrau astudio’n llawn amser - neu os ydych o dan 19, dechrau cwrs addysg uwch amser llawn neu ran-amser, er enghraifft hyfforddiant athrawon

 • cyrraedd oedran pensiwn y wladwriaeth – gallwch wirio oedran pensiwn y wladwriaeth ar GOV.UK

 • mynd i'r carchar

Os ydych yn cael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, bydd angen i chi ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau os bydd unrhyw rai ohonynt yn digwydd i’ch partner. Rhaid i chi hefyd ddweud wrthynt os:

 • rydych chi'n rhoi'r gorau i fyw gyda'ch partner

 • rydych chi'n dechrau byw gyda phartner newydd

 • rydych yn ysgaru, yn priodi neu'n ffurfio partneriaeth sifil

 • mae eich partner yn gadael y DU am fwy na 4 wythnos - neu 8 wythnos os yw gyda phlentyn yn cael triniaeth feddygol

Os ydych o dan 18 oed ac yn gyfrifol am blentyn

Dywedwch wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau os yw’r plentyn yr ydych yn gyfrifol amdano:

 • yn gadael yr ysgol

 • yn symud allan o'ch cartref

 • yn gadael y DU am fwy na 4 wythnos - neu 8 wythnos os yw am gael triniaeth feddygol

Rydych chi’n gyfrifol am blentyn os yw naill ai’n byw gyda chi drwy’r amser neu’n byw gyda chi fel arfer a chi yw ei brif ofalwr.

Newidiadau i'ch cartref

Dywedwch wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau os:

 • rydych chi'n symud tŷ

 • rhywun yn symud allan o'ch cartref

 • mae rhywun yn symud i mewn i'ch cartref - er enghraifft os ydynt yn rhentu ystafell

Os oes gennych forgais a bod eich Lwfans Ceisio Gwaith yn helpu i dalu llog y morgais, mae angen i chi roi gwybod i’r Adran Gwaith a Phensiynau os bydd y swm sy’n ddyledus gennych yn newid - er enghraifft oherwydd eich bod yn ail-forgeisio.

Newidiadau iechyd

Unwaith y byddwch wedi dweud wrth eich anogwr gwaith, os yw problem iechyd yn para mwy na phythefnos dylech hefyd ysgrifennu i ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Dylech ddweud wrthynt os byddwch chi neu bartner yn mynd i mewn i'r ysbyty neu'n gadael yr ysbyty. Dylech hefyd ddweud wrthynt os bydd eich partner yn mynd i aros mewn cartref gofal neu'n gadael.

Os yw eich problemau iechyd yn golygu na allwch wneud eich holl weithgareddau gwaith, gofynnwch i gael newid eich cytundeb ceisio gwaith. Mae’n werth gwneud hyd yn oed ar gyfer newid bach, er enghraifft os yw apwyntiadau meddyg rheolaidd yn golygu bod gennych 2 awr yn llai'r wythnos i chwilio am waith.

Os ydych yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd, efallai y gallwch barhau i’w gael ar ôl 13 wythnos. Mae hyn yn dibynnu ar ddisgresiwn eich anogwr gwaith.

Os ydych yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm neu gyfraniadau, dim ond am hyd at 13 wythnos y gallwch ei gael.

Pan ddaw eich Lwfans Ceisio Gwaith i ben, gallwch gael mwy o arian drwy:

Os bydd rhywun yn marw

Bydd angen i chi ddweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau am farwolaeth:

 • eich partner

 • eich plentyn - os ydych yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith oherwydd eich bod o dan 18 oed ac yn gyfrifol am blentyn

 • rhywun yr oeddech yn gofalu amdano

 • unrhyw un dros 18 oed ac yn byw gyda chi

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth Dweud Wrthym Unwaith ar GOV.UK i ddweud wrth adrannau’r llywodraeth am farwolaeth yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch hefyd ofyn i'ch anogwr gwaith am seibiant o chwilio am waith os yw aelod o'ch teulu wedi marw.

Newidiadau i'ch statws mewnfudo neu hawl i breswylio

Dim ond os yw eich statws mewnfudo yn caniatáu ichi hawlio arian cyhoeddus y gallwch gael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm. Mewn rhai sefyllfaoedd mae’n rhaid i chi hefyd fod â ‘hawl i breswylio’ o hyd.

Gallwch hawlio arian cyhoeddus os oes gennych unrhyw un o’r canlynol:

 • Dinasyddiaeth Brydeinig neu Wyddelig

 • statws sefydlog o Gynllun Setliad yr UE

 • absenoldeb amhenodol – oni bai eich bod wedi dod i’r DU ar fisa perthynas sy’n oedolyn dibynnol

 • statws ffoadur neu warchodaeth ddyngarol

 • hawl i breswylio

Os oes gennych statws cyn-sefydlog gan Gynllun Setliad yr UE, gallwch hawlio arian cyhoeddus - ond mae angen i chi hefyd ddangos bod gennych hawl i breswylio i gael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm. Gwiriwch a oes gennych hawl i breswylio.

Os ydych wedi gwneud cais i Gynllun Setliad yr UE a’ch bod yn aros am benderfyniad, gallwch hawlio arian cyhoeddus - ond mae angen i chi hefyd ddangos bod gennych hawl i breswylio i gael Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm. Gwiriwch a oes gennych hawl i breswylio. 

Os oes gennych unrhyw statws mewnfudo arall, gwiriwch a yw eich statws mewnfudo yn caniatáu ichi hawlio arian cyhoeddus.

