Neidio i’r cynnwys Neidio i’r troedyn

I ffwrdd o’r gwaith oherwydd salwch

Beth yw tâl salwch

Os ydych i ffwrdd o’r gwaith yn sâl, efallai y cewch:

 • Tâl Salwch Statudol (TSS). Mae’r tâl hwn yn arian sy’n cael ei dalu yn ôl y gyfraith, ac mae’r rhan fwyaf o bobl sy’n gyflogedig â hawl iddo os ydynt i ffwrdd o’r gwaith yn sâl
 • Tâl Salwch Cytundebol. Dyma arian y mae gennych hawl iddo yn ôl eich cytundeb cyflogaeth, os ydych i ffwrdd yn sâl.

Tâl Salwch Statudol

Os ydych i ffwrdd o’r gwaith yn sâl, efallai y cewch Dâl Salwch Statudol(TSS). Caiff TSS ei dalu gan eich cyflogwr am hyd at 28 wythnos. Caiff TSS ei drin fel enillion at ddibenion treth incwm ac mae’n rhan o’ch incwm trethadwy.

Er mwyn cael TSS, rhaid i chi fod yn ennill mwy na £109 yr wythnos.

Nid oes gwahaniaeth a ydych yn gweithio’n llawn amser neu’n rhan amser. Mae gweithwyr asiantaeth a gweithwyr sydd ar gytundeb tymor sefydlog yn gymwys i gael TSS. Os ydych yn hunangyflogedig, nid ydych yn gymwys i gael TSS.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â gweithwyr asiantaeth, gweler Hawliau gweithwyr asiantaeth.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â gweithwyr ar gytundebau tymor penodol, rhowch glic ar wefan Directgov yn www.direct.gov.uk.

Os nad ydych yn medru cael TSS, er enghraifft, am nad ydych yn ennill digon o arian neu os ydych wedi bod i ffwrdd yn sâl ers dros 28 wythnos, fe fydd eich cyflogwr yn rhoi ffurflen TSS1 i chi ac yn dweud pam mae’n ei rhoi i chi. Fe fyddwch yn medru defnyddio ffurflen TSS1 i hawlio Lwfans Cyflogaeth a Chymorth gan eich swyddfa Canolfan Byd Gwaith leol os nad oes hawl gennych i TSS na Thâl Salwch Cytundebol. Yng Ngogledd Iwerddon, cysylltwch â’ch swyddfa Budd-daliadau a Swyddi leol neu’ch Swyddfa Nawdd Cymdeithasol leol.

Faint yw Tâl Salwch Statudol

Caiff Tâl Salwch Statudol (TSS) ei dalu ar gyfradd wythnosol sefydlog o £86.70. Os fyddwch chi angen cyfrifo faint o Dâl Salwch Statudol fyddwch chi’n ei gael, defnyddiwch y teclyn cyfrifo ar wefan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn: www.hmrc.gov.uk.

Am ba hyd y caiff Tâl Salwch Statudol ei dalu

Ni fyddwch yn cael Tâl Salwch Statudol (TSS) am y tri diwrnod cyntaf nad ydych yn medru gweithio, onid oeddech yn ei gael o fewn yr wyth wythnos ddiwethaf. Os oeddech i ffwrdd yn sâl ac yn cael TSS o fewn yr wyth wythnos ddiwethaf, fe fyddwch yn ei gael eto ar gyfer eich diwrnod cyntaf i ffwrdd o’r gwaith heb orfod aros am dri diwrnod.

