Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Sut mae Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Fel arfer, byddwch yn cael un taliad Credyd Cynhwysol bob mis. Bydd hwn yn cael ei dalu yn syth i’ch banc, cymdeithas adeiladu, Swyddfa’r Post neu gyfrif undeb credyd.

Os nad oes gennych chi gyfrif banc

Os nad oes gennych chi gyfrif banc, bydd angen i chi agor un. Gallwch ddarllen mwy am gael cyfrif banc yma.

Os ydych chi wedi ceisio agor cyfrif a bod eich cais wedi cael ei wrthod, bydd angen i chi ddefnyddio'r Gwasanaeth Eithrio Taliadau. Bydd angen i chi egluro pam na allwch chi agor cyfrif banc. Os hoffech fwy o gyngor am agor cyfrif banc, cysylltwch â'ch Cyngor ar Bopeth agosaf

Sut mae taliadau yn gweithio i gyplau

Os ydych chi'n hawlio ar y cyd fel cwpwl, byddwch yn cael un taliad rhwng y ddau ohonoch.

Dylech ddweud wrth y Ganolfan Waith os ydych chi eisiau i'r taliadau fynd i un ohonoch neu gael eu rhannu rhyngoch. Does dim rhaid i'r Ganolfan Waith gytuno i wneud hyn.

Os yw taliadau'n cael eu rhannu, bydd y swm rydych chi'ch dau yn ei gael yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Gallwch ofyn am gael taliadau wedi eu rhannu:

  • os mai dyna sydd orau i chi, er enghraifft, am fod un ohonoch chi'n cael trafferth rheoli arian a bod hynny'n achosi trafferthion ariannol i chi
  • os mai dyna sydd orau i blentyn rydych chi'n gyfrifol amdano
  • os ydych chi'n cael swm yn eich Credyd Cynhwysol am eich bod chi'n talu am rywun ag anableddau difrifol a'i bod o gymorth iddo gael ei dalu fel hyn

Pryd fyddwch chi’n cael eich talu

Fel arfer, ar ôl i chi wneud cais, bydd yn cymryd 5 wythnos i chi gael eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf.

Gallwch ofyn am daliad Credyd Cynhwysol ymlaen llaw os nad ydych chi’n meddwl y bydd gennych chi ddigon o arian i fyw wrth aros am eich taliad cyntaf.

Ar ôl i chi gael eich taliad cyntaf, byddwch yn cael eich talu bob mis ar yr un diwrnod â’r taliad cyntaf.

Efallai y bydd angen i chi gyllidebu fel bod eich arian yn para o un mis i'r llall.

Gallwch ddefnyddio ein cyfrifiannell cyllidebu i'ch helpu.

Talu’ch rhent neu forgais

Bydd rhywfaint o’ch Credyd Cynhwysol ar gyfer eich costau tai – fel arfer bydd disgwyl i chi dalu hwn yn syth i’r landlord eich hun. Os oes gennych chi forgais, bydd yr arian ar gyfer costau tai yn cael ei dalu yn syth i’ch benthycwr morgais.

Os ydych chi eisoes ar Fudd-dal Tai pan fyddwch chi’n gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, byddwch yn dal i gael Budd-dal Tai am 2 wythnos ar ôl i chi gyflwyno’ch cais. Ni fydd angen i chi dalu hwn yn ôl.

Os ydych chi’n credu y bydd eich rhent neu forgais yn hwyr am eich bod yn aros am eich taliad Credyd Cynhwysol, dylech siarad gyda’ch landlord neu fenthycwr morgais. Efallai y byddant yn cytuno i aros am daliad pe baech yn egluro’r sefyllfa iddynt.

Os ydych chi mewn dyled neu ar ei hôl hi gyda’ch taliadau rhent, gallwch ofyn am “drefniant taliadau amgen”. Mae hyn yn golygu y byddwch chi’n cael eich talu yn wahanol i’r arfer. Gallwch ddarllen mwy am beth i'w wneud os ydych chi mewn dyled neu'n cael problemau yn talu eich costau tai.

Banciau bwyd a chymorth gyda threuliau eraill mewn argyfwng

Os ydych chi’n cael trafferth cadw dau ben llinyn ynghyd gyda’r Credyd Cynhwysol, gallwch gael cymorth mewn argyfwng gyda phethau fel bwyd neu eitemau sydd eu hangen arnoch chi ar gyfer eich tŷ - er enghraifft, gwely neu bopty.

Dyma sut mae gwneud cais am fanciau bwyd yn eich ardal.

Ôl-ddyddio eich Credyd Cynhwysol

Gallwch wneud cais i gael taliad Credyd Cynhwysol am hyd at 1 mis cyn i chi ddechrau eich hawliad – ‘ôl-ddyddio’ yw’r enw ar hyn. Byddwch angen rheswm da i beidio â gwneud cais yn gynt – os ydych chi mewn cwpl, bydd y 2 ohonoch chi angen rheswm da. Er enghraifft, galli hyn fod oherwydd:

  • salwch – bydd yn rhaid i chi ddangos tystiolaeth feddygol i’r Adran Gwaith a Phensiynau
  • anabledd
  • doeddech chi ddim wedi clywed bod eich Lwfans Ceisio Gwaith neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn dod i ben
  • roedd y system hawliadau ar-lein i lawr, ac fe wnaethoch chi hawlio yn syth pan oedd yn gweithio eto
  • rydych chi wedi gwneud cais newydd fel person sengl ar ôl gwahanu oddi wrth eich partner – dyma beth sydd angen i chi ei wneud os ydych chi yn y sefyllfa hon
  • rydych chi wedi gwneud cais ar y cyd a ddaeth i ben gan na wnaeth eich partner dderbyn yr ymrwymiad hawliwr – fe ddylech chi nawr fod yn hawlio fel person sengl

Efallai nad ydych chi wedi hawlio mewn pryd am fod yr Adran Gwaith a Phensiynau wedi dweud y pethau anghywir wrthych chi. Os yw hyn yn digwydd, gallwch gwyno a gofyn am iawndal.

Ffoniwch y llinell gymorth Credyd Cynhwysol os ydych chi am ôl-ddyddio eich cais.

Llinell gymorth gwasanaeth llawn Credyd Cynhwysol
Ffôn: 0800 328 5644
Ffôn testun: 0800 328 1344
Ffôn (Cymraeg): 0800 012 1888
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Mae galwadau i’r rhif hwn am ddim.

Llinell gymorth gwasanaeth byw Credyd Cynhwysol
Ffôn: 0800 328 9344
Ffôn testun: 0800 328 1344
Ffôn (Cymraeg): 0800 328 1744
Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 4pm

Mae galwadau i’r rhif hwn am ddim.

Camau nesaf

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.