Skip to navigation Skip to content Skip to footer

English by default – Understanding the use and non-use of Welsh language services

24 March 2015
englishbydefaultcover

English by default – Understanding the use and non-use of Welsh language services:report summary [ 160 kb]

English by default – Understanding the use and non-use of Welsh language services:full report [ 0.68 mb]

This report looks at fluent Welsh speaking consumers’ experience of using Welsh language services, their views on the accessibility of those services and how they would like to see those Welsh language services delivered in the future.

It is published in the context of the Welsh Language Measure (Wales) 2011, which establishes the Welsh language as an official language in Wales and provides a new statutory framework for the development of services in Welsh. This includes duties that will be imposed on a wide range of public, private and voluntary bodies.

Our research focuses on service providers who are likely to be subject to the Measure, particularly those in the private sector - specifically banks, building societies, gas, electricity, phone, television and broadband suppliers and postal providers.

The report also identifies consumer behaviours and associated barriers which providers should take into account when designing and monitoring their Welsh language services.  The report argues that providers would go a long way to meeting their obligations under the Measure by building provision around how consumers use and navigate their services.

For further information, contact Delyth Jewell (Policy Officer, Wales) – delyth.jewell@citizensadvice.org.uk / 03000 231249

Hefyd ar gael yn Gymraeg – Deall y defnydd a’r diffyg defnydd o wasanaethau Cymraeg [ 0.66 mb]

Hefyd ar gael yn Gymraeg:deall y defnydd a'r diffyg defnydd o wasanaethau Cymraeg :adroddiad cryno [ 160 kb]

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar brofiad defnyddwyr sy'n siarad Cymraeg yn rhugl wrth iddynt ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg, eu barn am hygyrchedd y gwasanaethau hynny a sut y byddent yn hoffi gweld y gwasanaethau Cymraeg hynny'n cael eu darparu yn y dyfodol.

‘Mae’n cael ei gyhoeddi yng nghyd-destun Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, sy’n sefydlu’r Gymraeg fel iaith swyddogol yng Nghymru ac sy’n darparu fframwaith statudol newydd ar gyfer datblygu gwasanaethau yn y Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys dyletswyddau y bydd disgwyl i amrywiaeth eang o gyrff cyhoeddus, preifat a gwirfoddol gydymffurfio â nhw.

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar ddarparwyr gwasanaethau y mae’r Mesur yn debygol o fod yn berthnasol iddynt, yn enwedig y rhai yn y sector preifat - yn benodol banciau, cymdeithasau adeiladu, cyflenwyr nwy, trydan, ffôn, teledu a band eang a darparwyr gwasanaethau post.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi ymddygiadau defnyddwyr a rhwystrau cysylltiedig y dylai darparwyr eu hystyried wrth ddarlunio ac arolygu eu gwasanaethau iaith Gymraeg. ‘Mae’r adroddiad yn dadlau y bydd y darparwyr yn mynd yn bell i gyflawni eu rhwymedigaethau o dan y Mesur drwy adeiladu darpariaeth ynghylch sut y mae defnyddwyr yn defnyddio ac yn llywio eu gwasanaethau.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gyda Delyth Jewell (Swyddog Polisi, Cymru) – delyth.jewell@citizensadvice.org.uk / 03000 231249