Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Faint o PIP allwch chi ei gael ac am ba hyd

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn penderfynu ar swm y Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) rydych chi’n ei gael ac am ba hyd. Does dim modd dweud faint yn union y byddwch chi’n ei gael cyn i chi wneud cais gan fod yr Adran Gwaith a Phensiynau yn seilio’r swm rydych chi’n ei gael ar eich cais, a hyd eich dyfarniad ar y tebygolrwydd y bydd eich cyflwr yn newid.

Fodd bynnag, os oes gennych chi salwch angheuol, byddwch chi’n cael o leiaf £89.15 yr wythnos, a fydd yn para 3 blynedd.

Cyfraddau PIP

Mae dwy elfen (ran) i PIP, sef bywyd beunyddiol a symudedd, a gellir talu’r ddwy elfen ar gyfradd safonol neu uwch.

Elfen  Cyfradd wythnosol
Bywyd beunyddiol – cyfradd safonol £59.70
Bywyd beunyddiol – cyfradd uwch  £89.15
Symudedd – cyfradd safonol  £23.60
Symudedd – cyfradd uwch  £62.25

Os oes gennych chi salwch angheuol, byddwch chi’n cael cyfradd uwch bywyd beunyddiol yn awtomatig. Bydd y gyfradd symudedd y byddwch chi’n ei chael (os o gwbl) yn dibynnu ar lefel yr help rydych chi ei angen o ran symudedd.

Mae’r gyfradd bywyd beunyddiol ar gyfer yr help ychwanegol rydych chi ei angen gyda thasgau bob dydd. Gall hyn gynnwys paratoi bwyd, ymolchi, gwisgo neu gyfathrebu â phobl eraill.

Mae’r gyfradd symudedd ar gyfer yr help ychwanegol rydych chi ei angen i symud o gwmpas. Gall hyn gynnwys symud, cynllunio taith neu ddilyn llwybr.

Darganfyddwch sut mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn penderfynu pa gyfradd PIP y gallwch chi ei chael.

Fyddwch chi ddim yn cael eich trethu ar y PIP rydych chi’n ei gael ac, os ydych chi neu unrhyw ddibynyddion sy’n byw gyda chi yn cael PIP, fyddwch chi ddim yn cael eich effeithio gan y Cap Budd-daliadau.

Am ba hyd y byddwch chi’n cael PIP

Mae'n debyg y byddwch chi'n cael PIP am gyfnod penodol o amser - bydd eich llythyr penderfyniad yn dweud wrthych am ba hyd. Os ydych chi'n derfynol wael bydd y dyfarniad am 3 blynedd. Weithiau bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn dyfarnu PIP heb unrhyw ddyddiad gorffen - gelwir hyn yn ‘ddyfarniad amhenodol’.

Os yw eich PIP i fod i ddod i ben ar ôl mwy na 2 flynedd, bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn adolygu'ch dyfarniad cyn iddo ddod i ben ac efallai y bydd yn penderfynu ei adnewyddu.

Os yw eich PIP i fod i ddod i ben ar ôl 2 flynedd neu lai, ni fydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn adolygu'ch dyfarniad. Os ydych chi am ddal i gael PIP ar ôl i'ch dyfarniad ddod i ben, bydd angen i chi wneud cais newydd.

Coronafirws - os yw'ch PIP yn dod i ben yn fuan

Dylai'r Adran Gwaith a Phensiynau symud y dyddiad gorffen yn ôl 6 mis. Er enghraifft, pe bai eich PIP i fod i ddod i ben ym mis Mehefin, byddai nawr yn dod i ben ym mis Rhagfyr yn lle. Dylai'r Adran Gwaith a Phensiynau ysgrifennu atoch i ddweud wrthych fod y dyddiad gorffen wedi newid.

Os nad oes gennych lythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yn dweud eu bod wedi symud y dyddiad gorffen yn ôl, gwiriwch trwy gysylltu â llinell ymholiadau PIP.

Os na fydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn symud y dyddiad gorffen yn ôl a'ch bod yn credu y dylech barhau i gael PIP, cysylltwch â llinell ymholiadau PIP i wneud hawliad newydd.

Llinell ymholi Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)

Ffoniwch: 0800 121 4433
Neges testun: 0800 121 4493
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Mae galwadau yn rhad ac am ddim o ffonau symudol a llinellau tir.

Os yw'r Adran Gwaith a Phensiynau yn adolygu'ch dyfarniad PIP

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau fel arfer yn adolygu'ch dyfarniad PIP tua blwyddyn cyn iddo ddod i ben - ond gallant ddewis adolygu'r dyfarniad ar unrhyw adeg.

Pan gyrhaeddwch oedran Pensiwn y Wladwriaeth, dim ond bob 10 mlynedd y bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn adolygu'ch dyfarniad.

Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn ysgrifennu atoch ac yn gofyn ichi lenwi ffurflen adolygu PIP, sydd ychydig fel fersiwn fyrrach o'r ffurflen hawlio PIP.

Dylech adrodd unrhyw newidiadau a allai effeithio ar eich PIP ar unwaith. Peidiwch ag aros hyd nes y byddwch chi wedi cael ffurflen adolygu – gallech gael gordaliad y bydd rhaid i chi ei ad-dalu, neu gallech chi golli allan ar arian ychwanegol os yw’ch cyflwr wedi gwaethygu.

Gwneud cais newydd

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau fel arfer yn ysgrifennu atoch tua 3 mis cyn y bydd eich dyfarniad yn dod i ben, gan eich atgoffa i wneud cais newydd.

Gall gymryd amser hir i'r Adran Gwaith a Phensiynau brosesu hawliad newydd felly mae'n syniad da gwneud eich cais newydd cyn i'ch hen un ddod i ben. Gallwch wneud hyn hyd at 6 mis cyn i'ch hen un ddod i ben. Bydd hyn hefyd yn helpu i atal unrhyw doriad yn eich taliadau PIP wrth i chi aros am benderfyniad ar eich cais newydd.

Gallwch wirio sut i wneud cais newydd am PIP.

Pa mor aml mae PIP yn cael ei dalu

Mae PIP yn cael ei dalu bob 4 wythnos ond, os oes gennych chi salwch angheuol, mae’n cael ei dalu bob wythnos.

Gallwch chi ddysgu mwy am sut mae budd-daliadau’n cael eu talu a’r math o gyfrifon y gallan nhw gael eu talu iddyn nhw yn gov.uk, gan gynnwys beth i’w wneud os nad oes gennych chi gyfrif banc neu os na allwch chi agor un.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.