Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Revised Financial Inclusion Strategy /Ymateb i Strategaeth Cynhwysiant Ariannol Cymru Llywodraeth Cymru

1 January 2016

Revised Financial Inclusion Strategy [ 0.67 mb] response

Ymateb i Strategaeth Cynhwysiant Ariannol Cymru Llywodraeth Cymru [ 270 kb] response

Citizens Advice Cymru welcome the Welsh Government’s continued commitment to tackling financial exclusion in Wales. We strongly agree a complete revision of the last Financial Inclusion Strategy is needed to help ensure that actions to promote financial inclusion across Wales take account of developments over the last seven years, in particular the ongoing financial pressures many households in Wales are experiencing as a consequence of welfare reform.

We agree with the three core themes identified within the Strategy and strongly support a number of the commitments, other commitments however are very broad. Many also lack detail on how they will be implemented. Without sight of a Delivery Plan it’s difficult to assess how many of the commitments will be achieved.

Mae Cyngor ar Bopeth Cymru yn croesawu ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael ag allgáu ariannol yng Nghymru. Rydym yn cytuno’n gryf bod angen adolygu’r Strategaeth Cynhwysiant Ariannol ddiwethaf drwyddi draw er mwyn helpu i sicrhau bod camau i hyrwyddo cynhwysiant ariannol ledled Cymru yn ystyried datblygiadau dros y saith mlynedd diwethaf, yn enwedig y pwysau ariannol diddiwedd sy’n wynebu llawer o aelwydydd yng Nghymru yn sgil diwygiadau lles.

Rydym yn cytuno â’r tair thema graidd yn y Strategaeth ac yn cefnogi’n frwd nifer o’r ymrwymiadau, ond mae rhai ymrwymiadau eraill yn eang iawn. Hefyd, yn achos llawer ohonynt, diffyg manylion ynghylch sut byddant yn cael eu gwireddu. Heb weld Cynllun Cyflawni mae’n anodd iawn asesu faint o’r ymrwymiadau fydd yn cael eu cyflawni.