Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Faint o PIP allwch chi ei gael ac am ba hyd

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn penderfynu ar swm y Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) rydych chi’n ei gael ac am ba hyd. Does dim modd dweud faint yn union y byddwch chi’n ei gael cyn i chi wneud cais gan fod yr Adran Gwaith a Phensiynau yn seilio’r swm rydych chi’n ei gael ar eich cais, a hyd eich dyfarniad ar y tebygolrwydd y bydd eich cyflwr yn newid.

Fodd bynnag, os oes gennych chi salwch angheuol, byddwch chi’n cael o leiaf £83.10 yr wythnos, a fydd yn para 3 blynedd.

Cyfraddau PIP

Mae dwy elfen (ran) i PIP, sef bywyd beunyddiol a symudedd, a gellir talu’r ddwy elfen ar gyfradd safonol neu uwch.

Elfen  Cyfradd wythnosol
Bywyd beunyddiol – cyfradd safonol £57.30
Bywyd beunyddiol – cyfradd uwch  £85.60
Symudedd – cyfradd safonol  £22.65
Symudedd – cyfradd uwch  £59.75

Os oes gennych chi salwch angheuol, byddwch chi’n cael cyfradd uwch bywyd beunyddiol yn awtomatig. Bydd y gyfradd symudedd y byddwch chi’n ei chael (os o gwbl) yn dibynnu ar lefel yr help rydych chi ei angen o ran symudedd.

Mae’r gyfradd bywyd beunyddiol ar gyfer yr help ychwanegol rydych chi ei angen gyda thasgau bob dydd. Gall hyn gynnwys paratoi bwyd, ymolchi, gwisgo neu gyfathrebu â phobl eraill.

Mae’r gyfradd symudedd ar gyfer yr help ychwanegol rydych chi ei angen i symud o gwmpas. Gall hyn gynnwys symud, cynllunio taith neu ddilyn llwybr.

Dewch i weld sut mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn penderfynu pa gyfradd PIP y gallwch chi ei chael.

Fyddwch chi ddim yn cael eich trethu ar y PIP rydych chi’n ei gael ac, os ydych chi neu unrhyw ddibynyddion sy’n byw gyda chi yn cael PIP, fyddwch chi ddim yn cael eich effeithio gan y Cap Budd-daliadau.

Am ba hyd y byddwch chi’n cael PIP

Bydd eich llythyr dyfarniad yn dweud wrthych chi am ba hyd y byddwch chi’n cael PIP. Mae PIP am gyfnod penodol fel arfer, ond mae yna ddyfarniadau ‘parhaus’ hefyd. Os oes gennych chi salwch angheuol, mae’r dyfarniad am 3 blynedd.

Dylai’r Adran Gwaith a Phensiynau ysgrifennu atoch chi 14 wythnos (tua 3 mis) cyn y bydd eich dyfarniad yn dod i ben i’ch atgoffa chi i wneud hawliad newydd. Mae’n gallu cymryd amser i’r Adran Gwaith a Phensiynau brosesu hawliad newydd, felly mae’n gallu bod yn syniad da i wneud eich hawliad newydd cyn i’ch hen un ddod i ben. Gallwch chi wneud hyn hyd at 6 mis cyn i’ch hen ddyfarniad ddod i ben. Bydd hyn yn helpu i atal unrhyw doriad yn eich taliadau PIP tra’ch bod chi’n aros am benderfyniad ynglŷn â’ch hawliad newydd.

Adolygu dyfarniad PIP

Gallai’r Adran Gwaith a Phensiynau adolygu’ch PIP unrhyw bryd, ond mae’n debygol o wneud hynny tua blwyddyn cyn i’ch dyfarniad ddod i ben.

Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn ysgrifennu atoch chi ac yn gofyn i chi lenwi ffurflen adolygu PIP, sef fersiwn byrrach o’r ffurflen hawlio PIP.

Dylai’r ffurflen adolygu fod yn gymharol syml o gymharu â’r ffurflen hawlio, ond gallwch chi gysylltu â’ch canolfan Cyngor ar Bopeth leol os byddwch chi angen unrhyw help.

Dylech adrodd unrhyw newidiadau a allai effeithio ar eich PIP ar unwaith. Peidiwch ag aros hyd nes y byddwch chi wedi cael ffurflen adolygu – gallech gael gordaliad y bydd rhaid i chi ei ad-dalu, neu gallech chi golli allan ar arian ychwanegol os yw’ch cyflwr wedi gwaethygu.

Pa mor aml mae PIP yn cael ei dalu

Mae PIP yn cael ei dalu bob 4 wythnos ond, os oes gennych chi salwch angheuol, mae’n cael ei dalu bob wythnos.

Gallwch chi ddysgu mwy am sut mae budd-daliadau’n cael eu talu a’r math o gyfrifon y gallan nhw gael eu talu iddyn nhw yn gov.uk, gan gynnwys beth i’w wneud os nad oes gennych chi gyfrif banc neu os na allwch chi agor un.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?
A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.