Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Cael cymorth gyda phroblem gwahaniaethu'n ymwneud â thai

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Os nad ydych yn siŵr os yw’ch problem yn achos o wahaniaethu, neu os oes angen cymorth arnoch i weithredu, mae yna sefydliadau sy'n gallu'ch helpu.

Cysylltu â’ch Cyngor ar Bopeth agosaf

Mae’n syniad da cysylltu â'ch Cyngor ar Bopeth agosaf gyntaf – gallant eich helpu gyda’ch problem gwahaniaethu ac unrhyw broblemau eraill sydd gennych chi.

Er enghraifft, os cynyddodd eich landlord eich rhent pan ddaethoch chi’n anabl, gall cynghorydd eich helpu i gwyno am wahaniaethu. Gall hefyd eich cynghori ar broblemau ariannol a achosir gan wario mwy ar rent.

Cysylltu â llinell gymorth EASS

Hefyd, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS) os oes gennych broblem yn ymwneud â gwahaniaethu – gall y gwasanaeth hwn eich helpu i ganfod ffordd ymlaen, ond nid yw’n gallu rhoi cyngor cyfreithiol.

Llinell gymorth EASS
Ffôn: 0808 800 0082
Trosglwyddydd testun: 0808 800 0084
Dydd Llun - Dydd Gwener, 9am tan 7pm
Dydd Sadwrn, 10am tan 2pm

Mae galwadau i’r rhifau hyn am ddim.

Hefyd, gallwch gysylltu â llinell gymorth EASS trwy gwblhau ffurflen ar-lein neu siarad ar-lein â chynghorydd. Ewch i dudalen gyswllt EASS i gael y manylion cyswllt.

Os yw’n well gennych ysgrifennu llythyr, dyma’r cyfeiriad:

Rhadbost
Llinell gymorth EASS 
FPN6521

Peidiwch ag anfon unrhyw ddogfennau gyda’ch llythyr – bydd EASS yn gofyn am unrhyw wybodaeth sydd ei hangen wrth ymateb.

Gallwch ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL) i gysylltu ag EASS - edrychwch i weld sut mae defnyddio'r gwasanaeth BSL.

Os ydych yn gynghorydd

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn darparu Cymorth Cynghorydd EHRC, sef llinell gymorth ar gyfer cynghorwyr a chyfreithwyr.

Gweld sut mae cysylltu â Chymorth Cynghorydd EHRC.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.