Caiff TSS ei dalu am hyd at 28 wythnos. Os ydych i ffwrdd yn sâl gyda bylchau o wyth wythnos neu lai rhwng cyfnodau salwch, mae eich diwrnodau i ffwrdd yn sâl yn cael eu hychwanegu at ei gilydd i gyfrif tuag at y 28 wythnos. Os ydych i ffwrdd yn sâl fwy nag unwaith gyda mwy nag wyth wythnos rhwng y cyfnodau hyn, nid yw’r cyfnodau yr oeddech i ffwrdd yn sâl yn cael eu hychwanegu at ei gilydd ac mae’r 28 wythnos yn dechrau cael eu cyfrif eto bob tro. Mae TSS hefyd yn stopio tair blynedd ar ôl i chi fedru ei hawlio gyntaf, hyd yn oed os nad ydych wedi cael 28 wythnos ar y budd-daliadau. Os daw’ch cyflogaeth i ben tra’ch bod ar TSS, fe fydd eich tâl salwch yn dod i ben hefyd. Nid yw TSS yn stopio os fyddwch yn mynd i’r ysbyty tra’ch bod i ffwrdd o’r gwaith.

Pan fydd TSS yn dod i ben neu pan fydd eich cyflogaeth yn stopio, efallai y byddwch yn medru hawlio Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.

Tâl salwch cytundebol

Efallai y bydd eich cytundeb cyflogaeth yn rhoi mwy na swm y TSS sydd ar gael i chi ac efallai y byddwch yn ei gael am gyfnod hirach. Gelwir y tâl salwch a gewch o dan eich cytundeb yn dâl salwch cytundebol. Caiff Tâl Salwch Cytundebol ei drin fel enillion at ddibenion treth incwm, ac mae’n rhan o’ch incwm trethadwy.

Efallai na fydd eich tâl cytundebol yr un faint â’ch cyflog arferol, ond nid yw’n medru bod yn llai na TSS. Er enghraifft, efallai y bydd rhai cytundebau yn dweud eich bod yn cael eich cyflog llawn am dri mis cyntaf y salwch ac yna hanner cyflog am dair mis arall. Gan ddibynnu ar yr hyn y mae’n ei ddweud yn eich cytundeb, efallai y cewch dâl salwch cytundebol o’ch diwrnod cyntaf yn sâl – mae hyn yn wahanol i Dâl Salwch Statudol sydd ond yn cael ei dalu ar ôl i chi fod yn sâl am dri diwrnod, fel arfer.

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Os ydych i ffwrdd yn sâl am fwy na 28 wythnos neu os nad ydych yn ennill digon i fod yn gymwys ar gyfer TSS, efallai bydd hawl gennych i Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn lle. Mae yna ddau fath o Lwfans Cyflogaeth a Chymorth. Gelwir un math yn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth cyfrannol ac mae’n dibynnu a ydych wedi talu digon o gyfraniadau yswiriant gwladol. Gelwir y math arall yn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n gysylltiedig ag incwm, ac mae’n dibynnu ar eich incwm a’ch cynilion. Fe fyddwch yn medru cael un o’r ddau fath o Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, neu’r ddau. Os ydych yn cael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n gysylltiedig ag incwm, fe fyddwch yn cael uchafswm yr help gyda’ch Treth Gyngor (trethi yng Ngogledd Iwerddon) a Budd-dal Tai, yn awtomatig, yn ogystal â budd-daliadau eraill sy’n ddarostyngedig i brawf modd.

Caiff Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ei dalu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ac, ar gyfer y rhan fwyaf o geisiadau newydd, mae’n cymryd lle hen fudd-dal o’r enw Budd-dal Analluogrwydd.

I gael gwybod mwy am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a Budd-dal Analluogrwydd, gweler Budd-daliadau i bobl sy’n sâl neu’n anabl.

Dweud wrth eich cyflogwr eich bod i ffwrdd yn sâl

Os yn bosib, dylech ddweud wrth eich cyflogwr ar unwaith os ydych yn sâl ac nid ydych yn medru mynd i’r gwaith. Efallai y byddwch yn colli tâl salwch os nad ydych yn dweud wrth eich cyflogwr ar unwaith, onid oes rheswm da gennych dros beidio â dweud wrtho.

