Neidio i’r llywio Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

Asesiad wyneb yn wyneb

Mae’r cyngor hwn yn berthnasol i Cymru

Mae’r dudalen hon yn dweud sut mae llenwi’r adran asesiad wyneb yn wyneb ar eich ffurflen.

Am gymorth i baratoi ar gyfer eich asesiad wyneb yn wyneb, ewch i Paratoi ar gyfer eich asesiad meddygol ESA.

Mae’r cwestiwn ar dudalennau 19 a 20 y ffurflen – dyma sut maen nhw'n edrych

page 19 of questionnaire

page 20 of questionnaire

Trefnu’r asesiad

Gelwir yr asesiad wyneb yn wyneb yn asesiad gallu i weithio.

Bydd yr asesiad gyda rhywun fel meddyg, nyrs neu ffisiotherapydd.

Gofynnir i chi roi rhifau ffôn yn ystod y dydd a ffôn symudol fel y gellir cysylltu â chi i drefnu asesiad wyneb yn wyneb. Mae hwn ar waelod tudalen 16 y ffurflen.

Os nad ydych chi’n defnyddio’r ffôn

Peidiwch â phoeni os nad ydych chi’n gallu defnyddio’r ffôn neu nad ydych chi’n hoffi ei ddefnyddio. Gallwch ofyn i’r Adran Gwaith a Phensiynau:

  • ffonio eich gofalwr neu rywun arall i drefnu’r asesiad
  • ysgrifennu atoch chi yn hytrach na’ch ffonio - dylech gynnwys y geiriau “yn ysgrifenedig” yn y gofod sy’n gofyn i chi am eich rhif ffôn

Os ydych chi angen cyfieithydd

Os nad ydych chi’n gallu siarad neu ddeall Cymraeg neu Saesneg, gallwch gael cyfieithydd gyda chi yn yr asesiad.

Ticiwch y bocs ar y ffurflen os oes gennych chi eich cyfieithydd eich hun, er enghraifft perthynas – mae’n rhaid iddynt fod yn 16 oed o leiaf.

Dyddiadau na allwch chi fynd i asesiad

Gofalwch eich bod yn dweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau os oes dyddiadau na allwch yn sicr fynd i asesiad, er enghraifft oherwydd apwyntiad meddyg neu ysbyty.

Dylech eu rhestru yn y bocs ar dudalen 20.

Os ydych chi’n mynd â chyfieithydd, gofalwch gadarnhau eu bod ar gael ar y dyddiadau hefyd.

Unrhyw gymorth arall sydd ei angen arnoch

Os ydych chi angen arwyddwr iaith Arwyddion Prydain neu Makaton, meddalwedd lleferydd-i-destun neu lawlyfr byddar/dall, nodwch hyn ar y ffurflen.

Dylech ddweud hefyd os gallech chi fod angen cymorth arall ar gyfer yr asesiad, er enghraifft:

  • i gyrraedd yr asesiad os oes yn rhaid i chi deithio i ardal nad ydych chi’n gyfarwydd â hi
  • hefyd i fynd i fyny ac i lawr y grisiau, os nad yw eich asesiad ar y llawr daear neu nad oes lifft
  • dod allan o gadair mewn ystafell aros
  • symud o ystafell i ystafell

Camau nesaf

Gwybodaeth arall

Yn ôl i Cymorth i lenwi’ch ffurflen ESA

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?
Pam nad oedd y cyngor yn fuddiol?

Dywedwch fwy wrthym am pam nad oedd ein cyngor yn helpu.

A oedd y cyngor hwn yn fuddiol?

Diolch i chi, cyflwynwyd eich adborth.