Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Benthyciadau diwrnod cyflog - rhesymau dros gwyno am eich benthyciwr

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Mae benthyciad diwrnod cyflog yn fenthyciad tymor byr i'ch helpu i gael dau ben llinyn ynghyd hyd nes i chi gael eich talu. Maen rhaid i'r rhan fwyaf o fenthycwyr diwrnod cyflog ddilyn Siarter Arfer Da i Gwsmeriaid. Rhaid iddyn nhw hefyd ddilyn rhai rheolau a bennir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Mae hyn yn golygu y dylen nhw sicrhau rhai pethau a rhoi peth gwybodaeth benodol i chi cyn benthyg i chi.

Os na fydd benthyciwr diwrnod cyflog yn dilyn y rheolau, gallwch gwyno. Os nad ydych yn hapus gyda'r ymateb neu os nad ydyn nhw'n dod yn ôl atoch o fewn wyth wythnos, gallwch gwyno at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Mae'r dudalen hon yn dweud wrthych beth fedrwch chi gwyno amdano os nad yw'ch benthyciwr diwrnod cyflog yn dilyn y rheolau.

Gair o gyngor

Rhannwch eich profiad o fenthyg gyda benthyciwr diwrnod cyflog gyda ni. Gallwch helpu Cyngor ar Bopeth i sicrhau bod benthycwyr diwrnod cyflog yn ymddwyn mewn ffordd deg a chyfrifol ac yn dilyn y rheolau yn y dyfodol.

Arolwg benthyciadau diwrnod cyflog

Beth fedrwch chi gwyno yn ei gylch

Gallwch  gwyno am eich benthyciwr diwrnod cyflog yn yr achosion canlynol:

 • nid oedd y benthyciwr wedi egluro faint fyddai'n ei gostio ar y cyfan i ad-dalu'r benthyciad - dylech fod wedi cael enghraifft o'r pris am bob £100 a fenthycwyd, gan gynnwys ffioedd a thaliadau.
 • ni chawsoch wybodaeth lawn neu fanwl gywir am sut i ad-dalu'ch benthyciad a phryd - esboniwch beth oedd ar goll neu'n anghywir
 • nid oedd y benthyciwr wedi ymchwilio i'ch sefyllfa ariannol neu'ch amgylchiadau personol i weld os oeddech mewn sefyllfa i ad-dalu'r benthyciad - esboniwch unrhyw beth y dylai fod wedi ei ystyried, er enghraifft eich oed, iechyd meddwl, statws cyflogaeth, incwm, gwariant, prawf o pwy ydych chi neu hanes ariannol
 • nid oedd y benthyciwr wedi dweud wrthych na ddylid defnyddio benthyciadau diwrnod cyflog i fenthyg dros dymor hir neu os ydych mewn trafferthion ariannol
 • nid oedd y benthyciwr wedi dweud wrthych beth ddylech chi ei wneud os oes cwyn gennych
 • nid oedd y benthyciwr wedi nodi'n glir sut mae'r awdurdod i gymryd taliadau parhaus (CPA) yn gweithio a'ch hawl i'w ganslo. Gyda CPA rydych yn cytuno i ad-dalu'r benthyciad trwy gyfres o ddidyniadau oddi ar eich cerdyn credyd neu ddebyd
 • nid oedd y benthyciwr wedi dweud wthych ymlaen llaw ei fod yn mynd i gymryd arian o'ch cyfrif gan ddefnyddio'r CPA.
 • nid oedd y benthyciwr wedi cynnwys risg rhybuddio am ad-daliad hwyr yn ei hysbyseb ar-lein, neu mewn hysbyseb a anfonwyd atoch trwy e-bost neu neges destun. O 1 Gorffennaf ymlaen, rhaid i bob hysbyseb benthyciadau diwrnod cyflog gynnwys y rhybudd.

Os ydych wedi cael trafferth ad-dalu'r benthyciad

Os ydych wedi cael trafferth ad-dalu'r benthyciad, gallwch gwyno os yw un o'r canlynol yn wir am eich benthyciwr diwrnod cyflog:

 • nid oedd wedi delio gyda chi mewn ffordd sympathetig a phositif
 • nid oedd wedi cynnig rhewi'r llog a'r taliadau os ydych yn medru talu dan gynllun ad-dalu rhesymol
 • nid oedd wedi dweud wrthych am fudiadau cynghori ar ddyled annibynnol, rhad ac am ddim
 • roedd wedi rhoi pwysau arnoch i ymestyn y benthyciad – esboniwch sawl gwaith yr ydych wedi gwneud hyn a faint yr oeddech wedi ei dalu bob tro
 • nid oedd wedi dweud wrthych am beryglon ymestyn y benthyciad
 • nid oedd wedi egluro faint yn union y byddai'n ei gostio i ymestyn y benthyciad - rhowch fanylion yr wybodaeth yr oedd heb ei rhoi i chi
 • nid oedd wedi ymchwilio i'ch sefyllfa ariannol bersonol a'ch sefyllfa gyffredinol i weld os ydych mewn sefyllfa i ad-dalu'r benthyciad estynedig.

Pethau eraill i'w cynnwys yn eich cwyn

Pan fyddwch chi'n cwyno, efallai y bydd yna bethau eraill fedrwch chi eu dweud am y ffordd y mae'r benthyciad wedi effeithio ar eich bywyd, a allai effeithio ar ganlyniad eich cwyn. Er enghraifft, a ydych chi'n medru dweud:

 • bod yna bethau na fedrwch chi eu fforddio mwyach o ganlyniad i'r benthyciad?
 • sut mae'r benthyciad wedi effeithio ar eich bywyd fel teulu?
 • eich bod yn teimlo bod eich dyled tu hwnt i bob reolaeth?

Sut i gwyno

Gallwch ddefnyddio'r rhesymau ar y rhestr wirio hon i'ch helpu i gwyno i'ch benthyciwr diwrnod cyflog neu i'r Ombwdsmon Ariannol.

Os byddwch yn llenwi ein harolwg cyflym ac yn gadael eich rhif ffôn ar y diwedd, bydd rhywun o'r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol yn eich ffonio'n ôl i siarad â chi am eich cwyn.

Camau nesaf

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.