Dweud wrth eich cyflogwr eich bod yn sâl – Tâl Salwch Statudol

Efallai y bydd eich cyflogwr yn gofyn i chi ddilyn rheolau penodol ynghylch dweud wrthynt eich bod i ffwrdd yn sâl. Mae’n rhaid iddyn nhw dalu TSS o hyd, hyd yn oed os nad ydych yn dilyn y rheolau hyn. Er enghraifft, mae’n rhaid iddynt dalu TSS i chi hyd yn oed os nad ydych yn:

 • darparu tystysgrif feddygol hyd nes wythfed diwrnod eich salwch
 • ffonio erbyn amser penodol o’r dydd i ddweud eich bod yn sâl
 • ffonio fwy nag unwaith yr wythnos pan fyddwch i ffwrdd yn sâl
 • ffonio’n bersonol, ac rydych yn gofyn i rywun arall ei wneud ar eich rhan.

Ond, os ydych yn torri’r rheolau, fe fyddwch yn torri amodau eich cytundeb cyflogaeth ac, yn y pendraw, fe allai arwain at eich diswyddo. Rhaid i’ch cyflogwr ddweud wrthych ymlaen llaw beth yw’r rheolau hyn.

Dweud wrth eich cyflogwr eich bod yn sâl – tâl salwch cytundebol

Efallai y bydd eich cyflogwr yn gofyn i chi ddilyn rheolau penodol ynghylch dweud wrthynt eich bod i ffwrdd yn sâl. Er enghraifft, efallai y byddant yn mynnu eich bod yn:

 • darparu tystysgrif feddygol ar unwaith
 • ffonio erbyn amser penodol o’r dydd i ddweud eich bod yn sâl
 • ffonio fwy nag unwaith yr wythnos pan fyddwch i ffwrdd yn sâl
 • ffonio’n bersonol (dim gofyn i rywun arall ffonio ar eich rhan).

Rhaid i’ch cyflogwr ddweud wrthych beth yw’r rheolau hyn, ymlaen llaw, ac os byddwch yn torri’r rheolau hyn, fe fydd eich cyflogwr yn medru gwrthod talu’ch tâl salwch cytundebol. Er enghraifft, fe fydd eich cyflogwr yn medru gwrthod talu tâl salwch cytundebol i chi am y diwrnodau yr ydych i ffwrdd a heb ffonio i ddweud eich bod yn sâl. Hefyd, os ydych yn torri’r rheolau, fe fyddwch yn torri amodau eich cytundeb cyflogaeth ac, yn y pendraw, fe allai hyn arwain at eich diswyddo.

Tystysgrifau meddygol

Mae’r adran hon yn berthnasol i Gymru, Lloegr a’r Alban yn unig.

Enw arall ar dystysgrif feddygol yw nodyn iach. Ar dystysgrif feddygol, mae eich meddyg yn medru dweud eich bod:

 • heb fod yn ddigon iach i weithio
 • efallai’n iach i weithio.

Mae eich meddyg hefyd yn medru argymell bod eich cyflogwr yn gwneud rhai newidiadau i’ch gweithle. Mae’r newidiadau hyn yn medru bod yn bethau fel:

 • newid eich oriau gwaith
 • newid eich dyletswyddau
 • dychwelyd i’r gwaith yn raddol.
 • newidiadau i’ch amgylchedd gweithio.

Mae i fyny i chi a’ch cyflogwr gytuno rhyngoch ba newidiadau ddylid eu gwneud.

Os yw’ch cyflogwr yn gwrthod gwneud y newidiadau sy’n cael eu hargymell gan eich meddyg, ystyrir nad ydych yn ddigon iach i weithio o hyd ac fe fyddwch yn medru parhau i gael Tâl Salwch Statudol.

Os ydych yn gwella ynghynt na’r disgwyl, fe allwch ddychwelyd i’r gwaith cyn y dyddiad terfyn ar eich tystysgrif feddygol os yw’ch cyflogwr yn cytuno i hyn. Ond, efallai y byddan nhw’n mynnu eich bod yn cael tystysgrif newydd gan eich Meddyg Teulu er mwyn cadarnhau eich bod yn ddigon iach i ddychwelyd i’r gwaith.