Ysgrifennu at yr Adran Gwaith a Phensiynau

Ysgrifennwch ‘newid mewn amgylchiadau’ yn glir ar frig y llythyr. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch am y newid. Er enghraifft, os yw'ch partner wedi symud allan, rhowch ei enw i'r Adran Gwaith a Phensiynau, pryd y symudodd a beth yw ei gyfeiriad newydd.

Cadwch gopi o'r llythyr ac anfonwch gopïau o unrhyw dystiolaeth. Er enghraifft, copïau o’ch slipiau cyflog os ydych yn rhoi gwybod am newid mewn incwm.

Anfonwch eich llythyr drwy'r Post Brenhinol 'Signed For' a chadwch y dderbynneb - efallai y bydd angen i chi brofi pryd y gwnaethoch ei bostio a phryd y cyrhaeddodd. Anfonwch ef i’r cyfeiriad ar y llythyr sy’n dweud wrthych faint o Lwfans Ceisio Gwaith y byddwch yn ei gael. Os na allwch ddod o hyd i’r llythyr hwn, ffoniwch yr Adran Gwaith a Phensiynau a gofynnwch i ba swyddfa y dylech ei anfon.

Llinell Ymholiadau Budd-daliadau'r Adran Gwaith a Phensiynau

Ffôn: 0800 169 0310

Ffôn testun: 0800 169 0314

Llinell Gymraeg: 0800 328 1744

Relay UK - os na allwch glywed neu siarad ar y ffôn, gallwch deipio'r hyn rydych am ei ddweud: 18001 yna 0800 169 0310

Gallwch ddefnyddio Relay UK gydag ap neu ffôn testun. Nid oes tâl ychwanegol i'w ddefnyddio. Dysgwch sut i ddefnyddio Relay UK ar wefan Relay UK.

Fideo relay - os ydych yn defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Gallwch ddarganfod sut i ddefnyddio fideo Relay UK ar YouTube.

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 5pm

Mae galwadau am ddim o ffonau symudol a llinellau tir.

Os ydych chi wedi methu'r dyddiad cau o 1 mis

Mae’n well rhoi gwybod am newid yn hwyr na pheidio â’i adrodd o gwbl.

Gallwch roi gwybod am newid hyd at 13 mis yn hwyr, ond yn eich llythyr bydd angen i chi egluro pam na allech roi gwybod am y newid mewn pryd. Er enghraifft, os oeddech chi'n sâl am nifer o wythnosau.

Byddwch yn cael unrhyw Lwfans Ceisio Gwaith ychwanegol o’r dyddiad y gwnaethoch roi gwybod am y newid. Os oes gennych hawl i lai o Lwfans Ceisio Gwaith, bydd eich taliadau’n cael eu lleihau o ddyddiad y newid. Mae hyn yn golygu os gwnaethoch roi gwybod am y newid ar ôl iddo ddigwydd efallai y byddwch wedi cael gordaliad - ac fel arfer bydd angen i chi dalu'r arian yn ôl.

Darganfod faint fyddwch chi'n ei gael ar ôl y newid

Efallai y bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn gofyn i chi am ragor o wybodaeth fel y gallant gyfrifo faint i'w dalu i chi. Byddant yn anfon llythyr atoch yn dweud wrthych:

 • pa wybodaeth sydd angen i chi ei hanfon

 • pryd fydd angen i chi ei anfon erbyn

Mae’n bwysig anfon y wybodaeth y mae’n gofyn amdani i’r Adran Gwaith a Phensiynau mewn pryd - os na wnewch chi, efallai y byddan nhw’n atal eich Lwfans Ceisio Gwaith. Defnyddiwch y Post Brenhinol a dewiswch 'Signed For' a chadwch y dderbynneb. Ffoniwch yr Adran Gwaith a Phensiynau os oes unrhyw beth na allwch ei anfon.

Pan fydd yr Adran Gwaith a Phensiynau wedi cael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt, bydd yn ysgrifennu atoch i egluro sut y bydd eich Lwfans Ceisio Gwaith yn newid. Cadwch lygad am y llythyr - mae hwn yn cadarnhau eu bod wedi cofnodi’ch newid mewn amgylchiadau ac y byddant yn talu’r swm cywir o Lwfans Ceisio Gwaith i chi.

Byddant hefyd yn dweud wrthych os oes angen i chi wneud unrhyw beth arall. Er enghraifft, os oes rhaid i chi wneud hawliad newydd fel person sengl.

Gwiriwch y llythyr i wneud yn siŵr bod yr Adran Gwaith a Phensiynau wedi cofnodi’r newid cywir mewn amgylchiadau. Dylech ddweud wrthynt os ydynt wedi gwneud camgymeriad drwy ffonio’r Adran. 

Os na chewch lythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau o fewn 3 wythnos

Ffoniwch yr Adran Gwaith a Phensiynau a gofynnwch iddynt a ydynt wedi cofnodi eich newid mewn amgylchiadau. Bydd angen i chi gael manylion am y newid a phryd y gwnaethoch ddweud wrthynt amdano - er enghraifft prawf postio os anfonoch lythyr.

Ceisiwch gynilo’r Lwfans Ceisio Gwaith ychwanegol os ydych chi’n meddwl y gallai’r Adran Gwaith a Phensiynau fod yn talu gormod i chi. Bydd hyn yn ei gwneud hi'n haws ei dalu'n ôl os oes angen.

Gall eich Cyngor ar Bopeth lleol helpu os ydych chi’n cael trafferth rhoi gwybod am newid mewn amgylchiadau.

Help us improve our website

Take 3 minutes to tell us if you found what you needed on our website. Your feedback will help us give millions of people the information they need.