Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Ailymgeisio am Gredyd Cynhwysol

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Os ydych chi wedi hawlio Credyd Cynhwysol o’r blaen, efallai na fyddwch yn gorfod mynd trwy’r broses ymgeisio eto.

Mae 2 fath o Gredyd Cynhwysol - gwasanaeth byw a gwasanaeth llawn. Mae sut byddwch chi’n ailymgeisio yn dibynnu ar ba fath roeddech chi’n ei gael cynt. Os oedd gennych chi gyfrif ar-lein roeddech chi’n cael Credyd Cynhwysol gwasanaeth llawn. Os nad ydych chi’n siŵr pa fath roeddech chi’n ei gael, edrychwch ar unrhyw ddogfennau sydd gennych chi neu ffoniwch linell gymorth Credyd Cynhwysol:

Llinell gymorth Credyd Cynhwysol (gwasanaeth byw)
Ffôn: 0800 328 9344
Ffôn testun: 0800 328 1344
Ffôn (Cymraeg): 0800 328 1744
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Mae galwadau i’r rhifau hyn am ddim.

Os oeddech chi ar Gredyd Cynhwysol gwasanaeth llawn

Os yw wedi bod yn fwy na 6 mis ers eich taliad Credyd Cynhwysol diwethaf, bydd angen i chi wneud cais newydd.

Os yw’n 6 mis neu lai ers eich taliad Credyd Cynhwysol diwethaf, mewngofnodwch i'ch cyfrif Credyd Cynhwysol ar GOV.UK i wneud cais newydd. Mae hyn yn cymryd llai o amser na’ch cais cyntaf am Gredyd Cynhwysol, a byddwch yn cael eich taliadau ar yr un dyddiadau ag o’r blaen.

Dylech ailddechrau eich cais cyn gynted â phosibl i sicrhau nad ydych chi’n methu unrhyw daliadau. Ceisiwch ailddechrau eich cais o fewn 7 diwrnod os yw’ch swydd wedi dod i ben – bydd hyn yn sicrhau bod taliad cyntaf eich cais newydd mor uchel â phosibl.

Os nad ydych chi’n gallu mynd i mewn i’ch cyfrif, neu os nad ydych chi wedi defnyddio cyfrif ar-lein, ffoniwch y llinell gymorth i ailddechrau’ch cais.

Llinell gymorth Credyd Cynhwysol (gwasanaeth llawn)
Ffôn: 0800 328 5644
Ffôn testun: 0800 328 1344
Ffôn (Cymraeg): 0800 012 1888
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Mae galwadau i’r rhif hwn am ddim. Gorau oll os gallwch chi ffonio o'r rhif i chi ei roi i'r Adran Gwaith a Phensiynau wrth agor eich cyfrif Credyd Cynhwysol. Bydd llai o aros a byddwch yn cael eich trosglwyddo i'r un person i chi siarad ag ef yn ystod eich galwadau blaenorol.

Os oeddech chi’n cael Credyd Cynhwysol gwasanaeth byw

Mae beth allwch chi ei wneud yn dibynnu ar a yw eich ardal yn wasanaeth byw o hyd. Rhowch eich cod post ar eich tudalen cymhwyster i weld.

Os yw’ch ardal yn cynnig gwasanaeth llawn bellach, bydd angen i chi wneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol gwasanaeth llawn.

Os ydych chi’n dal ar wasanaeth byw, gallwch gael Credyd Cynhwysol eto:

  • os ydych chi wedi cael taliad Credyd Cynhwysol yn y 6 mis diwethaf
  • os yw’ch taliadau Credyd Cynhwysol wedi’u hatal gan eich bod yn ennill digon i beidio â bod yn gymwys

Yn y sefyllfa hon byddwch yn aros yn y system Credyd Cynhwysol ond does dim angen i chi wneud cais newydd. Yn hytrach, ffoniwch y llinell gymorth a gofyn am gael ailddechrau eich cais presennol. Bydd eich hen gais yn parhau a byddwch yn cael eich taliadau ar yr un diwrnod o’r mis ag o’r blaen.

Os yw wedi bod yn fwy na 6 mis neu os yw’ch cais am Gredyd Cynhwysol wedi’i atal am reswm arall, byddwch yn mynd yn ôl i’r hen system budd-daliadau. Ni fyddwch yn gallu hawlio Credyd Cynhwysol, ond edrychwch i weld pa fudd-daliadau eraill allech chi eu cael.

Edrychwch i weld sut bydd newid yn effeithio ar eich Credyd Cynhwysol os ydych chi’n ailymgeisio gan eich bod yn gwneud cais ar y cyd ond eich bod bellach wedi gwahanu oddi wrth eich partner.