Efallai y bydd eich Meddyg Teulu yn rhoi nodyn ffitrwydd i chi a lenwyd ar gyfrifiadur, er mwyn i chi ei roi i’ch cyflogwr, yn yr un ffordd ag y mae’n cynhyrchu presgripsiwn. Fe fydd y nodyn ffitrwydd hwn yn cynnwys yr un wybodaeth â nodyn a ysgrifennwyd â llaw.

Os ydych i ffwrdd yn sâl oherwydd anabledd

Os ydych yn anabl ac mae’ch cyflogwr yn gwrthod rhoi tâl salwch i chi pan fyddwch i ffwrdd yn sâl am reswm sy’n gysylltiedig â’ch anabledd, efallai y bydd yn torri’r gyfraith. Efallai y byddwch yn medru cwyno i dribiwnlys cyflogaeth, ar sail gwahaniaethu ar sail anabledd. Efallai y bydd angen i chi godi achwyniad ysgrifenedig gyda’ch cyflogwr yn gyntaf.

I gael gwybod mwy am wahaniaethu ar sail anabledd, gweler Gwahaniaethu ar sail anabledd. Am fwy o wybodaeth ynghylch codi achwyniad, yng Nghymru, Lloegr a’r Alban gweler Datrys anghydfod yn y gwaith ac yng Ngogledd Iwerddon, gweler, Delio gydag achwyniadau, diswyddo a chamau disgyblu yn y gwaith.

Os ydych wedi dioddef gwahaniaethu, fe fydd angen cyngor arbenigol arnoch. Mae canolfan Cyngor ar Bopeth yn medru eich helpu i ddod o hyd i gynghorydd arbenigol. I chwilio am fanylion eich CAB agosaf, gan gynnwys y rhai sy’n medru rhoi cyngor drwy’r e-bost, cliciwch ar CAB agosaf.

Rydych i ffwrdd o’r gwaith am sawl cyfnod byr o amser

Os ydych i ffwrdd yn sâl am fwy na phedwar cyfnod byr (pedwar i saith diwrnod) mewn blwyddyn, mae eich cyflogwr yn medru cysylltu â Medical Services i edrych i mewn i’r rhesymau yr ydych wedi eu rhoi dros golli gwaith. Mae eich cyflogwr yn cysylltu â Medical Services trwy Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CAThEM).

Efallai y bydd Medical Services am gysylltu â’ch Meddyg Teulu i holi am eich cyflwr meddygol, ond mae ond yn medru gwneud hynny os ydych yn rhoi caniatâd iddo. Os yw adroddiad Medical Services yn dweud eich bod wedi bod i ffwrdd o’r gwaith heb reswm da, efallai y bydd eich cyflogwr yn gwrthod talu tâl salwch i chi. Fe fyddwch yn medru apelio yn erbyn y penderfyniad hwn os ydych yn credu ei fod yn anghywir.

Rydych i ffwrdd o’r gwaith am gyfnodau hir o amser

Os ydych yn cael cyfnodau hir o amser i ffwrdd o’r gwaith, fe fydd eich cyflogwr yn medru cysylltu â Medical Services i benderfynu os ydych yn ddigon iach i wneud eich gwaith. Mae eich cyflogwr yn cysylltu â Medical Services trwy Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi CAThEM. Efallai y bydd Medical Services am gysylltu â’ch Meddyg Teulu chi i holi am eich cyflwr meddygol, ond mae ond yn medru gwneud hynny os ydych yn rhoi caniatâd iddo.

Os yw Medical Services yn dweud eich bod wedi bod i ffwrdd o’r gwaith heb reswm da, efallai y bydd eich cyflogwr yn gwrthod talu tâl salwch i chi. Fe fyddwch yn medru apelio yn erbyn y penderfyniad hwn os ydych yn credu ei fod yn anghywir.

