Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Gwerthiant credyd

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Ynglŷn â gwerthiant credyd

Mae’r dudalen hon yn esbonio’r hyn yw gwerthiant credyd a’r hyn i fod yn wyliadwrus ohono os cynigir cynllun di-log i chi.

Beth yw gwerthiant credyd

O dan gytundeb gwerthiant credyd, rydych yn prynu’r nwyddau am bris. Fel arfer mae’n rhaid i chi dalu llog ond mae rhai cyflenwyr yn cynnig credyd di-log. Rydych yn ad-dalu mewn rhandaliadau hyd nes eich bod wedi talu’r swm cyfan.

Chi yw perchennog cyfreithiol y nwyddau cyn gynted â’ch bod yn llofnodi’r contract ac ni allwch ddychwelyd y nwyddau os ydych yn newid eich meddwl. Nid yw’r cyflenwr yn gallu adfeddiannu’r nwyddau os nad ydych yn ad-dalu ond fe all gymryd camau yn y llys i adennill yr arian sy’n ddyledus os ydych yn mynd i ddyled.

Cynlluniau di-log

Mae cynlluniau di-log yn gallu eich temtio a gallant fod yn syniad da. Ni fydd yn rhaid i chi dalu llog cyhyd â’ch bod ad-dalu.

Mae’n bosib nad yw nwyddau yn rhatach fel hyn. Gallai pris cyffredinol yr eitem fod yn uwch er mwyn digolledu’r elfen ddi-log.

Os ydych ar ei hôl hi gyda’ch taliadau, gallai’r benthyciwr ddechrau codi llog arnoch a gallai fod ar gyfradd uwch na’r arfer. Gwiriwch eich cytundeb credyd. Y cytundeb credyd yw’r ddogfen gyfreithiol a lofnodoch pan gawsoch gredyd.

Cymorth a gwybodaeth ychwanegol

Yn Adviceguide

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r gwahanol ffyrdd o fenthyg arian a chael credyd, gweler Mathau o fenthyciadau.

Mae’n bosib y byddai’r wybodaeth ganlynol yn Adviceguide yn gynorthwyol:

Y Gwasanaeth Cyngor Am Arian

Mae’r Gwasanaeth Cyngor Am Arian yn wasanaeth annibynnol, rhad ac am ddim. Ar ei wefan (www.moneyadviceservice.org.uk) mae yna lawer o wybodaeth ddefnyddiol ynghylch benthyg arian a rheoli eich arian.

Rhowch glic ar y wefan am fwy o wybodaeth ynghylch:

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.