Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Connected Communities: Tackling Loneliness and Social Isolation / Cysylltu Cymunedau: Mynd i'r Afael ag Unigrwydd ac Ynysigrwydd Cymdeithasol

6 February 2019

Loneliness is not an issue that exists in isolation, it is in effect a symptom of a myriad of issues such as life events which can trigger low confidence, low income/poverty, limited transport options, and individuals having no control or ability to exercise choices in life. It is vital that we look to building resilience in communities. Solving money worries through benefits maximisation or debt management is key, and tackling practical issues such as problems with housing or employment can also prevent and improve feelings of loneliness and social isolation.

Nid problem sy'n bodoli ar ei phen ei hun yw unigrwydd. Mewn gwirionedd mae’n symptom o nifer o broblemau megis digwyddiadau bywyd a all ysgogi hyder isel, incwm isel/tlodi, opsiynau cludiant cyfyngedig, a diffyg rheolaeth neu allu gan unigolion i wneud dewisiadau mewn bywyd. Mae'n hollbwysig ein bod yn ceisio adeiladu cadernid mewn cymunedau. Mae datrys pryderon ariannol trwy wneud y gorau o fudd-daliadau neu reoli dyledion yn allweddol a gall mynd i'r afael â phroblemau ymarferol fel problemau gyda thai neu gyflogaeth atal a gwella teimladau o unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol hefyd.