I ffwrdd o’r gwaith yn sâl tra’ch bod i ffwrdd ar wyliau

Os ydych ar gyfnod o wyliau ac rydych yn mynd yn ddigon sâl i fod i ffwrdd o’r gwaith yn sâl, rydych yn medru gofyn i’ch cyflogwr drin eich amser i ffwrdd o’r gwaith fel cyfnod salwch ac nid gwyliau. Yna, fe allwch ofyn i’ch cyflogwr ohirio eich gwyliau i wneud iawn am yr amser yr oeddech i ffwrdd yn sâl.

Yn yr un ffordd, os oeddech ar fin mynd i ffwrdd ar gyfnod gwyliau ac rydych yn mynd yn sâl, rydych yn medru gofyn i’ch cyflogwr ohirio’ch gwyliau a thrin eich amser i ffwrdd o’r gwaith fel cyfnod salwch yn lle.

Ond, os ydych am drin eich amser i ffwrdd o’r gwaith fel cyfnod salwch yn lle gwyliau, mae’ch cyflogwr yn medru talu tâl salwch i chi yn lle tâl gwyliau am y cyfnod yna. Fe fydd tâl salwch yn llai na’ch tâl arferol.

Dylai’ch cytundeb cyflogaeth ddweud sut a phryd ddylech chi ddweud wrth eich cyflogwr eich bod yn mynd i fod i ffwrdd o’r gwaith yn sâl, a pha brawf sydd ei angen arnynt.

Yr hyn fedrwch chi ei wneud os nad yw’ch cyflogwr yn fodlon talu Tâl Salwch Statudol i chi

Os ydych yn credu y dylech fod yn cael Tâl Salwch Statudol (TSS) ond nid yw’ch cyflogwr yn fodlon ei dalu, dylai roi datganiad i chi ar ffurflen TSS1 yn esbonio pam. Rydych yn defnyddio’r ffurflen hyn i:

 • geisio am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, ac
 • i ofyn am iddynt ailystyried eich hawl i TSS.

Dylech anfon y ffurflen i’ch swyddfa Canolfan Byd Gwaith leol. Yng Ngogledd Iwerddon, anfonwch y ffurflen at eich swyddfa Budd-daliadau a Swyddi leol neu Swyddfa Nawdd Cymdeithasol leol.

Os nad yw’ch swyddfa Canolfan Byd Gwaith leol yn sicr am eich hawl i TSS, fe fydd yn anfon copi o’ch ffurflen at Swyddfa Cyfraniadau Yswiriant Gwladol Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CAThEM). Er mwyn bod yn ddiogel, dylech anfon copi o’ch ffurflen at eich Swyddfa Cyfraniadau Yswiriant Gwladol leol eich hun – fe fydd unrhyw swyddfa CAThEM leol yn medru rhoi’r cyfeiriad i chi. Fe allwch ddarganfod pa un yw’ch swyddfa CAThEM leol ar eu gwefan: www.CAThEM.gov.uk.

Os yw’ch cyflogwr yn gwrthod rhoi ffurflen TSS1 i chi, dylech anfon cais ysgrifenedig am benderfyniad i’ch swyddfa cyfraniadau yswiriant gwladol leol a gofyn am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.

Mae penderfyniad CAThEM yn rhwymo’ch cyflogwr yn gyfreithiol. Mae gan y ddau ohonoch yr hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad hwn.

Os oes hawl gennych i TSS ac mae’ch cyflogwr yn gwrthod ei dalu, fe fyddwch yn medru cyflwyno honiad o ddidyniad cyflog anghyfreithlon gerbron tribiwnlys cyflogaeth. Efallai y bydd angen i chi godi achwyniad gyda’ch cyflogwr yn gyntaf.

Am fwy o wybodaeth ynghylch codi achwyniad, yng Nghymru, Lloegr a’r Alban gweler Datrys anghydfod yn y gwaith ac yng Ngogledd Iwerddon, gweler, Delio gydag achwyniadau, diswyddo a chamau disgyblu yn y gwaith.

