On the brink | Ar y Dibyn

On the brink 1.32 MB | Ar y Dibyn 1.3 MB

Citizens Advice Cymru’s latest briefing, ‘On the brink’, shows how private renters in Wales remain at the sharp end of the cost-of-living crisis.  

The Welsh government is taking important steps towards improving housing adequacy in the private rented sector (PRS) in Wales in the longer term. However, what we hear from our clients and see in our data is that many PRS tenants are struggling to maintain or secure affordable and habitable housing now. 

Ensuring access to affordable, decent homes for private renters therefore needs to be a priority in the immediate future, as well as the longer term.

-

Briff diweddaraf Cyngor ar Bopeth Cymru, ‘Ar y dibyn’, yn dangos sut mae rhentwyr preifat yng Nghymru ymhlith y rhai sy’n dioddef gwaethaf yn yr argyfwng costau byw. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd camau pwysig tuag at wella digonolrwydd tai yn y sector rhentu preifat yn y tymor hwy. Fodd bynnag, yr hyn rydyn ni’n ei glywed gan ein cleientiaid ac yn ei weld yn ein data yw bod llawer o denantiaid y sector yn ei chael hi'n anodd cynnal neu sicrhau tai fforddiadwy y gellir byw ynddyn nhw nawr. 

Mae angen rhoi blaenoriaeth i sicrhau mynediad i gartrefi fforddiadwy, digonol i rentwyr preifat yn y dyfodol agos, yn ogystal ag yn yr hir dymor.