Os ydych chi wedi symud adref ers i’ch cais ddod i ben

Dylech edrych i weld a yw eich cartref newydd mewn ardal gwasanaeth byw neu wasanaeth llawn.

Os yw’ch cartref newydd yn yr un math o ardal â’ch hen gartref, ni fydd unrhyw beth yn newid.

Os ydych chi wedi symud o ardal gwasanaeth byw i ardal gwasanaeth llawn, bydd angen i chi wneud cais newydd o dan y rheolau gwasanaeth llawn.

Os ydych chi wedi symud o ardal gwasanaeth llawn i ardal gwasanaeth byw ni fyddwch yn gallu hawlio Credyd Cynhwysol - edrychwch i weld pa fudd-daliadau eraill allech chi eu cael.

Os cawsoch eich cosbi pan ddaeth eich cais i ben

Ni fydd y gosb yn effeithio ar eich taliadau os daeth i ben pan nad oeddech chi’n hawlio Credyd Cynhwysol.

Bydd eich taliadau’n cael eu gostwng os ydych chi’n dechrau cael Credyd Cynhwysol eto cyn y dyddiad roedd eich cosb i fod i ddod i ben. Bydd y gosb yn dod i ben ar yr un dyddiad ag yr oedd i fod i ddod i ben yn wreiddiol, a bydd yn lleihau eich taliadau o’r un swm.

Dylai’r Adran Gwaith a Phensiynau fod wedi dweud wrthych - edrychwch i weld a ydych wedi derbyn y gosb gywir os nad ydych chi’n siŵr am hyd ddylai fod.

Enghraifft

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn rhoi cosb 91 diwrnod i chi ar 1 Mawrth. Bydd yn dod i ben ar 31 Mai.

Rydych chi’n rhoi’r gorau i hawlio Credyd Cynhwysol ar 21 Mawrth ar ôl i chi gael swydd. Mae’r swydd ond yn para 2 fis, ac yn dod i ben ar 20 Mai. Ar 21 Mai rydych chi’n dechrau hawlio Credyd Cynhwysol eto.

Mae eich cosb flaenorol dal mewn grym, a bydd yn dod i ben ar 31 Mai. Mae hyn yn golygu bod y gosb yn lleihau eich taliad Credyd Cynhwysol ym mis Mai.

Os ydych chi’n cael eich cosbi ar ôl i chi roi’r gorau i hawlio

O bryd i’w gilydd, efallai y byddwch yn gwneud rhywbeth i gael eich cosbi, ond rhowch y gorau i hawlio’r Credyd Cynhwysol cyn iddo effeithio arnoch chi.

Pan fyddwch chi’n gwneud cais newydd, bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn penderfynu am faint y dylai’ch cosb fod wedi para. Bydd yn para o’r diwrnod cyn i’ch cais blaenorol ddod i ben. Bydd eich Credyd Cynhwysol yn cael ei ostwng os yw’ch cais newydd yn dechrau cyn i’r gosb ddod i ben.

Os nad ydych chi’n siŵr a fydd hyn yn effeithio arnoch chi, edrychwch i weld am beth allwch chi gael eich cosbi.

Mae'n werth ailddechrau eich cais Credyd Cynhwysol hyd yn oed os ydych chi’n poeni y gallech chi gael cosb. Efallai y bydd eich taliadau’n cael eu gostwng, ond byddech chi’n dal i gael rhywbeth, yn dibynnu ar eich incwm. Efallai y byddwch chi hefyd yn gallu herio'r penderfyniad am y gosb.

Enghraifft

Dydych chi ddim yn ymgeisio am swydd y gofynnodd eich hyfforddwr gwaith i chi ymgeisio amdani. Gallai hyn arwain at eich cosbi. Rydych chi’n dod â’ch cais Credyd Cynhwysol i ben ar 9 Ebrill, cyn i’r Adran Gwaith a Phensiynau benderfynu eich cosbi.

Ar 20 Gorffennaf rydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol eto. Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn edrych ar eich cais blaenorol ac yn penderfynu y byddai’r gosb wedi para 91 diwrnod. Bydd y gosb yn dechrau ar 8 Ebrill, sef y dyddiad y daeth eich cais blaenorol i ben. Mae hyn yn golygu y bydd yn gorffen ar 8 Gorffennaf.

Gan eich bod yn dechrau eich cais newydd ar 20 Gorffennaf, nid yw’r gosb yn effeithio arnoch chi.

Pe baech chi wedi dechrau eich cais newydd ar 20 Gorffennaf, byddai’r gosb wedi gostwng eich taliad o 1 Gorffennaf tan 8 Gorffennaf.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.