Mae CAThEM yn medru rhoi dirwy i gyflogwr sy’n methu â thalu eich TSS dro ar ôl tro.

Os ydych am fynd â honiad gerbron y tribiwnlys cyflogaeth, fe fyddwch angen cyngor arbenigol. Mae’r ganolfan Cyngor ar Bopeth yn medru eich helpu i ddod o hyd i gynghorydd arbenigol. I chwilio am fanylion eich CAB agosaf, gan gynnwys y rhai sy’n medru rhoi cyngor drwy’r e-bost, cliciwch ar CAB agosaf.

Yr hyn fedrwch chi ei wneud os nad yw’ch cyflogwr yn fodlon talu tâl salwch cytundebol i chi

Os nad yw'ch cyflogwr yn fodlon talu'r tâl salwch cytundebol y mae hawl gennych iddo, mae hyn yn torri'ch cytundeb. Rydych yn medru cyflwyno honiad o ddidyniad cyflog anghyfreithlon gerbron tribiwnlys cyflogaeth. Efallai y bydd angen i chi godi achwyniad gyda'ch cyflogwr yn gyntaf.

Am fwy o wybodaeth ynghylch codi achwyniad, yng Nghymru, Lloegr a’r Alban gweler Datrys anghydfod yn y gwaith ac yng Ngogledd Iwerddon, gweler, Delio gydag achwyniadau, diswyddo a chamau disgyblu yn y gwaith.

Os ydych am gyflwyno honiad gerbron y tribiwnlys cyflogaeth, fe fydd angen i chi gael cyngor arbenigol. Mae canolfan Cyngor ar Bopeth yn medru eich helpu i ddod o hyd i gynghorydd arbenigol. I chwilio am fanylion eich CAB agosaf, gan gynnwys y rhai sy’n medru rhoi cyngor drwy’r e-bost, cliciwch ar CAB agosaf.

Budd-daliadau tra’ch bod i ffwrdd yn sâl

Os mai tâl salwch yw’ch unig incwm tra’ch bod i ffwrdd yn sâl, efallai y byddwch yn medru hawlio budd-daliadau eraill fel Budd-dal Tai ac, yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, efallai y byddwch yn medru cyflwyno cais am Ostyngiad ar y Dreth Gyngor.

I ddarganfod pa fudd-daliadau sy’n medru bod ar gael i chi, gweler Budd-daliadau i bobl sy’n sâl neu’n anabl. Am fwy o wybodaeth ynghylch Budd-dal Tai yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, gweler Help gyda’ch rhent – Budd-dal Tai. Am fwy o wybodaeth ynghylch Budd-dal Tai yng Ngogledd Iwerddon, gweler Help gyda’ch rhent – Budd-dal Tai. Am fwy o wybodaeth ynghylch Gostyngiad ar y Dreth Gyngor yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, gweler Gostyngiadau’r Dreth Gyngor – yr hyn sydd angen i chi ei wybod. Am fwy o wybodaeth ynghylch help gyda’ch trethi yng Ngogledd Iwerddon, gweler Help gyda’ch trethi.

Os ydych yn cael TSS, rydych yn cael eich trin fel eich bod yn y gwaith at ddibenion cael Credyd Treth Gwaith, ac fe fyddwch yn parhau i’w gael.

Am fwy o wybodaeth ynghylch Credyd Treth Gwaith, gweler Budd-daliadau a chredydau treth i bobl sy’n gweithio.

Nid ydych yn medru cael TSS os ydych yn cael Lwfans Mamolaeth neu Dâl Mamolaeth Statudol. Hyd yn oed os nad ydych yn cael y budd-daliadau hyn, ni fyddwch yn medru cael TSS am 18 wythnos gan ddechrau pedair wythnos cyn y dyddiad y mae disgwyl i’ch babi gyrraedd, neu o’r dyddiad y caiff eich babi ei eni os yw’n gynharach. Dylai’ch cyflogwr ddweud wrthych os nad ydych yn medru cael TSS trwy roi ffurflen TSS1 i chi, neu ei fersiwn ei hun ohoni.

