Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Work and health in Wales

14 February 2017

People of working age with disabilities or long term health conditions are also much less likely to be in work than those without disabilities or health conditions.

Work and health in Wales [ 400 kb]’ draws on evidence from across the Citizens Advice network in Wales and other sources. It highlights some of the many challenges this group face when looking for and trying to stay in work.

Mae pobl o oedran gweithio sydd ag anableddau neu gyflyrau iechyd tymor hir yn llai tebygol o lawer o fod mewn gwaith na’r rhai heb anableddau neu gyflyrau iechyd.  

Gwaith ac iechyd yng Nghymru [ 450 kb]’ hwn yn pwyso ar dystiolaeth o’r rhwydwaith Cyngor ar Bopeth yng Nghymru a ffynonellau eraill. Mae’n amlygu rhai o’r heriau mae’r grŵp hwn yn eu hwynebu wrth geisio dod o hyd i waith ac aros mewn gwaith.