Faint o PIP allwch chi ei gael ac am ba hyd

Mae'r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru. Gweler cyngor ar gyfer Gweler cyngor ar gyfer Lloegr, Gweler cyngor ar gyfer Gogledd Iwerddon, Gweler cyngor ar gyfer Yr Alban

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn penderfynu ar swm y Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) rydych chi’n ei gael ac am ba hyd. Does dim modd dweud faint yn union y byddwch chi’n ei gael cyn i chi wneud cais gan fod yr Adran Gwaith a Phensiynau yn seilio’r swm rydych chi’n ei gael ar eich cais, a hyd eich dyfarniad ar y tebygolrwydd y bydd eich cyflwr yn newid.

Fodd bynnag, os oes gennych chi salwch angheuol, byddwch chi’n cael o leiaf £89.15 yr wythnos, a fydd yn para 3 blynedd.

Cyfraddau PIP

Mae dwy elfen (ran) i PIP, sef bywyd beunyddiol a symudedd, a gellir talu’r ddwy elfen ar gyfradd safonol neu uwch.

Elfen  Cyfradd wythnosol
Elfen 

Bywyd beunyddiol – cyfradd safonol

Cyfradd wythnosol

£59.70

Elfen 

Bywyd beunyddiol – cyfradd uwch 

Cyfradd wythnosol

£89.15

Elfen 

Symudedd – cyfradd safonol 

Cyfradd wythnosol

£23.60

Elfen 

Symudedd – cyfradd uwch 

Cyfradd wythnosol

£62.25

Os oes gennych chi salwch angheuol, byddwch chi’n cael cyfradd uwch bywyd beunyddiol yn awtomatig. Bydd y gyfradd symudedd y byddwch chi’n ei chael (os o gwbl) yn dibynnu ar lefel yr help rydych chi ei angen o ran symudedd.

Mae’r gyfradd bywyd beunyddiol ar gyfer yr help ychwanegol rydych chi ei angen gyda thasgau bob dydd. Gall hyn gynnwys paratoi bwyd, ymolchi, gwisgo neu gyfathrebu â phobl eraill.

Mae’r gyfradd symudedd ar gyfer yr help ychwanegol rydych chi ei angen i symud o gwmpas. Gall hyn gynnwys symud, cynllunio taith neu ddilyn llwybr.

Darganfyddwch sut mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn penderfynu pa gyfradd PIP y gallwch chi ei chael.

Fyddwch chi ddim yn cael eich trethu ar y PIP rydych chi’n ei gael ac, os ydych chi neu unrhyw ddibynyddion sy’n byw gyda chi yn cael PIP, fyddwch chi ddim yn cael eich effeithio gan y Cap Budd-daliadau.

Am ba hyd y byddwch chi’n cael PIP

Mae'n debyg y byddwch chi'n cael PIP am gyfnod penodol o amser - bydd eich llythyr penderfyniad yn dweud wrthych am ba hyd. Os ydych chi'n derfynol wael bydd y dyfarniad am 3 blynedd. Weithiau bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn dyfarnu PIP heb unrhyw ddyddiad gorffen - gelwir hyn yn ‘ddyfarniad amhenodol’.

Os yw eich PIP i fod i ddod i ben ar ôl mwy na 2 flynedd, bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn adolygu'ch dyfarniad cyn iddo ddod i ben ac efallai y bydd yn penderfynu ei adnewyddu.

Os yw eich PIP i fod i ddod i ben ar ôl 2 flynedd neu lai, ni fydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn adolygu'ch dyfarniad. Os ydych chi am ddal i gael PIP ar ôl i'ch dyfarniad ddod i ben, bydd angen i chi wneud cais newydd.

Coronafirws - os yw'ch PIP yn dod i ben yn fuan

Dylai'r Adran Gwaith a Phensiynau symud y dyddiad gorffen yn ôl 6 mis. Er enghraifft, pe bai eich PIP i fod i ddod i ben ym mis Mehefin, byddai nawr yn dod i ben ym mis Rhagfyr yn lle. Dylai'r Adran Gwaith a Phensiynau ysgrifennu atoch i ddweud wrthych fod y dyddiad gorffen wedi newid.

Os nad oes gennych lythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yn dweud eu bod wedi symud y dyddiad gorffen yn ôl, gwiriwch trwy gysylltu â llinell ymholiadau PIP.

Os na fydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn symud y dyddiad gorffen yn ôl a'ch bod yn credu y dylech barhau i gael PIP, cysylltwch â llinell ymholiadau PIP i wneud hawliad newydd.

Llinell ymholi Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)

Ffoniwch: 0800 121 4433

Neges testun: 0800 121 4493

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Mae galwadau yn rhad ac am ddim o ffonau symudol a llinellau tir.

Os yw'r Adran Gwaith a Phensiynau yn adolygu'ch dyfarniad PIP

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau fel arfer yn adolygu'ch dyfarniad PIP tua blwyddyn cyn iddo ddod i ben - ond gallant ddewis adolygu'r dyfarniad ar unrhyw adeg.

Pan gyrhaeddwch oedran Pensiwn y Wladwriaeth, dim ond bob 10 mlynedd y bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn adolygu'ch dyfarniad.

Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn ysgrifennu atoch ac yn gofyn ichi lenwi ffurflen adolygu PIP, sydd ychydig fel fersiwn fyrrach o'r ffurflen hawlio PIP.

Dylech adrodd unrhyw newidiadau a allai effeithio ar eich PIP ar unwaith. Peidiwch ag aros hyd nes y byddwch chi wedi cael ffurflen adolygu – gallech gael gordaliad y bydd rhaid i chi ei ad-dalu, neu gallech chi golli allan ar arian ychwanegol os yw’ch cyflwr wedi gwaethygu.

Gwneud cais newydd

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau fel arfer yn ysgrifennu atoch tua 3 mis cyn y bydd eich dyfarniad yn dod i ben, gan eich atgoffa i wneud cais newydd.

Gall gymryd amser hir i'r Adran Gwaith a Phensiynau brosesu hawliad newydd felly mae'n syniad da gwneud eich cais newydd cyn i'ch hen un ddod i ben. Gallwch wneud hyn hyd at 6 mis cyn i'ch hen un ddod i ben. Bydd hyn hefyd yn helpu i atal unrhyw doriad yn eich taliadau PIP wrth i chi aros am benderfyniad ar eich cais newydd.

Gallwch wirio sut i wneud cais newydd am PIP.

Pa mor aml mae PIP yn cael ei dalu

Mae PIP yn cael ei dalu bob 4 wythnos ond, os oes gennych chi salwch angheuol, mae’n cael ei dalu bob wythnos.

Gallwch chi ddysgu mwy am sut mae budd-daliadau’n cael eu talu a’r math o gyfrifon y gallan nhw gael eu talu iddyn nhw yn gov.uk, gan gynnwys beth i’w wneud os nad oes gennych chi gyfrif banc neu os na allwch chi agor un.

Camau nesaf

Help us improve our website

Take 3 minutes to tell us if you found what you needed on our website. Your feedback will help us give millions of people the information they need.

Adolygwyd y dudalen ar 02 Mawrth 2022