Am wybodaeth ynghylch Lwfans Mamolaeth a Thâl Mamolaeth Statudol, gweler Budd-daliadau ar gyfer teuluoedd a phlant.

Rydych yn cael eich diswyddo am gymryd amser i ffwrdd yn sâl

Os ydych yn cael eich diswyddo tra’ch bod i ffwrdd yn sâl ac yn cael Tâl Salwch Statudol (TSS), rhaid i’ch cyflogwr roi ffurflen TSS1 i chi. Mae hyn yn esbonio pam nad yw TSS yn cael ei dalu mwyach. Dylech lenwi’r ffurflen a mynd â hi i’ch swyddfa Canolfan Byd Gwaith leol i geisio am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth. Yng Ngogledd Iwerddon, ewch â’r ffurflen i’ch Budd-daliadau a Swyddi leol neu’ch Swyddfa Nawdd Cymdeithasol leol. Os ydych yn credu eich bod wedi cael eich diswyddo am eich bod yn sâl, neu am eich bod wedi gofyn am TSS, efallai y byddwch yn medru cwyno i dribiwnlys cyflogaeth. Efallai y bydd angen i chi godi achwyniad yn gyntaf. Ond, mae modd i salwch hir dymor achosi drysiant cytundeb. Mae hyn yn golygu nad ydyw’n bodoli mwyach ac nid oes gan y cyflogwr na’r person cyflogedig unrhyw rwymedigaethau oddi tano. Felly nid oes unrhyw ddiswyddiad.

Am fwy o wybodaeth ynghylch diswyddo, gweler Diswyddiad.

Am fwy o wybodaeth ynghylch codi achwyniad, yng Nghymru, Lloegr a’r Alban gweler Datrys anghydfod yn y gwaith ac yng Ngogledd Iwerddon, gweler, Delio gydag achwyniadau, diswyddo a chamau disgyblu yn y gwaith.

Os ydych wedi cael eich diswyddo am gymryd amser i ffwrdd yn sâl, mae angen i chi weld cynghorydd arbenigol. Mae canolfan Cyngor ar Bopeth yn medru eich helpu i ddod o hyd i gynghorydd arbenigol. I chwilio am fanylion eich CAB agosaf, gan gynnwys y rhai sy’n medru rhoi cyngor drwy’r e-bost, cliciwch ar CAB agosaf.

Rydych yn cael eich diswyddo oherwydd eich anabledd

Os ydych yn anabl ac mae’ch cyflogwr yn eich diswyddo am gymryd amser i ffwrdd yn sâl am reswm yn ymwneud â’ch anabledd, efallai y bydd eich cyflogwr yn torri’r gyfraith. Efallai y byddwch yn medru cwyno gerbron tribiwnlys cyflogaeth, ar sail gwahaniaethu ar sail anabledd.

Efallai y bydd yn rhaid i chi godi achwyniad ysgrifenedig yn gyntaf.

I gael gwybod mwy am wahaniaethu ar sail anabledd, gweler Gwahaniaethu ar sail anabledd. Am fwy o wybodaeth ynghylch codi achwyniad,, yng Nghymru, Lloegr a’r Alban gweler Datrys anghydfod yn y gwaith ac yng Ngogledd Iwerddon, gweler, Delio gydag achwyniadau, diswyddo a chamau disgyblu yn y gwaith.

Os ydych wedi cael eich diswyddo oherwydd anabledd, mae angen i chi weld cynghorydd profiadol. Mae canolfan Cyngor ar Bopeth yn medru eich helpu i ddod o hyd i gynghorydd arbenigol. I chwilio am fanylion eich CAB agosaf, gan gynnwys y rhai sy’n medru rhoi cyngor drwy’r e-bost, cliciwch ar CAB agosaf.

Was this page helpful?
 •  
 •  
 •  
 •  
 •