Catalogau gwerthu drwy’r post

Mae'r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru. Gweler cyngor ar gyfer Gweler cyngor ar gyfer Lloegr, Gweler cyngor ar gyfer Gogledd Iwerddon, Gweler cyngor ar gyfer Yr Alban

Ynglŷn â chatalogau gwerthu drwy’r post

Mae gwerthu drwy’r post yn ffordd o brynu nwyddau trwy’r post gan dalu amdanynt mewn rhandaliadau dros nifer o wythnosau. Gallwch naill ai gael catalog eich hun neu drwy asiant, yn aml ffrind, cymydog neu berthynas. Mae’r asiant fel arfer yn ennill comisiwn ar yr y pethau y maen nhw’n eu gwerthu. Os oes gennych gatalog eich hun, gallwch ennill y comisiwn eich hun.

Faint mae’n costio

Mae credyd gwerthu drwy’r post fel arfer yn ddi-log er gallai cwmni’r catalog godi llog ar eitemau mwy drud a delir amdanynt dros gyfnod hirach o amser. Gallai prynu nwyddau fel hyn fod yn ddrutach na’u prynu ar y stryd fawr.

Lle codir llog, mae’n dueddol o fod yn uchel felly chwiliwch i weld p’un ai gallwch brynu’r un nwyddau yn rhatach rywle arall.

Am fwy o wybodaeth am brynu nwyddau trwy’r post, gweler Prynu dros y rhyngrwyd, trwy’r post neu dros y ffôn

Bod yn asiant

Mae’n bosib y byddwch am ystyried bod yn asiant a chymryd archebion catalog oddi wrth bobl eraill. Os ydych yn gwneud hyn, sicrhewch eich bod yn agor cyfrif ar wahân ar gyfer pob cwsmer. Os nad ydych yn gwneud hyn ac os nad yw un o’ch cwsmeriaid yn talu, mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi ad-dalu dyled y cwsmer i gwmni’r catalog.

Os ydych yn asiant ac os yw cwmni catalog yn gofyn i chi ad-dalu dyledion eich cwsmeriaid, mynnwch gyngor gan ymgynghorydd, er enghraifft, mewn Canolfan Cyngor ar Bopeth. I chwilio am fanylion eich CAB agosaf, gan gynnwys y rheiny sy’n rhoi cyngor drwy e-bost, cliciwch ar CAB agosaf.

Cymorth a gwybodaeth ychwanegol

Yn Adviceguide

Am fwy o wybodaeth am y gwahanol ffyrdd o fenthyca arian a chael credyd, gweler Mathau o fenthyciadau.

Mae’n bosib y byddai’r wybodaeth ganlynol yn Adviceguide yn gynorthwyol:

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Mae’r Gwasanaeth Cyngor Am Arian yn wasanaeth annibynnol, rhad ac am ddim.Ar ei wefan (www.moneyadviceservice.org.uk) mae yna lawer o wybodaeth ddefnyddiol ynghylch benthyg arian a rheoli eich arian.

Rhowch glic ar y wefan am fwy o wybodaeth ynghylch:

Help us improve our website

Take 3 minutes to tell us if you found what you needed on our website. Your feedback will help us give millions of people the information they need.